| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

Sažetak
Abstract
Historijat
Nomenklatura virusa

Osobine viriona i genoma
Klinička heterogenost
Imunitet
Epidemiologija
Patogeneza
Klinička slika
Dijagnostički testovi
Hepatitis C i karcinom
Terapija
Prevencija

Zaključak
Literatura
Adresa autora

HEPATITIS C
Lačević Nadir, Vanis Nenad, Bratović Ismet
Klinika za gastroenterohepatologiju, KCU Sarajevo
Medicinski žurnal 1998; 4(2):126-132

PREVENCIJA

Pacijente oboljele od kroničnog hepatitisa C trebalo bi vakcinisati protiv hepatitisa A radi prevencije razvoja teških oblika superinfekcije ovim virusom. Zapravo postoji signifikantan rizik od pojave fulminantnog hepatitisa i smrti kao posljedice superinfekcije virusom hepatitisa A. Bit problema razvijanja vakcine za hepatitis C je u tome da se sekvencijelno specifična neutralizacija virusa lokalizira na jedan ili više epitopa hipervarijabilne regije njegovog genoma (HVR1). Stoga će vjerojatno biti teško razviti široku zaštitnu vakcinu za HCV. (25, 26) Do sada su radjeni pokušaji vakcinacije čimpanzi rekombinantnim antigenom HCV omotača, ali sa vrlo ograničenim rezultatima. Usprkos pesimizmu, postoji razlog da se nadamo da hepatitis C može biti preveniran imunoprofilaksom. Postoje observacije koje govore da sakupljena plazma više seropozitivnih davalaca sadrži mješavinu antitijela na HCV sposobnu da neutralizira različine HCV sojeve nadjene u prirodi. Ukoliko su takvi neutralizirajući epitopi virusa hepatitisa C konačni u svojoj divergenciji, te ukoliko je moguće mapirati ove genetske divergencije, ipak bi bilo moguće načiniti polivalentnu vakcinu koja bi štitila od većine ili od svih varijanti virusa. (32, 33)

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.