| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Linkovi |


Prijatelj projekta

KARVEDILOL

DILATREND

sastav
mehanizam djelovanja
farmakokinetika
indikacije
doziranje
kontraindikacije
neželjena dejstva
interakcije se drugim lijecima
uticaj na laboratorijske teste
savjeti pacijentu

SASTAV:

1 tableta DILATREND sadrži 6,25 mg karvedilola 1 tableta DILATREND sadrži 12,5 mg karvedilola 1 tableta DILATREND sadrži 25 mg karvedilola.


MEHANIZAM DEJSTVA

Karvedilol je (kardio) neselektivni blokator 1- i 2-adrenergičkih receptora, sa 1-blokirajućom aktivnošću, umjerenom stabilizira-jućom aktivnošću na membrane, a bez intrinzičke simpatomimetske aktivnosti. Blokadom 1-adrenergičkih receptora karvedilol smanjuje srčanu frekvenciju i kontraktilnost miokarda tokom perioda visoke simpatomimetske aktivnosti, kao i za vrijeme fizičkog napora. Ovo rezultira smanjenim srčanim udarnim volumenom. Blokada beta receptora u sprovodnom tkivu miokarda dovodi do usporenja AV provođenja i supresije srčanog automatizma. Osim toga, karvedilol i njegovi metaboliti su snažni antioksidansi. Antioksidativna aktivnost karvedilola inhibira procese apoptoze (programirana smrt ćelije) i kardijalno remodeliranje koje nastaje kao odgovor na apoptozu. I apoptoza i kardijalno remodeliranje su barem djelimično odgovorni za progresiju bolesti kod kongestivne srčane insuficijencije.

FARMAKOKINETIKA

Nakon oralne primjene karvedilol se brzo i gotovo u potpunosti apsorbira iz gastrointestinalnog trakta. Međutim, zbog ekstenzivnog metabolizma pri prvom prolasku kroz jetru, sistemska bioraspoloživost je smanjena i iznosi samo 25-35%. Prisustvo hrane u digestivnom traktu usporava apsorpciju karvedilola, ali ne utiče signifikantno na obim bioraspoloživosti. Nakon apsorpcije karvedilol se brzo distribuira u organizmu zahvaljujući visokoj lipofilnosti. Prolazi krvno-moždanu i placentarnu barijeru, a izlučuje se i u majčino mlijeko. Lijek se u visokom stepenu, između 95% i 98%, veže za proteine krvne plazme, prvenstveno za albumine. Metabolizira se u jetri, a izlučuje putem urina (oko 16%) i fecesa (60%). Manje od 1% primijenjene doze lijeka se nepromijenjeno izluči urinom. Eliminacioni poluživot karvedilola iznosi 6-10 sati


Napomena:

Tablete se primjenjuju s dovoljno tečnosti. Tablete nije potrebno uzimati uz obrok, međutim, bolesnici sa srčanom insuficijencijom trebaju uzimati karvedilol sa hranom, kako bi se usporila brzina apsorpcije i smanjila pojava ortostatskih efekata. U bolesnika sa insuficijencijom jetre potrebno je smanjti dozu lijeka. U bolesnika sa teškom jetrenom insuficijencijom karvedilol ne treba primjenjivati.

KONTRAINDIKACIJE

Preosjetljivost na karvedilol ili druge sastojke lijeka, astma ili anamneza opstruktivnih oboljenja respiratornog sistema, nekontrolirana srčana insuficijencija, teška bradikardija (manje od 50 otkucaja u minuti), sindrom bolesnog sinusa, AV blok II i III ste-pena, kardiogeni šok, teška jetrena insuficijencija, feokromocitom (bez blokatora alfa-adrenergičkih receptora), teška hipotenzija (sistolički krvni pritisak manji od 85 mmHg).

