| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

DIJAGNOSTIKA I TERAPIJA SEKRETORNOG OTITISA

abstract
uvod

subjekt i metodi rada
rezultati rada
zaključak i diskusija

literatura
autori

Žarkovic S. Alagić J. Sarajlić Z. Volić A.

SAŽETAK

Upala srednjeg uha sa eksudatom i danas predstavlja dijagnostički i terapeutski problem. To je često oboljenje u našoj sredini ali se zbog slabo izražene slike i nedovoljne dijagnostičke obrade često ne prepoznaje, što može rezultirati ireverzibilnim promjenama u srednjem uhu i konsekventnim oštećenjem sluha. U toku l997 godine, obradjeno je 40 pacijenata sa sekretornim otitisom, uradjen je kompletan klinički ORL nalaz, audiometrija i timpanometrija. Najčešći razlog javljanja je bio oslabljen sluh. 30% pacijenata je imalo gubitak sluha od 35-40 dB; 20% pacijenata je bilo sa gubitkom sluha od 40-45 dB, a 40% sa 25-35dB. Samo su dva slučaja (5%) imali gubitak sluha od l0 do 25 dB, a dva su bila sa urednim sluhom.

U anamnezi 82,5% pacijenata je imalo recidivirajuće upale tonzila sa otežanim disanjem na nos. Na kontrolni pregled nije došlo 40% pacijenata. Ovo govori u prilog zaključku da se večina pacijenata javlja kada je nagluhost tolika da otežava normalnu konverzaciju. Često nakon terapije dolazi do subjektivnog poboljšanja i zaboravlja se na neophodnost kontrole. Postoji potreba veće popularizacije ovoga problema, zdravstvenog prosvjećivanja u kome veliku ulogu treba da imaju ordinirajući liječnici i pedijatri.
Pacijenti sa sekretornim otitisom moraju biti pod observacijom i terapijom  sve do objektivnog poboljšanja.

Ključne rijeći: otitis media secretoria, dijagnoza sekretornog otitis media, timpanometrija

ABSTRACTS

Otitis media with effusion is up today diagnostics and therapeutic problem. In our population it is often but because of insufficient diagnostic examination sometimes it can't be recognized what can result with irreversible changes in the middle ear consequently hearing loss. During 1997 year we investigated 40 patients who had otitis media with effusion. We have done complete ENT audiometry and tympanometry examination. The most often reason according to their coming for help and examination was hearing loss.30% patient had hearing loss between 35-40 dB; 20% had hearing loss between 40d-45 dB; 40% had hearing loss between 25-30dB. Only two cases (5%) had hearing loss 10-25 dB and two cases was with normal hearing.

In history 82,5% had recurrent tonsillitis, nasal obstruction, 40% patients did not come on control examine. Conclusion is that that the most patient come when their hearing loss is such that it disturbs normal conversation. Often after ordinary therapy comes subjective improvement and necessary controls are neglect. There is a need for a greater popularization of this problem, health education in which great part should have ordinary doctors and pediatricians. Patient with S.O.M. have to be under observation and therapy up to objective improvement.

UVOD

Otitis media je stanje nastalo inflamacijom membrane tympan /srednjeg uha./ Postoji nekoliko tipova Otitis media:

 • OTITIS MEDIA ACUTA
 • OTITIS MEDIA CHRONICA
 • OTITIS MEDIA SECRETORIA
 • OTITIS MEDIA RECCURENS

Sekretorni otitis media je inflamatorno oboljenje uha i njegovih adneksa1, koje karakterizira prisustvo sekreta u kavumu tympani, intaktna bubna opna, poremecaj faringotimpanalne tube i pretežno konduktivno oštecenje sluha, a znaci i simptomi akutne infekcije izostaju.Najvažniji etiološki faktor su recidivirajuće virusne i bakterijske infekcije gornjih respiratornih puteva a predisponirajući faktor uvečano adenoidno tkivo.U faktore rizika se ubrajaju hranjenje bočicom, mala tjelesna težina pri rođenju, kraniofacijalni deformiteti, pasivno pušenje i nizak socijalno ekonomski status. Komplikacije koje nastaju od S.O.M.su glavni uzrok oštećenja sluha u ranom djetinjstvu naročito ispod pet godina života.

