| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

<< Nazad

Reference

 1. Zakon o mirovinskom osiguranju. "Narodne novine " broj 102/98.
 2. Kobal A. Reforma invalidskega zavarovanja. ISIS 1998 ; 6:1-9 (Internet).
 3. Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju."Službene novine Federacije BiH" broj 29/98.
 4. Pravilnik o načinu, postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad zbog bolesti ili povrede."Službeni list SR BiH" broj 35/87.
 5. Pravilnik o uslovima za utvrđivanje radnih mjesta sa posebnim uslovima rada i ljekarskim pregledima radnika na tim radnim mjestima. "Službeni list SR BiH " broj 2/91.
 6. Odluka o Listi profesionalnih bolesti. "Službene novine Federacije BiH" broj 26/99.
 7. Sušnik J. Vloga zdravnika v sistemu analize delovnega mesta z vidika medicinskih tehnik. Zdrav Vestn 1988;57:7-10.
 8. Hašimbegović A. Psiholog u psihijatrijskom timu. Psihijatrijska sekcija -Drugi psihijatrijski dani, Sarajevo 1987.
 9. Petz B. Psihologija rada. Zagreb: Školska knjiga 1987(79).
 10. Zakon o zdravstvenom osiguranju. "Službene novine Federacije BiH" broj 30/97.
 11. Pravilnik o ocjenjivanju radne sposobnosti u penzijskom i invalidskom osiguranju."Službene novine Federacije BiH " broj 26/99.
 12. O NET. The Occupational Information Network.U.S. Department of Labor, Employment and Training Administration 1999.
 13. Cestnik B, Sušnik J, Bizjak B. Computerized estimation of the compatibility of stress and strains at work. Zbornik Računalniška analiza medicinskih podatkov - CADAM 95, US Scientific Publishing IJS-SP-1, 1995:98-110.
 14. Sadiković H. Ocjenjivanje radne sposobnosti - stanje prije i sada. Seminar: Postupci funkcionalnog ocjenjivanja preostale radne sposobnosti invalidnih osoba - Uloga i značaj profesionalne rehabilitacije. Inštitut Republike Slovenije za rehabilitaciju Ljubljana i Centar za medicinsku rehabilitaciju "Fojnica", Fojnica 2000.
  << Nazad
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.