| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Linkovi |


Prijatelj projekta
LIZINOPRIL sastav
mehanizam djelovanja
farmakokinetika
indikacije
doziranje
kontraindikacije
neželjena dejstva
interakcije se drugim lijecima
posebna upozorenja

LOPRIL® C09AA
t a b l e t e   a n t i h i p e r t e n z i v

SASTAV:
1 tableta sadrži: 5,0 mg lizinoprila u obliku dihidrata
1 tableta sadrži: 10,0 mg lizinoprila u obliku dihidrata
1 tableta sadrži: 20,0 mg lizinoprila u obliku dihidrata

MEHANIZAM DEJSTVA
Angiotenzin konvertirajući enzim (ACE) je peptidil dipeptidaza koja katalizira konverziju angiotenzina I u vazokonstriktorni angiotenzin II, koji stimulira sekreciju aldosterona i razgrađuje bradikinin. ACE inhibitori oponentnim efektima dovode do arterijalne i arteriolarne dilatacije, te koronarne vazodilatacije i ekskrecije natrija. Lizinopril je moćan inhibitor ACE, što povoljno djeluje na sniženje visokog krvnog pritiska, s jedne, te smanjenje serumskog natrija, s druge strane.

FARMAKOKINETIKA
Lizinopril se postepeno apsorbira iz gastrointestinalnog trakta. Biodostupnost je oko 30%, a najviša plazmatska koncentracija nastaje za oko 7 sati. Prisustvo hrane ne mijenja bitno apsorpciju lizinoprila. Vezivanje za plazma proteine je minimalno. Vrlo mala količina lizinoprila prolazi krvno-moždanu, kao i placentarnu barijeru. Ne metabolizira se i izlučuje uglavnom urinom. Eliminacija lijeka je značajno usporena u starijih pacijenata.

INDIKACIJE:

 • Esencijalna hipertenzija
 • Renovaskularna hipertenzija
 • Kardijalna insuficijencija-dekompenzacija
 • Dijabetična nefropatija i retinalne komplikacije dijabetesa
 • Postinfarktna opasnost od zatajivanja lijevog srca

DOZIRANJE I NAČIN PRIMJENE.

Esencijalna hipertenzija i renovaskularna hipertenzija

 • početna doza je 2,5-5 mg na dan
 • doza održavanja je 10-20 mg na dan
 • najviša doza je 40 mg na dan

  U pacijenata s hipertenzijom koji su bili liječeni samo diuretikom, po uvođenju lizinoprila može doći do izražene hipotenzije. Iz tih razloga treba prekinuti diuretsku terapiju 2-3 dana prije uvođenja LOPRILA, a dozu lizinoprila uskladiti s vrijednostima krvnog pritiska. U slučaju da se regulacija krvnog pritiska ne postigne primjenom LOPRILA mogu se primijeniti manje doze diuretika (LODIX npr.), a dozu LOPRILA je potrebno uskladiti ovisno o krvnom pritisku.

Shema doziranja u renalnoj insuficijenciji
Klirens kreatinina (mL/min) Početna doza (mg/dan)
70 30  5-10 mg
30 31  0 2,5-5 mg
<10  2,5 mg

Kardijalna dekompenzacija

 • početna doza je 2,5 mg na dan
 • doza održavanja je 5-20 mg na dan

Akutni infarkt miokarda
Pacijenti sa sistoličkim krvnim pritiskom većim od 120 mmHg

 • 5 mg na dan u toku prva dva dana poslije infarkta,
 • 10 mg na dan nakon 48 sati,
 • 10 mg na dan kao doza održavanja u trajanju od 6 sedmica ili duže ovisno o kliničkom stanju pacijenta (uz trajni monitoring krvnog pritiska i prilagođavanje doze LOPRILA).

Pacijenti sa sistoličkim krvnim pritiskom 100-120 mmHg:

 • početna doza je 2,5 mg na dan,
 • doza održavanja je 5 mg na dan u trajanju od 6 sedmica ili duže ovisno o kliničkom stanju pacijenta (uz trajni monitoring krvnog pritiska i prilagođavanje doze LOPRILA).

Napomena:
- Lijek ne treba primjenjivati u pacijenata sa sistoličkim krvnim pritiskom ispod 100 mmHg.
- Ukoliko u toku terapije sistolički krvni pritisak padne ispod 100 mmHg dozu održavanja treba privremeno smanjiti sa 5 mg na 2,5 mg na dan.
- Prekinuti terapiju LOPRILOM u slučaju izražene hipotenzije (sistolički krvni pritisak ispod 90 mmHg u trajanju dužem od 1 sata).

Dijabetična nefropatija i retinalne komplikacije dijabetesa

 • početna doza iznosi 2,5 mg na dan
 • doza održavanja 10-20 mg na dan

P r e d o z i r a n j e
Predoziranje može dovesti do hipotenzivne krize, koja se najčešće rješava infuzijama fizioloških otopina, spuštanjem glave i podizanjem donjih ekstremiteta u vis. Lizinopril se može odstranitiiz krvi i hemodijalizom.

