| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

Sažetak
Abstract
Historijat
Nomenklatura virusa

Osobine viriona i genoma
Klinička heterogenost
Imunitet
Epidemiologija
Patogeneza
Klinička slika
Dijagnostički testovi
Hepatitis C i karcinom
Terapija
Prevencija

Zaključak
Literatura
Adresa autora

HEPATITIS C
Lačević Nadir, Vanis Nenad, Bratović Ismet
Klinika za gastroenterohepatologiju, KCU Sarajevo
Medicinski žurnal 1998; 4(2):126-132

PATOGENEZA

Zanimljiv i ponekada zbunjujući nalaz kod bolesnika sa kroničnim C hepatitisom je nalaz autoprotutijela. Rijetko, bolesnici sa autoimunim hepatitisom i hiperglobulinemijom imaju lažno pozitivne enzimske imunoeseje na anti-HCV. Sa druge strane jedan broj bolesnika sa kroničnim hepatitisom C koji se može serološki potvrditi, ima cirkulirajuća antitijela na jetrene i bubrežne mikrosome (anti-LKM). (3)

Slika 2.
Mogući patogenetski mehanizmi hepatocelularnog oštećenja u kroničnoj HCV infekciji: 1. direktna citopatogenost,
2. imunološki prenesen odgovor,
3. autoimuni mehanizam (34).
ICAM - molekule intercelularne athezije
ADCC
- stanična ncitotoksičnost ovisna o antitijelima
APC
- stanice koje prezentiraju antigen

Nalaz ovih antitijela kod nekih bolesnika sa kroničnim hepatitisom C sugerira da bi autoimunost mogla igrati ulogu u patogenezi ove bolesti. (3)
Kronični hepatitis C se općenito uzevši klasificira na osnovi histološke slike sa nekoliko glavnih histoloških formi : kronični perzistentni, kronični lobularni, kronični aktivni, ciroza.

Slika 3.
Mikrofotografije patološko histoloških promjena jetre u kroničnom hepatitisu C, Hepatitis foundation, Internet, 1998.

 

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.