INDIKACIJE

Esencijalna hipertenzija

Karvedilol se primjenjuje za liječenje esencijalne hipertenzije. Može se primjenjivati sam ili u kombinaciji sa drugim antihipertenzivnim lijekovima, naročito tiazidnim diureticima.
Dugotrajno liječenje koronarne bolesti srca
Karvedilol je efikasan u nizu oboljenja povezanih sa sindromom koronarne bolesti srca: hroničnoj stabilnoj angini, nijemoj ishemiji miokarda, nestabilnoj angini i ishemičnoj disfunkciji lijeve komore.
Liječenje simptomatske kongestivne srčane insuficijencije
Karvedilol je indiciran za liječenje simptomatske kongestivne srčane insuficijencije jer dovodi do smanjenja smrtnosti i potrebe za hospitalizacijom, poboljšava stanje bolesnika i usporava progresiju bolesti. Karvedilol se može koristiti kao dodatak standardnoj terapiji, ali i u bolesnika koji ne podnose ACE inhibitore, odnosno u bolesnika koji nisu na terapiji digitalisom, hidralazinom ili nitratima.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMJENE

Doziranje lijeka je individualno, ovisno o indikaciji i reakcijama bolesnika. Liječenje započinje malim dozama koje se postepeno povećavaju.

Esencijalna hipertenzija:

Odrasli: Preporučena početna doza karvedilola je 12,5 mg jedanput na dan tokom prva dva dana liječenja. Nakon toga se preporučuje doza od 25 mg jedanput na dan. Po potrebi, doza se može postepeno povećavati, u intervalima od najmanje 2 sedmice, do maksimalne preporučene dnevne doze od 50 mg koja se primjenjuje odjednom ili podijeljena u dvije pojedinačne doze od 25 mg. Stariji bolesnici: Preporučena početna doza karvedilola je 12,5 mg jedanput na dan, što u nekih bolesnika osigurava zadovo-ljavajuću kontrolu bolesti. U slučaju nezadovoljavajućeg odgovora, doza se može prilagođavati u intervalima od najmanje 2 sedmice do maksimalne preporučene dnevne doze. Stariji bolesnici mogu biti osjetljiviji na efekte posturalne hipotenzije karvedilola.

Dugotrajno liječenje koronarne bolesti srca
Odrasli: Preporučena početna doza karvedilola je 12,5 mg jedanput na dan tokom prva dva dana liječenja. Nakon toga se preporučuje doza od 25 mg dva puta na dan. Po potrebi, doza se može postepeno povećavati, u intervalima od najmanje 2 sedmice, do maksimalne preporučene dnevne doze od 100 mg koja se primjenjuje podijeljena u dvije pojedinačne doze. Maksimalna preporučena dnevna doza u starijih bolesnika iznosi 50 mg, a primjenjuje se podijeljena u dvije pojedinačne doze.

Liječenje simptomatske kongestivne srčane insuficijencije
Doziranje mora biti individualno, a tokom perioda prilagođava-nja doze potrebna je pažljiva kontrola bolesnika od strane ljekara. Prije početka liječenja karvedilolom u bolesnika koji primaju digitalis, diuretike i ACE inhibitore, doziranje tih lijekova treba stabilizirati. Preporučena početna doza karvedilola je 3,125 mg dva puta na dan tokom dvije sedmice. Ako bolesnik podnosi spomenutu dozu, ona se može postepeno povećavati, u intervalima od najmanje 2 sedmice, do 6,25 mg dva puta na dan, zatim do 12,5 mg dva puta na dan do konačne doze 25 mg dva puta na dan. Maksimalna preporučena doza iznosi 25 mg dva puta na dan u bolesnika s tjelesnom težinom manjom od 85 kg, a u bolesnika s tjelesnom težinom većom od 85 kg iznosi 50 mg dva puta na dan. Prije svakog povećavanja doze, bolesnika treba pregledati ljekar zbog utvrđivanja eventualnih simptoma pogoršanja srčane insuficijencije, odnosno vazodilatacije. Prolazno pogoršanje srčane insuficijencije ili retenciju tečnosti treba liječiti povećanim do-zama diuretika, iako će ponekad biti potrebno smanjiti dozu karvedilola ili privremeno prekinuti primjenu lijeka. Ako se liječenje karvedilolom prekine tokom više od sedmice, terapiju treba ponovo započeti s dozom 3,125 mg dva puta na dan, te prilagođavati na veću dozu u skladu s prethodno nave-denim preporukama o doziranju. Sigurnost i efikasnost primjene karvedilola u bolesnika mlađih od 18 godina nije utvrđena!


