| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

Sažetak
Abstract
Historijat
Nomenklatura virusa

Osobine viriona i genoma
Klinička heterogenost
Imunitet
Epidemiologija
Patogeneza
Klinička slika
Dijagnostički testovi
Hepatitis C i karcinom
Terapija
Prevencija

Zaključak
Literatura
Adresa autora

HEPATITIS C
Lačević Nadir, Vanis Nenad, Bratović Ismet
Klinika za gastroenterohepatologiju, KCU Sarajevo
Medicinski žurnal 1998; 4(2):126-132

IMUNITET I REZISTENCA NA INFEKCIJU

Posljedica genetske rasutosti HCV je sposobnost izbjegavanja imunološkog odgovora domaćina što vodi u visok stupanj (više od 80%) kroničnih infekcija, te nedostatak imuniteta na reinfekciju kod ponovljeno eksponiranih individua. I kronicitet i nedostatak solidnog imuniteta rezultiraju iz brzine kojom manja populacija kvazispecijesa varira u sekvencama, posebno HRV1. Podaci koji podupiru ovu tvrdnju dolaze iz pokusa sa čimpanzama koji razvijaju ponovljene infekcije nakon 4 sekvencijelne inokulacije virusa, te iz promatranja prirodnih reinfekcija talasemične djece koja su primala ponovljene transfuzije krvi. (6,10) Pokušaji neutraliziranja HCV in vitro pokazali su da pacijenti u odgovoru na HCV infekciju produciraju neutralizirajuća protutijela sa niskim titrom, a visokom specifičnosti za individualne varijante HCV unutar kvazispecijesa kojim su inficirani. (8)

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.