| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Linkovi |


Prijatelj projekta
AMOXICILLIN
+
KLAVULANSKA KISELINA
sastav
mehanizam djelovanja
farmakokinetika
indikacije
doziranje
kontraindikacije
neželjena dejstva
interakcije se drugim lijecima
uticaj na laboratorijske teste
savjeti pacijentu

Fabrički zaštičeni nazivi: Xiclav, Amoksiklav, Klavocin

SASTAV:
Panklav sadrži kombinaciju amoksicilina i klavulanske kiseline, poznatu pod nazivom koamoksiklav. Amoksicilin je polusintetski penicilinski antibiotik širokog spektra sa baktericidnim dejstvom na Gram-pozitivne i Gram-negativne mikroorganizme. Stabilan je u prisustvu želudačnog soka, osetljiv na penicilinazu. Klavulanska kiselina sa beta-laktamazom (penicilinazom) bakterija gradi stabilne, neaktivne komplekse i spriječava razgradnju amoksicilina
Antibakterijski spektar amoksicilina i klavulanske kiseline obuhvata:
Gram- pozitivne bakterije (sojevi Staphylococcus-a koji ne produkuju penicilinazu, Staphylococcus aureus - ne i meticilin rezistentni sojevi, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus viridans, beta hemolitički Streptococcus, sojevi Clostridium, sojevi Corynobacterium, sojevi Mycobacterium, sojevi Peptococcus, sojevi Peptostreptococcus, Bacillus antracis, Listeria monocytogenes);
Gram-negativne bakterije (Hemophilus influenzae, Neisseria gonor- rhoeae, Neisseria meningitidis, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Branhamella catarrhalis, Bordetel- la petussis, Klebsiella pneumoniae, Vibrio cholerae, Pasturela septica, Campylobacter pylori, Campylobacter j'ejuni, Citrobacter diversus, sojevi Salmonella, sojevi Shigella, sojevi Bacteroides),

  amoksicilin klavulanska kiselina
1 film-tableta: 250 mg ili 500 mg 125mg
1 ml kapi: 50 mg 12,5mg
5 ml sirupa: 125mg 31,25mg
5 ml sirupa: 250 mg 62,5 mg
1 lioinjekcija: 500 mg 100mg
1 lioinjekcija: 1000mg 200mg

 


MEHANIZAM DEJSTVA
Amoksicilin inhibira transpeptidazu, enzim neophodan za transpeptidaciju alanina i sintezu mukopeptida značajnih za otpornost i stabilnost ćelijskog zida osjetljivih mikroorganizama. U fazi diobe, usljed smanjene otpornosti ćelijskog zida i promjene osmotskog pritiska, dolazi do lize bakterije.


FARMAKOKINETIKA
Koamoksiklav se dobro i brzo resorbuje poslije oralne primene, a prisustvo hrane nema uticaja na resorpciju. Amoksicilin se vezuje za proteine plazme oko 17 - 20% a klavulanska kiselina oko 22 - 30%. Maksimalnu koncentraciju u plazmi koamoksiklav postiže za 1 - 2,5 sahata poslije oralne primjene. Poluvrijeme eliminacije koamoksiklava je oko 1 sahat, izuzev kod smanjene renalne funkcije, gdje je produženo. Koamoksiklav dobro prolazi u većinu tjelesnih tkiva i tečnosti. Hematoencefalnu barijeru prolazi samo kada su meninge upaljene. Amoksicilin se izlučuju urinom oko 60%, a klavulanska kiselina oko 30% za 6 sahata.

INDIKACIJE:

Infekcije izazvane osetljivim mikroorganizmima:

  • gornjih respiratornih puta (akutni i hronični bronhitis, bronhopneumonija)
  • urogenitalnog trakta (cistitis, uretritis, akutni i hroični pijelonefritis, bakteriurija u graviditetu, puer- peralna sepsa, septički abortus, gonoreja)
  • u hirurgiji i ORL
  • u stomatologiji (u pripremi hirurških intervencija)
  • peritonitis, intraabdominalna sepsa, septikemija, bakterijski endokarditis, tifoidna i paratifoidna groznica
  • kože i mehkih tkiva

Napomena:
Panklav se može primenjivati u trudnoći i za vreme dojenja.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMJENE.
Doze su date u odnosu na sadržaj amoksicilina.
Oralno:
Odrasli i djeca iznad 12 godina: 250 - 500 mg na 8 sahata, maksimalno 6 g dnevno
Djeca do 1 godine: 20 mg/kg telesne mase dnevno podeljeno u 3 doze
1 - 6 godina: 125 - 250 mg na 8 sahata
6 -12 godina: 250 - 500 mg na 8 sahata
Sirup i kapi se pripremaju neposredno prije upotrebe dodavanjem destilovane vode do naznačene linije i dobro se promućka.

