| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

Radovi sa 6. međunarodnog kongresa Svjetske islamske asocijacije za mentalno zdravlje

Imena autora po abecednom redu:

IME AUTORA
NASLOV RADA

HADŽIĆ Salim

ARAPSKO-ISLAMSKI DOPRINOS U MEDICINI

MAHMUTAGIĆ Ajša, MAHMUTAGIĆ Adem, DELALIĆ Azra, SULJAGIĆ Jasna, RISSANEN A., KOYKKA K. ART TERAPIJA I REHABILITACIJA U CENTRU "KORACI NADE"
ANDERSON Wayne

DEBRIFING U STRESU NAKON KRITIČNOG INCIDENTA

PREMEC Vladimir

DIARIUM PATHOLOGICUM IN MEMORIA ANNO MCMXLVIII

KONJHODŽIĆ Faruk

DOPRINOS ISLAMA RAZVOJU MEDICINE U SVIJETU I U BOSNI

TERZIĆ Izet DŽAMIJA I NJEN UTICAJ NA PSIHU LJUDI
GAVRANOVIĆ Muhamed, CERIĆ I, RAŠIDAGIĆ S, SULJIĆ E. EVALUACIJA PSIHIČKIH POREMEĆAJA POSLIJE KRANIOCEREBRALNIH POVREDA
ČOLIĆ hadži Mustafa Šemsi EVIDENCIONA ANALIZA I KOMPARACIJA LJUDSKIH FIZIČKIH I METAFIZIČKIH ORGANA I FAKTORA, NJIHOVIH TRAUMA I BOLESTI I LIJEČENJA
GAŠI Ašk, PAJEVIĆ Izet

FAZE RAZVOJA LIČNOSTI U TESAVVUFU

LAMBERTI Joseph

INTERVENCIJE NA TRAUMATSKOJ ŽALOSTI

HASANOVIĆ Mevludin ISLAMSKI PRISTUP U LIJEČENJU ALKOHOLIZMA, DEPRESIJE, SUICIDA I TRAUME

ĆATIĆ Besima, PAŠAGIĆ Irfanka, SINANOVIĆ Osman

KAKO SE MOŽE POMOĆI TRAUMATIZIRANOJ DJECI U RATU

QUERESHY M. Jaffer H. KONCEPTI LIJEČENJA DEPRESIJE ZASNOVANI NA VJERI
MORO Ljiljana, FRANČIŠKOVIĆ Tanja, GRKOVIĆ Jasna, RONČEVIĆ - -GRŽETA Ika, PERNER Mirjana

KONTRATRANSFER I MENADŽMENT ULOGE GRANICA

PIRACHA Mohammad I.,
DABAHDAH Abubakr A.

MANTALNE BOLESTI – MOGUĆNOSTI I IZAZOVI

MORO Ljiljana

MENTALNO ZDRAVLJE I RELIGIJA

KUČUKALIĆ Abdulah, BRAVO Alma MJESTO I ULOGA ISLAMA U TERAPIJSKO-REHABILITACIONOM PROCESU SILOVANIH ŽENA
ŠESTAN Džemal, SINANOVIĆ Osman

MOGUĆNOSTI REDUCIRANJA RATNE TRAUMATIZACIJE KOD DJECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA UZ POMOĆ PSIHOSOCIJALNE PODRŠKE

ĆATIĆ Besima, SINANOVIĆ Osman MOGUĆNOSTI OPORAVKA DJECE BEZ RODITELJSKOG STARANJA IZLOŽENE RATNIM DJEJSTVIMA
MIKOVIĆ Milanka

NADA KAO FAKTOR OTPORA I OPORAVKA

SELJUBAC Sead

NEKE ISLAMSKE METODE ZA OČUVANJE I UNAPRJEĐENJE PSIHIČKOG ZDRAVLJA

HASANOVIĆ Mevludin, HASANOVIĆ Ines-Azra ODNOS ISLAMA PREMA PROBLEMIMA OVISNOSTI
DIZDAREVIĆ Ismet OPORAVAK ŽRTVE HRONIČNE TRAUME
KOZLIĆ Osman

OSNOVNI PRINCIPI I METODE POSLANIKOVE MEDICINE

SALIHOVIĆ Nevzeta, BRESTOVCI Behlul

POJAVLJIVANJE MUCANJA U DJECE I ADOLESCENATA

HUSAIN Syed Arshad

POSTTRAUMATSKA STRESNA REAKCIJA KOD DJECE I ADOLESCENATA U SARAJEVU

SELIMBAŠIĆ Zihnet, PAVLOVIĆ Slobodan, PETROVIĆ Marina, VESNIĆ Šaćir, FERKOVIĆ Vesna, CIPURKOVIĆ- - MUSTAČEVIĆ Aida POSTTRAUMATSKI STRESNI POREMEĆAJ – EFEKTI PSIHOSOCIJALNOG TRETMANA

