| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
Dr. Sadiković Halid
dr sci., specijalista medicine rada
Institut za ocjenjivanje radne sposobnosti
Sarajevo
 

OCJENJIVANJE I OCJENJIVAČI RADNE SPOSOBNOSTI

Čovjek je dosta nepouzdan "mjerni instrument", pogotovo kada prosuđuje čovjeka s kojim je u interakciji."
Boris Petz (9).

C. TIM OCJENJIVAČA U ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

 

Privremena nesposobnost za rad je priivremeni gubitak radne sposobnosti zbog bolesti ili povrede u trajanju od najmanje jednog dana do najviše ukupno 12 mjeseci neprekidno ili u prekidima zbog istog uzroka u toku dvije kalendarske godine.
Korjenite promjene u propisima o zdravstvenom osiguranju nalažu nove prilaze u ocjenjivanju privremene nesposobnosti za rad. Opseg i sadžaj rada timova je znantno reduciran na uzak krug poslova u verifikaciji profesionalne bolesti, povrede na radu, zdravstvenom stanju pri zapošljavanju u inozemstvu, indikacija za hospitalnu rehabilitaciju itd., dok se pitanja ocjenjivanja privremene nesposobnosti za rad razmatraju samo po prigovoru poslodavca, pacijenta ili kontrolora zavoda za zdravstveno osiguranje (10).
Promjene su, vjerovatno diktirane ekonomskom racionalizacijom, a ne stručnim zahtjevima. Naime, medicina rada nije ni danas u dominantnoj poziciji u ovim timovima, niti je izabrani doktor primarne zdravstvene zaštite "dobio" mnogo šira ovlaštenja u ocjenjivanju privremene nesposobnosti za rad zbog toga što je svestranije educiran u tom području.
Sa stručnog vidika, prije su indicirane dvije važne intervencije u postupku ocjenjivanja.

  1. Prva su radikalne promjene u obliku i sadržaju obrasca "Upute za komisijski pregled radi produženja bolovanja". Obrazac je zastario, anahron, sa nesuvislim zahtjevima (tjelesna težina i visina , puls, WAR, nalaz žučnog soka….), a od podataka o zahtjevima konkretnog posla koji privremeno nesposobni osiguranik obavlja, navodi se zanimanje! To znači da se privremena nesposobnost za rad ocjenjuje na osnovu zahtjeva zanimanja (koji ni u sažetom obliku nisu navedeni, niti se to traži!), a to je vitium artis.
  2. Prve dane privremene nesposobnosti za rad zbog akutnih bolesti, recidiva ili egzacerbacije hronične bolesti ili povreda lahko je odrediti. Prekid rada apsolutno je indiciran u kontekstu dijagnostike i liječenja, bez obzira na sve druge činioce, koji su, inače relevantni za donošenje ocjene (apsolutna privremena nesposobnost za rad"). U ovoj fazi ugrožene su vitalne funkcionalne sposobnosti i druge sposobnosti koje pozicioniraju bolesnika u stanje djelomične ili potpune zavisnosti.Trajanje apsolutne privremene nesposobnosti za rad ocjenjuje se na osnovu isključivo kliničkih kriterija.

    Međutim, u drugoj fazi, fazi restitucije i oporavka, potrebno je odrediti trajanje privremene nesposobnosti za rad. Tada ocjenjivač ulazi u svijet profesionalnog rada pacijenata, a put do pravilne ocjene se komplicira uticajima zahtjeva poslova radnog mjesta. Ocjena više ne zavisi samo od kliničkih odrednica, nego i od profesionalnih zahtjeva ("relativna privremena nesposobnost za rad"). U matrici preko 1000 kliničkih entiteta u praksi i preko 10000 poslova, vrlo je teško dosegnuti do pravilne ocjene. Ta ocjena sadrži sve odrednice ocjene radne sposobnosti, odnosno analizu i sintezu podataka o zdravstvenom stanju i sposobnostima pacijenta u svijetlu konfrontiranja sa zahtjevima konkretnih poslova koje on obavlja.
    Stoga je za ocjenjivanje trajanja relativne privremene nesposobnosti za rad stručno kompetentan jedino specijalista medicine rada.

<< Nazad Tim ocjenjivača u invalidskom osiguranju
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.