NEŽELJENA DEJSTVA:

Karvedilol se dobro podnosi. Većina neželjenih efekata je blaga i prolazna i najčešće se javlja u početku terapije, a neželjeni efekti vremenom postaju blaži. Najčešće se manifestiraju u vidu vrtoglavice, umora, nesanice, hladnoće ekstremiteta i gastrointestinalnih poremećaja kao gubitka apetita, mučnine, povraća-nja, flatulencije, dijareje ili konstipacije. Rijetki neželjeni efekti karvedilola od strane kardiovaskularnog sistema, a koji se javljaju primarno pri većim dozama, posljedica su beta-adrener-gičke blokirajuće aktivnosti, a uključuju bradikardiju, pogoršanje angine, kongestivnu srčanu insuficijenciju, srčani blok, palpitacije, hipotenziju, sinkopu i edem lica i nogu. Uslijed blokade beta2-adrenergičkih receptora u glatkim mišićima bronha u osjetljivih bolesnika karvedilol može izazvati bronhospazam i dispneu, te rinitis i faringitis. Karvedilol može precipitirati napade astme u bolesnika s astmom ili hroničnim bronhitisom. Rijetko, u manje od 1% bolesnika, mogu se javiti kožni osip i pruritus. Iznimno rijetko se javljaju promjene u krvnoj slici kao anemija, leukopenija i trombocitopenija. U bolesnika koji duže primaju karvedilol javljaju se metaboličke promjene u vidu povećanja serumskog holesterola, lipoproteina male gustoće (LDL), triglicerida i lipoproteina vrlo male gustoće (VLDL), uz sniženje nivoa lipoproteina velike gustoće (HDL). Karvedilol može u dijabetičara ovisnih o insulinu inducirati hipoglikemiju blokirajući kateholaminima izazvanu glikogenolizu. U dijabetičara neovisnih o insulinu češće se javlja hiperglikemija kao posljedica inhibicije oslobađanja insulina pod uticajem betablokatora. Postoje nalazi rijetkih slučajeva preosjetljivosti, povišenih jetrenih enzima i impotencije. Ostali neželjeni efekti karvedilola su povećanje tjelesne težine, poremećaji vida, smanjena lakrimacija, akutna bubrežna insuficijencija u bolesnika s difuznom vaskularnom bolesti i/ili ošte-ćenom funkcijom bubrega, suhoća usta, poremećaji mokrenja, bol u ekstremitetima.
interakcije.Karvedilol, kao i drugi beta-blokatori, može pojačati djelovanje drugih istovremeno primijenjenih lijekova koji imaju antihipertenzivni efekt. Pri istovremenoj peroralnoj primjeni karvedilola i diltiazema pri-mijećeni su pojedinačni slučajevi poremećaja provodljivosti. Karvedilol može potencirati bradikardiju izazvanu digoksinom. Neselektivni beta-blokatori primijenjeni istovremeno s epinefrinom mogu izazvati hipertenzivni odgovor na epinefrin i refleksnu tahikardiju. Mogu također izazvati rezistenciju na epinefrin u slučajevima anafilkse. Kinidin i karvedilol imaju negativno inotropno djelovanje na srce, te se javlja bradikardija i hipotenzija u bolesnika koji istovremeno primaju ove lijekove. U bolesnika sa dijabetesom beta-blokatori mogu smanjiti toleranciju glukoze, inhibirati sekreciju insulina, izazvati hipertenziju, smanjiti perifernu cirkulaciju i smanjiti simptome hipoglikemije (naročito tahikardiju). Antidijabetici mogu potencirati nastanak hipoglikemije. Neki nesteroidni antiinflamatorni lijekovi (indometacin, ibuprofen, flurbiprofen, naproksen, piroksikam, sulindak) mogu smanjiti antihipertenzivni efekt karvedilola. Karvedilol može pojačati depresivno djelovnje na CNS alkohola, analgetika, antihistaminika, tricikličkih antidepresiva i inhibitora MAO, te tako smanjiti psihofizičke sposobnosti. Karvedilol inhibira metabolizam ciklosporina i povećava njegovu koncentraciju u plazmi. Rifampicin inducira hepatički metabolizam karvedilola i smanjuje njegovu koncentraciju u plazmi. Nagli prekid primjene klonidina u vrijeme primjene beta-blokato-ra može pojačati "rebound" hipertenziju zbog alfa adrenergičke stimulacije. Stoga beta-blokator treba prekinuti primjenjivati nekoliko dana prije postepenog smanjenja doze klonidina. Plazma koncentracije karvedilola mogu biti povećane pri istovremenoj primjeni cimetidina. Karvedilol može pojačati depresivni efekt anestetika na srce, zbog sinergističkih negativnih inotropnih i hipotenzivnih efekata. Pri istovremenoj primjeni beta-blokatora i amiodarona može nastati bradikardija i sinusni arest.