EL-SENDIONY Mohammad Farouk

POSTTRAUMATSKO OŠTEĆENJE ZAJEDNICE

SMAJKIĆ Arif

POZITIVNI I NEGATIVNI KARAKTERI – OSOBINE LIČČNOSTI BOSANACA KAO POKAZATELJ KVALITETA MENTALNOG ZDRAVLJA

JAMAKOSMANOVIĆ Sead

PSIHOSOCIJALNI ASPEKTI DESTRUKCIJE OBITELJI U PRISILNOJ MIGRACIJI

SULJAGIĆ Edin, SINANOVIĆ Osman, TUPKOVIĆ Emir

PSIHOSOCIJALNI I PSIHOLOŠKI ASPEKTI PSORIJAZE KOD PACIJENATA TOKOM RATA U BOSNI

HASANOVIĆ Mevludin, PAVLOVIĆ Slobodan, SINANOVIĆ Osman PTSP ADOLESCENATA PROGNANIKA I POVRATNIKA NAKON RATA I REPATRIJACIJE

KARIĆ Amir

RAZUMIJEVANJE FENOMENA PSIHIČKE STABILNOSTI LIČNOSTI U KONTEKSTU ISLAMSKOG POIMANJA SLOBODE I UNIVERZALNOG REDA

CERIĆ Ismet, SINANOVIĆ Osman, LOGA Slobodan, ORUČ L. RAZVOJ PSIHIJATRIJSKE SLUŽBE U BOSNI I HERCEGOVINI – AD AZILANTSKIH INSTITUCIJA DO SOCIJALNO-PSIHIJATRIJSKOG PRISTUPA

JAVED Muhammad Afzal

RELIGIJA, DUHOVNOST I PSIHIJATRIJA

AVDIBEGOVIĆ Esmina, SINANOVIĆ Osman RELIGIJSKO – ETIČKO – PRAVNI POGLED NA LJEKARSKU POMOĆ U SAMOUBISTVU I EUTANAZIJI

FAZLOVIĆ Vahid

SINTEZA ZNANJA I ODGOJA U ISLAMU

KAPIDŽIĆ Suada, PAVLOVIĆ Slobodan, SINANOVIĆ Osman

SKRIVENI PTSP U RATNIH VETERANA SA AMPUTACIJOM EKSTREMITET

HASANOVIĆ Mevludin, SELIMBAŠIĆ Zihnet, SINANOVIĆ Osman, HUSAIN Syed Arshad. STRES REAKCIJE SARAJEVSKIH ADOLESCENATA NAKON USLOVA RATA I OPKOLJENOST

BEĆIROVIĆ Ešref

TERAPEUTSKE DIMENZIJE NAMAZA

JAY Barry TERAPIJE ENERGIJE
PULLIS Michael TRAUMATSKO NASILJE I OKOLINA U KOJOJ DJECA UČE

Al-RADI Osama Mohammad

ULOGA DŽAMIJE U MENTALNOM ZDRAVLJU

ZVIZDIĆ Sibela, BUTOLLO Willy

UTICAJ NESTANKA OCA, KAO POSLJEDICE RATA, NA DRUŠTVENU PODRŠKU I SIMPTOME DEPRESIJE

RADIĆ Rabija, FERKOVIĆ Vesna, SINANOVIĆ Osman

UTICAJ RATA U BOSNI I HERCEGOVINI NA PONAŠANJE ADOLESCENATA

SUTOVIĆ Alija, SINANOVIĆ Osman, ANDERSON Wayne

UTICAJ SA RATOM POVEZANIH STRESNIH FAKTORA NA KRIVIČNO DJELO - UBISTVO

HUSAIN Syed Arshad, ALWOOD M, BELL.DOLLAN D. UTICAJ I KOMORBIDITET PTSP-a I DEPRESIJE NA RATOM TRAUMATIZIRANU DJECI
PAJEVIĆ Izet, SINANOVIĆ Osman, PAVLOVIĆ Slobodan

UTJECAJ ISLAMSKE RELIGIOZNOSTI NA PSIHIČKU STABILNOST VOJNIKA U RATU

DJELILOVIĆ Jasminka,
BRAVO Alma

ZNAČAJ ISLAMA U KOŠENJU SA TRAUMATSKIM GUBICIMA: PRIKAZ RADA PSIHOTERAPISJKE GRUPE

DIZDAREVIĆ Jasminka ŽENA BOŠNJAKINJA – ŽRTVA SILOVANJA
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.