| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Fontovi |
luk

Ishemična neuralna kaskada – rapidna neuralna smrt morfološki karakterizirana nekrozom

Uvod
Cilj
Ishemična kaskada

Zaključak

Autori

Autori

Dr Kemal Dizdarević, Doc Dr Kemal Čustović i
Dr Merim Omerhodžić
- Klinika za neurohirugiju,
Dr Muris Ibralić
- Klinika za radiologiju,
Dr Jasminka Đelilović
- Klinika za neurologiju
Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999, by HealtBosnia com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.