KONTRAINDIKACIJE:

Apsolutne:
o Alergija na lijek
o Anamneza angioneurotskog edema
o Aortalna stenoza
Relativne:
o Teška renalna insuficijencija s perzistentnom hipertenzijom
o Generalizirana arterioskleroza
o životno opasna hiperkalemija

NEŽELJENA DEJSTVA:
Neželjeni efekti su češći u pacijenata s renalnom insuficijencijom ili u slučajevima primjene visokih doza lizinoprila.
Koža: raš koji se može komplicirati svrbežom, koprivnjačom,
groznicom i eozinofilijom.
Kardiovaskularni sistem: angina pektoris, bolovi u grudnom košu, ortostatska hipotenzija, tahikardija, palpitacije, aritmije, periferni edemi.
Centralni nervni sistem: nesvjestica, vrtoglavica, glavobolja, zamor, apopleksija, nervoza, konfuzija, depresija, pospanost.
Gastrointestinalni trakt: suhoća usta, mučnina, povraćanje, bolovi u trbuhu, dispepsije, proljevi, zatvor, pankreatitis, hepatitis i holestatska žutica.
Respiratorni trakt: sinuzitis, rinitis, laringitis, bronhospazam. Krv: trombocitopenija, leukopenija, neutropenija i hemolitička anemija se rijetko javljaju.


INTERAKCIJA SA DRUGIM LIJECIMA:

Indometacin i diuretici .... potenciraju hipotenzivni efekt lizinoprila.
Kalijev hlorid povišava serumsku koncentraciju kalija do
toksičnih nivoa..
ACE inhibitori s litijem dovode do intoksikacije tim antipsihotikom.
Spironolakton, amilorid, triamteren i drugi kalij-štedeći diuretici... doprinijeće pojavi toksičnih koncentracija kalija. Navedeni
diuretici uz lizinopril u trudnoći mogu dovesti do oštećenja ploda
i smrti fetusa.
Diklofenak, kao i salicilati.. smanjuju efekte lizinoprila.
Kombinacija lizinoprila s -blokatorima, diureticima ili drugim antihipertenzivima može dovesti do izražene hipotenzije i kolapsa.
Uz nikardipin nastupiće ekscesivni porast serumskog kalija, a ciklosporin ugrožava renalne funkcije.
ACE inhibitori i blokatori angiotenzinskih receptora međusobno se nadopunjavaju.


Posebna upozorenja

Potreban je poseban oprez u slijedećim stanjima:

 • Pacijenti koji trebaju biti tretirani lizinoprilom moraju biti informirani o eventualnim znacima angioedema, kako bi na vrijeme potražili ljekara (početak otoka lica, ekstremiteta, očiju, usana, jezika ili teškoća u gutanju i disanju).
 • Hiperkalemija - zbog opasnosti pojave hiperkalemije isključenje iz terapije bilo kojeg kalij-štedećeg diuretika je osnovna mjera opreza. Ukoliko je nužna primjena diuretika,
  savjetuje se primjena malih doza diuretika (LODIX npr).
 • U starijih osoba, kao i osoba sa smanjenom bubrežnom funkcijom, potreban je oprez u doziranju, te se primjenjuju manje početne doze koje se kasnije prilagođavaju krvnom pritisku. Konkomitantna terapija s nesteroidnim antireumatskim lijekovima povećava rizik renalnih oštećenja.
 • Neutropenija - da bi se spriječila pojava neutropenije ili trombocitopenije, te anemije, potrebno je redovno kontrolirati promjene u krvi.
 • Kašalj - suhi kašalj se može javiti u malom procentu liječenih, ali je neprijatan. Ukoliko nema drugog rješenja, treba prekinuti terapiju.

 • trudnoća i dojenje. FDA kategorija rizika za trudnoću: C (prvi trimestar) i D (drugi i treći trimestar). ACE inhibitori mogu, kada se primijene u trudnica, uzrokovati oštećenje i smrt fetusa. Stoga primjena lizinoprila u trudnoći nije dozvoljena naročito u drugom i trećem trimestru trudnoće.

  Lizinopril se neznatno izlučuje u majčino mlijeko. Dojenje treba prekinuti i zamijeniti alternativnom ishranom dojenčeta.

  u t i c a j  n a  p s i h o f i z i č k e  s p o s o b n o s t i  p a c i j e n t a
  Lijek ne utiče na psihofizičke sposobnosti, ali zbog opasnosti od naglih hipotenzivnih situacija nije preporučljivo da pacijenti voze automobil ili rade s pokretnom mašinom nekoliko sati nakon konzumiranja lijeka. farmaceutske informacije

  Čuvanje
  Čuvati na temperaturi do 300C.
  Lijek držati van dohvata djece!

  N a č i n  i z d a v a n j a  l i j e k a
  Lijek se može izdavati samo uz ljekarski recept.pakovanje
  Kutija s 20 tableta od 5 mg
  Kutija s 20 tableta od 10 mg
  Kutija s 20 tableta od 20 mg

 

Upozorenje: sadržaji su isključivo informativnog karaktera i ne mogu zamijeniti ljekarske savjete i upute ! HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com © 1999-2008, by HealthBosnia.com ALL RIGHTS RESERVED. E-mail i kontakt