| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

Sažetak
Abstract
Historijat
Nomenklatura virusa

Osobine viriona i genoma
Klinička heterogenost
Imunitet
Epidemiologija
Patogeneza
Klinička slika
Dijagnostički testovi
Hepatitis C i karcinom
Terapija
Prevencija

Zaključak
Literatura
Adresa autora

HEPATITIS C
Lačević Nadir, Vanis Nenad, Bratović Ismet
Klinika za gastroenterohepatologiju, KCU Sarajevo
Medicinski žurnal 1998; 4(2):126-132

OSOBENOSTI VIRIONA I GENOMA
osobenosti viriona
Hepatitis C je virus sa sferičnom ovojnicom, približno 50 nm promjera. Njegov densitet kod plutanja u sukrozi je samo 1.06 g/cm3, ali je najveći dio virusa kod kronično inficiranih individua vezan za antitijela koja povisuju denzitet na oko 1.17 g/cm3. (21, 29, 31)
osobenosti genoma
Genom HCV je jednostruka linearna RNA pozitivne orjentacije. Nesegmentirana je. 5' nekodirajući region (NC) sačinjen je od približno 340 nukleotida u kojima je sadržano unutarnje mjesto ulaska u ribosom (internal ribosomal entry site - IRES). Odmah potom slijedi veliki fragment open reading frame (ORF), sa oko 9000 nukleotida koji kodira veliki polipeptidni prekursor od približno 3000 aminokiselina, a koje se u toku translacije ili posttranslatorno cijepaju na odvojene proteine pod utjecajem kombinacije proteaza virusa i domaćina. (6, 7) Kapsidni protein, dva uvijena proteina (E1 i E2), te mali protein nepoznate funkcije P 7 kodirani su u regiji ORF. Barem 6 nestrukturelnih proteina: proteaza, helikaza, RNA polimerazni enzimi, te regulatorni peptidi nalaz se u 3' dijelu ORF- a. Konačno, 3' NC regiju sačinjava približno 50 nukleotida, polipirimidinski dio i visoko stabilna terminalna sekvenca od oko 100 nukleotida. (23)

Slika 1.
Struktura genoma virusa hepatitisa C: kodirajuća regija poliproteina je predstavljena otvorenim ramom (ORF), a potom slijede C (kor), E1 i E2 geni te NS2 nestrukturelni protein. Gen je kloniran pod kontrolom promotora T7. (8)
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.