Posebna upozorenja
- U bolesnika sa kongestivnom srčanom insuficijencijom koji primaju digitalis, diuretike i/ili ACE inhibitore, doziranje tih lijekova treba stabilizirati, a karvedilol primjenjivati s oprezom.
- Karvedilol treba s oprezom primjenjivati u bolesnika s dijabetes melitusom, budući da rani znaci i simptomi akutne hipoglikemije mogu biti maskirani ili umanjeni. U dijabetičara sa kongestivnom srčanom insuficijencijom primjena karvedilola može poremetiti kontrolu glukoze u krvi. Stoga je u tih bolesnika u početku terapije karvedilolom, kao i pri prilagođa-vanju na veće doze lijeka, potrebno redovno kontrolirati šećer u krvi, te prema tome prilagoditi antidijabetičku terapiju.
- U bolesnika sa kongestivnom srčanom insuficijencijom koji imaju nizak krvni pritisak (sistolički pritisak manji od 100 mmHg), ishemičku bolest srca i difuznu vaskularnu bolest i/ili posljedičnu insuficijenciju bubrega, pri terapiji karvedilolom je uočeno reverzibilno pogoršanje funkcije bubrega. U bolesnika sa kon-gestivnom srčanom insuficijencijom i spomenutim faktorima rizika, tokom prilagođavanja na veću dozu karvedilola, treba kontrolirati funkciju bubrega, te u slučaju pogoršanja funkcije bubrega treba prekinuti primjenu lijeka ili smanjiti njegovu dozu.
- U bolesnika sa kongestivnom srčanom insuficijencijom, tokom prilagođavanja na veću dozu karvedilola može doći do pogoršanja srčane insuficijencije ili retencije tečnosti. U slučaju pojave takvih simptoma treba povećati dozu diuretika, a doza karvedilola se ne smije povećavati sve dok se stanje bolesnika ne stabilizira. Ponekad je potrebno smanjiti dozu karvedilola ili privremeno prekinuti njegovu primjenu.
- bolesnika s hroničnom opstruktivnom bolešću s bronhospa-stičkom komponentom, a koji ne primaju lijekove ni peroralno ni inhalacijski, karvedilol se može primjenjivati samo u slučaju kad potencijalna korist prevazilazi mogući rizik. U bolesnika sklonih bronhospazmu, uslijed mogućeg povećanja otpora u disajnim putevima može doći do respiratornog distresa. Bolesnike treba pažljivo kontrolirati u početku terapije karvedilolom, te tokom prilagođavanja na veću dozu, a pri pojavi bilo kojeg znaka bronhospazma dozu karvedilola treba smanjiti ili primjenu lijeka prekinuti.
-Bolesnike koji nose kontaktne leće treba upozoriti na mogućnost smanjenog lučenja suza.
-Terapiju karvedilolom ne treba naglo prekidati, već postepeno tokom 1 do 2 sedmice, osobito u bolesnika sa ishemičnom bolešću srca. U protivnom može doći do "rebound" fenomena, tj. do pogoršanja osnovne bolesti, što je osobito značajno u koronaropata. Mogu se javiti teške aritmije, nestabilna angina, akutni infarkt, ventrikularne aritmije ili naprasna smrt..
-Bolesnika s perifernim vaskularnim oboljenjima, karvediloltreba primjenjivati s oprezom jer, kao i drugi beta-blokatori,
može dovesti do pojave ili pogoršanja simptoma arterijskeinsuficijencije.
- Karvedilol može pogoršati simptome poremećaja periferne cirkulacije kao Raynaudov fenomen.
- Karvedilol može prikriti simptome tireotoksikoze.
- Karvedilol s oprezom treba primjenjivati u bolesnika koji se podvrgavaju operativnom zahvatu uslijed sinergističkih negativnih inotropnih i hipotenzivnih efekata karvedilola i anestetika.
- Karvedilol može uzrokovati bradikardiju. Kad se broj otkucaja smanji na 55 u minuti dozu karvedilola treba smanjiti. Broj otkucaja manji od 50 u minuti predstavlja kontraindikaciju za primjenu lijeka.
- Oprez je potreban u bolesnika s anamnezom teških hipersenzitivnih reakcija, kao i u bolesnika koji su na terapiji hiposenzibilizacije, budući da beta-blokatori mogu pojačati osjetljivost na alergene i težinu anafilaktičkih reakcija.
- Bolesnicima koji istovremeno primjenjuju blokatore kalcijevih kanala tipa verapamila ili diltiazema, odnosno druge antiaritmike, potrebno je pažljivo kontrolirati elektrokardiogram i krvni pritisak.
- Karvedilol s oprezom treba primjenjivati u bolesnika s labilnom ili sekundarnom hipertenzijom.
- Bolesnicima s feokromocitomom, prije primjene bilo kojeg beta-blokatora treba dati neki alfa-blokator, jer upotreba beta-blokatora bez istovremene alfa-blokade može dovesti do hipertenzivnih kriza. Iako karvedilol ispoljava i alfa i beta blokirajuća svojstva, nema iskustava s njegovom primjenom u bolesnika s ovim oboljenjem.
- Lijekovi s neselektivnim beta-blokirajućim djelovanjem mogu izazvati bolove u prsima u bolesnika s Prinzmetalovom nestabilnom anginom. Nema kliničkih iskustava o primjeni karvedilola u tih bolesnika, iako alfa-blokirajuće djelovanje karvedilola može spriječiti pojavu takvih simptoma. Ipak, potreban je oprez pri primjeni karvedilola u bolesnika za koje se sumnja da boluju od Prinzmetalove nestabilne angine.