SUBJEKT I METODA RADA

Analizirano je 40 pacijenata sa SOM. Obuhvaćeni su svi pacijenti sa ovom dijagnozom pregledani u toku l997g. Uzeta je detaljna anamneza, obavljen klinčki ORL pregled sa posebnom pažnjom na stanje bubnjića. Urađena je tonalna liminarna audiometrija i timpanometrija. Pacijenti su naručivani na kontrolu svakih 10 dana, sve do objektivno urednog nalaza koji je podrazumijevao normalan sluh, a timpanometrija pokazala potpunu restituciju prohodnosti i ventilacione funkcije slušne tube i pozitivan kohleostapedijalni refleks. Timpanometrija kao objektivna metoda nam je omogućavala da pratimo stanje u srednjem uhu i predvidimo dalji tok oboljenja kao i dužinu i način liječenja. Rađen je i rtg.mastoida po Shulleru. Pneumatizacija mastoida je takodje prognosticki faktor kod SOM. Dobra pneumatizacija rjeđe razvija negativni pritisak i rijetko asocira sa kroničnim sekvelama. Terapija je bila usmjerena ka liječenju oboljelog srednjeg uha i saniranju patološkog stanja gornjeg respiratornog trakta.

REZULTATI RADA

Anamnestički od subjektivnih tegoba navode se česte upale grla, otežano disanje na nos, respiratorne infekcije ali najčešći razlog javljanja ORL-ogu je bila nagluhost. Od 40 pacijenata, 30% je imalo gubitak sluha od 35 do 40 dB, sa gubitkom sluha od 40 do 45 dB bilo je 20% pacijenata, a sa gubitkom od 25 do 35 dB. bilo je 40%. Samo su dva slučaja (5% ) imali gubitak sluha od 10 do 25 dB. a dva su imala normalan sluh / tabela 1 /.

Evidentno je i da najveći broj pacijenata sa SOM je imao izmedju 6,5 i 12 godina. /tabela 3 /. Preporučeno je l9 tonzilektomija, 6 paracenteza sa aspiracijom sekreta a kod 2 slučaja plasirane su aeracione cjevčice. I pored kontradiktornog stava u odnosu na primjenu antibiotika sve pacijente smo tretirali antibioticima, a kod dokazane alergije ordinirani su i antihistaminici. Najefikasniji su se pokazali Erythromicin, Amoxycillin/klavulonska kiselina, Amoxycillin i Penicillin.

ZAKLJUČAK I DISKUSIJA

Iz prezentiranog može se zaključiti da je glavni razlog javljanja ORL-ogu  kada  nagluhost postane tolika da otežava normalan konverzacioni govor. Dok se prema mnogim autorima SOM najčešće dijagnosticira u dobi od 0 do 5 godina,  najveći broj naših pacijenata je imao od 6,5 do 12 godina. Na kontrolu je prestalo dolaziti 40% pacijenata, što se objašnjava nedovoljnom upučenošću na mogučnost nastajanja ireverzibilnih promjena. Često nakon ordinirane terapije dolazi do subjektivnog poboljšanja sluha i zaboravlja se na neophodnost kontrole sve do objektivno urednog nalaza. Tretiranje SOM ostaje kontroverzno u odnosu na primjenu antibiotika  i dužinu liječenja ali zajednički rezon je da ovo stanje zahtijeva pregled ORL-oga. Postoji potreba veče popularizacije ovog problema, zdravstvenog  prosvjećivanja u kojoj veliku ulogu treba da imaju ordinirajući liječnici i pedijatri.

LITERATURA:

 1. I.G.Wiliamson,J.Bain..,et al.The natural history of Otitis Media with Effusion. The Jurnal of Laryngology and Otology, November 1994.Vol.108,pp 930-934
 2. Maw R.(1992).Using tympanometri to detect glue ear in general practise, British Medical Journal 3o4:67-68.
 3. Sipila ,P.,et al.Ultrastructural morphology of mucoid effusion in secretory otitis media.Acta Otolarngol.90;342-354,1880.
 4. Sorensen CH.Holm-Jensen S,Tos M.Middle ear effusion and risk factors.J.Otolaryngol. l.l982;ll:46-51.
 5. Suehs,O.W (1952) Secretory Otitis Media.Larynoscope 62;998-1027.
 6. Teele,D.W,Klein.J.O.,Rosner,B.A. (1980)Epidemiology of Otitis Media in Children.Annals of Otology,Rhinology and Laryngology 89;5-6
 7. Tos.M. (1984) Epidemiology and natural history of Secretory Otitis.American Journal of Otlaryngology 5;459-462.,,

  Žarkovic S. Alagić J. Sarajlić Z. Volić A.
  KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA,
  ORL KLINIKA, SARAJEVO, BIH

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.