POREMEĆAJ RITMA I PROVOĐENJA U OCJENI RADNE SPOSOBNOSTI
Pozderac - Memija M 1, Macić - Džanković A 2, Gribajčević J 1, Alomerović I. 3, Karić S 3.
1 Institut za ocjenjivanje radne sposobnosti, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
2 Državna bolnica, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
3 Institut za ocijenjivanje radne sposobnosti, Tuzla, Bosna i Hercegovina

CILJ: Poremećaji ritma i provođenja ne verificiraju se kao vodeći uzroci smanjenja radne sposobnosti, no njihov uticaj na radnu sposobnost je veoma značajan ako ih cijenimo udružene sa drugim internističkim oboljenjima (komorbiditet). Poseban značaj ovi poremećaji imaju kod osiguranika na radnim mjestima sa visokim radnim rizikom (vozači, policajci, električari, rad pored strojeva u pokretu i slično).

MATERIJAL I METODE: Od ukupno 8447 nalaza, ocjena i mišljenja o invalidnosti i radnoj sposobnosti, koje su tokom 2001 godine donijeli ljekari Instituta, izdvojeno je 154 (1,82 %) koji verificiraju prvu (gubitak radne sposobnosti) i drugu (promijenjena radna sposobnost) kategoriju invalidnosti usljed poremećaja ritma i provođenja. U uzorku prevaliraju muškarci - 132 bolesnika (85 %), a u dobnim grupama od 41 - 50 i preko 50 godina (učestvuju sa 80 %). Poremećaji ritma i provođenja identificirani su u 22 žene (15 %), sa tendencijom pomijeranja prema životnoj dobi do 50 godina.

REZULTATI: Stručni timovi u Tuzli i Zenici donijeli su preko 75 % svih ocjena ovih poremećaja gdje dominiraju srčane aritmije (VES, SVES) oko 60%. Slijede atrijalna fibrilacija i atrio-ventrikularni blokovi sa oko 15% , te paroksizmalna tahikardija sa udjelom od oko 10 %. Z

ZAKLJUČAK: Osnovni štetan uticaj poremećaja ritma i provođenja ispoljava se kroz vrlo nepovoljnu radnu prognozu: od četiri bolesnika sa ovim poremećajima, kod tri se verificira gubitak radne sposobnosti, a jedan put promijenjena radna sposobnost (prva kategorija 111, druga kategorija 43).


DISORDERS OF RHYTM AND CONDUCTIONS IN WORKING CAPABILITY ELEVATION

Pozderac - Memija M 1, Macić - Džanković A 2, Gribajčević J 1, Alomerović I. 3, Karić S 3.
1 Institute for evaluation working capability, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
2 General Hospital, Sarajevo, Bosnia i Herzegovina
3 Institute for evaluation working capability, Tuzla, Bosnia and Herzegovina

AIM: Disorders of rhythm and conduction aren't the lead caused reduced of working capability. Their influence on it is very significant if we estimate it together with other internist disease (co-morbidity). These disorders are important for patients which jobs included high working risk (drivers, policeman, electrician, work by moving machines, etc.)

MATERIAL AND METHODS: During 2001, physicians of Institute bring totally 8447 findings, assessment and opinions about disability and working capability. They separate group of 154 (1,82%) patient who verified first category (loss of working capability) and second category (changed working capability), caused by rhythm disorders and conduction disorders. The study included 132 males (85%) aged-groups from 41 to 50 and over 50 years (they participate with 80%), while 22 female aged less 50 years participate with 20%.

RESULTS: Physicians of Tuzla and Zenica Institute are identified over 75% all of these disorders. The heart arrhythmia (VES, SVES) are dominant with 60%, the next is atrial fibrillation and atrial-ventricular blocks with 15% and paroxysmal tachicardia with 10%.

CONCLUSION: The main impact of disorders rhythm and conduction comet through negative prognosis of working capability: from four patients with these disorders, three had lost working capability and one had changed working capability (first category - 111, and second category - 43).

HOME PAGE