Trudnoća i dojenje

FDA kategorija rizika za trudnoću: C. Adekvatne, kontrolirane studije u trudnih žena nisu sprovedene. Karvedilol prolazi placentarnu barijeru i u trudnoći ga treba primijeniti samo ukoliko ljekar procijeni da potencijalna korist za majku prevazilazi mogući rizik za plod. Karvedilol se izlučuje u majčino mlijeko. Stoga, primjenu lijeka u periodu dojenja treba izbjegavati. Dojilje koje treba da primijene lijek, treba da prekinu dojenje i prijeđu na alternativan režim ishrane dojenčeta.

Uticaj na psihofizičke sposobnosti pacijenta

Karvedilol ne utiče na psihofizičke sposobnosti bolesnika. Međutim, može potencirati depresivne efekte na CNS alkohola, analgetika, antihistaminika, tricikličkih antidepresiva i inhibitora MAO, te tako smanjiti psihofizičke sposobnosti. Zbog toga treba upozoriti bolesnike da nije preporučljivo upravljati motornim vozilom ili mašinom, ukoliko istovremeno primaju ove lijekove.

Čuvanje

Čuvati na temperaturi do 250C, u originalnom pakovanju. Lijek držati van dohvata djece!

Način izdavanja lijeka

Lijek se izdaje samo na ljekarski recept.

Pakovanje

Kutija sa 28 tableta od 6,25 mg Kutija sa 28 tableta od 12,5 mg Kutija sa 28 tableta od 25 mg
Bosnalijek d.d., Sarajevo, Jukićeva 53, Bosna i Hercegovina po licenci F. Hoffmann-La Roche Ltd, Bazel, [vajcarska

Upozorenje: sadržaji su isključivo informativnog karaktera i ne mogu zamijeniti ljekarske savjete i upute ! HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com © 1999-2008, by HealthBosnia.com ALL RIGHTS RESERVED. E-mail i kontakt