Parenteralno se primjenjuje sporom intravenskom injekcijom (tokom 3 - 4 minuta) ili infuzijom (to- kom 30 minuta), a ne primjenjuje se intramuskularno.
Uobičajeno doziranje
Odrasli: 1 g na 6 - 8 sahata
Djeca do 3 mjeseca: 25 mg/kg tjelesne mase na 8 -12 sahata
3 mjeseca -12 godina: 25 mg/kg tjelesne mase na 6 - 8 sahata
Profilaksa u hirurgiji: 1 g tokom uvoda u anesteziju (akoje intervencija kraća od 1 sata), odnosno 4 g u toku 24 sata (ako je intervencija duža)
Kod renalne insuficijencije doze se koriguju prema vrijednosti klirensa kreatinina. Ako je klirens kreatinina 10 - 30 ml/min, daje se 250 mg na 12 sahata, a ako je manji od 10 ml/min, daje se 250 mg na 24 sahata

Klirens kreatinina Doza Interval
10-30 ml/min 250 mg 12 sahata
manji od 10 ml/min. 250 mg 24sahata

Infuzija se priprema rastvaranjem lioinjekcija u 50 -100 ml infuzionog rastvora. Poslije rastvaranja može da se javi prolazna roze boja, što je beznačajno za kvalitet i efikasnost lijeka.

Za rastvaranje lioinjekcija ne smije da se koristi rastvor dekstroze, rastvori koji sadrže bjelančevine, masti ili aminoglikozide, kao ni preparati krvi.

KONTRAINDIKACIJE:
Alergija na penicilin ili klavulansku kiselinu.
Panklav treba oprezno primjenjivati kod alergije u anamnezi, posebno alergije na cefalosporine (mogućnost ukrštene alergijske reakcije), kod insuficijencije jetre, bubrega i infektivne mononukleoze.
Oprez Primjena antibiotika u dužem periodu može dovesti do superinfekcije rezistentnim bakterijama i gljivicama.

NEŽELJENA DEJSTVA:
Amoksiklav se dobro podnosi, a neželjena dejstva su rijetka i manifestuju se kao alergijske reakcije, raš, svrab, urtikarija, mučnina, povraćanje, dijareja. Rijetko može da se javi anemija, trombocitopenija, trombocitopenična purpura, eozinofilija, leukopenija i agranulocitoza. Ove reakcije su prolaznog karaktera.

INTERAKCIJA SA DRUGIM LIJECIMA:
Alopurinol ...............povečava incidencu kožnih osipa
Eritromicin
Hloramfenikol.......... smanjenje efikasnosti ampicilina
Sulfonamidi
Tetraciklini
Antacidi.....................smanjena resorpcija amoksicilina
Oralni kontraceptivi.....smanjenje efikasnosti kontraceptiva
Probenecid..................smanjena eliminacija amoksicilina

UTICAJ NA LABORATORIJSKE TESTOVE
Može dati lažno povišen nivo glukoze u urinu ako se određuje bakar sulfatom, kao i lažno pozitivan COOMBS-ov test. Koncentracije SGPT i SGOT mogu biti povišene.Urobilinogen test može biti manje osjetijiv.

SAVJETI BOLESNIKU
Lijek uzimati samo po preporuci ljekara. Držati se propisane doze i intervala uzimanaja. Ne prekidati uzimanje samoinicijativno. Razmak između dvije doze ne traba da je kraći od 2-4 sahata

PONAVLJAMO: Oprez
Primjena antibiotika u dužem periodu može dovesti do superinfekcije rezistentnim bakterijama i gljivicama.

Upozorenje: sadržaji su isključivo informativnog karaktera i ne mogu zamijeniti ljekarske savjete i upute ! HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com © 1999-2008, by HealthBosnia.com ALL RIGHTS RESERVED. E-mail i kontakt