| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

Ishemična neuralna kaskada – rapidna neuralna smrt morfološki karakterizirana nekrozom

Uvod
Cilj
Ishemična kaskada

Zaključak

Autori

K. Dizdarević , K. Čustović , M. Omerhodžić , M. Ibralić , J.Đelilović

Cilj

je prezentirati recentna saznanja o mehanizmima neuralne ishemične kaskade koja dovodi do rapidne ćelijske smrti morfološki karaterizirane nekrozom, a u čijoj osnovi leži poremećaj jonske hemostaze. Naglašena je i distinkciju između ovakve neuralne smrti nastale jonskom disregulacijom i mehanizmom nekroze od one nastale genetskom aktivacijom i mehanizmom apoptoze.

Ishemična kaskada

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.