| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

Sažetak
Abstract
Historijat
Nomenklatura virusa

Osobine viriona i genoma
Klinička heterogenost
Imunitet
Epidemiologija
Patogeneza
Klinička slika
Dijagnostički testovi
Hepatitis C i karcinom
Terapija
Prevencija

Zaključak
Literatura
Adresa autora

HEPATITIS C
Lačević Nadir, Vanis Nenad, Bratović Ismet
Klinika za gastroenterohepatologiju, KCU Sarajevo
Medicinski žurnal 1998; 4(2):126-132

HEPATITIS C I HEPATOCELULARNI KARCINOM (HCC)

Infekcija virusom hepatitisa C je veliki riziko faktor za razvoj hepatocelularnog karcinoma. Dokazi veze HCV sa HCC su sljedeći: ¨ Veliki broj pacijenata oboljelih od hepatocelularnog karcinoma ima Anti HCV ili HCV RNA detektabilnu u serumu. Ovo je naročito prisutno u južnoj Europi i Japanu gdje 50 - 75% pacijenata sa hepatocelularnim karcinomom ima dokazanu infekciju sa HCV. ¨ Kod pacijenata sa kroničnom HCV infekcijom može se pratiti progresija od srednje teških formi hepatitisa do ciroze i eventualno hepatocelularnog karcinoma. Ova progresija nekada traje decenijama. (1, 29) Precizan mehanizam kojim HCV uzrokuje hepatocelularni karcinom nije poznat. Za razliku od hepatitisa B (HBV), HCV nije DNA virus i ne integrira se u genom hepatocita. Više je vjerojatno da se hepatocelularni karcinom pojavljuje na terenu upalnih i regenerativnih procesa vezanih za kronični hepatitis. Najveći broj, ali ne svi slučajevi HCV vezanog hepatocelularnog karcinoma koji se javljaju u prisutnosti ciroze sugeriraju da je osnovna bolest per se riziko faktor za hepatocelularni karcinom radije nego HCV infekcija. Faktori domaćina za koje se ukazuje da povećavaju rizik za razvoj hepatocelularnog karcinoma jesu dob, muški spol, uživanje alkohola, ranije infekcija virusom B hepatitisa kao i težina osnovne bolesti. Genotip virusa može biti od značaja, iako prvi podaci o tome da infekcija sa genotipom 1b češće vodi u razvoj hepatocelularnog karcinoma još nisu potvrdjeni u velikim studijama. (4) Poznato je da oko 20% pacijenata sa kroničnom HCV infekcijom razvije histološki dokazanu cirozu tijekom 10 godina. 3 - 4% godišnje razvije hepatocelularni karcinom, barem za 4 - 5 godina praćenja. U Sjedinjenim Državama hepatocelularni karcinom je opisan nakon samo 5 godina od infekcije sa HCV. (2)

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.