| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

Sažetak
Abstract
Historijat
Nomenklatura virusa

Osobine viriona i genoma
Klinička heterogenost
Imunitet
Epidemiologija
Patogeneza
Klinička slika
Dijagnostički testovi
Hepatitis C i karcinom
Terapija
Prevencija

Zaključak
Literatura
Adresa autora

HEPATITIS C
Lačević Nadir, Vanis Nenad, Bratović Ismet
Klinika za gastroenterohepatologiju, KCU Sarajevo
Medicinski žurnal 1998; 4(2):126-132

EPIDEMIOLOGIJA HEPATITISA C

U USA se danas godišnje inficira oko 35.000 ljudi za razliku od 180.000 prije 5 godina. Oko 3,9 miliona Amerikanaca je danas inficirano sa HCV, a oko 10.000 godišnje umre kao rezultat kroničnog oboljenja jetre zbog HCV infekcije. HCV infekcija aficira osobe svih životnih dobi, ali najteži slučajevi hepatitisa C i najveća seroprevalenca HCV infekcije je na|ena kod mla|e populacije. Veća stopa prevalence i incidence zabilježena je kod etničkih skupina nebijelaca, kao i kod osoba sa nižim socio-ekonomskim statusom. (9) Virus se širi direktno kontaktom putem krvi ili genitalnih izlučevina inficirane osobe. Može se prenijeti sa korištenim iglama za intravenoznu upotrebu (zdravstveni radnici, narkomani), te putem krvnih transfuzija i transplantiranih organa, naročito osobe koje su to uradile prije 1990 godine. (11) Inficirana majka može prenijeti virus na bebu, ali se to rijetko doga|a. Rizik seksualne transmisije je predmet današnjih multicentričkih studija. Visoko rizični pacijenti su oni na dijaliznom tretmanu i osobe koje žive u zajednici sa osobama već inficiranim C virusom. Hepatitis C se ne širi kihanjem, kašljanjem, rukovanjem, putem pribora za jelo ili čaše inficirane osobe, niti se širi hranom i vodom. (14)

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.