| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

Sažetak
Abstract
Historijat
Nomenklatura virusa

Osobine viriona i genoma
Klinička heterogenost
Imunitet
Epidemiologija
Patogeneza
Klinička slika
Dijagnostički testovi
Hepatitis C i karcinom
Terapija
Prevencija

Zaključak
Literatura
Adresa autora

HEPATITIS C
Lačević Nadir, Vanis Nenad, Bratović Ismet
Klinika za gastroenterohepatologiju, KCU Sarajevo
Medicinski žurnal 1998; 4(2):126-132

TERAPIJA HEPATITISA C

Različite antivirusne i imunološki aktivne supstance korišćene su u tretmanu kroničnog hepatitisa C. Tretman glukokortikoidima nije se pokazao korisnim, dok je terapija sa Interferonom alfa učinkovita za pacijente sa kroničnim hepatitisom C mada ograničeno (samo 20% do 40% pacijenata ima prolongiranu korist od ovakve terapije). Zvanično odobrena preporuka o dozi 3-5 miliona jedinica kao subkutana injekcija tri puta tjedno tijekom 6 mjeseci (24 tjedna). Ovaj režim je vezan za mogučnost biokemijskog odgovora (povratak razine ALT na referentnu ili 50 procentna redukcija razine ALT do 1.5 puta više od referentne) u oko 50% bolesnika. (22) Razine HCV RNA padaju u tandemu sa razinama ALT tijekom terapije interferonom, ali gubitak detektibilnog HCV RNA ne iskljucuje relaps. Zapravo, niti jedan klinički ili laboratorijski pokazatelj kroničnog hepatitisa C nije nađen kao predisponirajuci za terapiju interferonom. Uz ovo, pokazano je histološko poboljšanje u periportalnoj i lobularnoj inflamaciji primarno u bolesnika koji su pokazali i biokemijski odgovor, ali i kod bolesnika koji nisu pokazali biokemijski odgovor. (1) Više pacijenata sa kroničnim C hepatitisom ima odloženi virološki odgovor na terapiju sa Interferonom alfa 2b i ribavirinom u odnosu na pacijente tretirane samo Interferonom alfa 2b. Danas se smatra da kombinirani tretman sa Interferonom alfa 2b i riba-virinom treba primijeniti kod pacijenata sa višom razinom HCV RNA u serumu. (5) Pacijenti sa uznapredovalim komplikacijama kronične jetrene bolesti su kandidati za transplantacije jetre. Reinfekcija sa virusom hepatitisa C u ovim slučajevima je česta, ali je prosječno preživljavanje dobro. Ipak je još uvijek nepoznat dugoročni ishod preživljavanja pacijenata i transplantata, a potrebno je razvijati metode za prevenciju i tretman HCV reinfekcije nakon transplantacije Postoje mišljenja da progresija u hepatocelularni karcinom može biti zaustavljena ili usporena tretmanom osnovne bolesti - hepatitisa C. Najnovije studije iz Japana sugeriraju da pacijenti sa cirozom kao posljedicom kronične HCV infekcije imaju signifikantno niži rizik od hepatocelularnog karcinoma ukoliko su tretirani sa alfa interferonom u odnosu na netretirane pacijente. Ovo smanjenje rizika evidentirano je i za pacijente koji su dobro odgovorili na terapiju interferonom, ali i za pacijente koji nisu povoljno odgovorili. Ovi podaci trebaju biti potvrdjeni u Europi kao i u Sjedinjenim Državama. Oblici parcijalne ili totalne hepatektomije, kao i transplantacija jetre ostaju kao mogućnost liječenja hepatocelularnog karcinoma kao i uznapredovale ciroze jetre.

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.