| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

Radovi sa 6. međunarodnog kongresa Svjetske islamske asocijacije za mentalno zdravlje

Imena autora po abecednom redu:

IME AUTORA
NASLOV RADA

Al-RADI Osama Mohammad

ULOGA DŽAMIJE U MENTALNOM ZDRAVLJU

ANDERSON Wayne

DEBRIFING U STRESU NAKON KRITIČNOG INCIDENTA

AVDIBEGOVIĆ Esmina, SINANOVIĆ Osman RELIGIJSKO – ETIČKO – PRAVNI POGLED NA LJEKARSKU POMOĆ U SAMOUBISTVU I EUTANAZIJI

BEĆIROVIĆ Ešref

TERAPEUTSKE DIMENZIJE NAMAZA

CERIĆ Ismet, SINANOVIĆ Osman, LOGA Slobodan, ORUČ L. RAZVOJ PSIHIJATRIJSKE SLUŽBE U BOSNI I HERCEGOVINI – AD AZILANTSKIH INSTITUCIJA DO SOCIJALNO-PSIHIJATRIJSKOG PRISTUPA
ČOLIĆ hadži Mustafa Šemsi EVIDENCIONA ANALIZA I KOMPARACIJA LJUDSKIH FIZIČKIH I METAFIZIČKIH ORGANA I FAKTORA, NJIHOVIH TRAUMA I BOLESTI I LIJEČENJA

ĆATIĆ Besima, PAŠAGIĆ Irfanka, SINANOVIĆ Osman

KAKO SE MOŽE POMOĆI TRAUMATIZIRANOJ DJECI U RATU

ĆATIĆ Besima, SINANOVIĆ Osman MOGUĆNOSTI OPORAVKA DJECE BEZ RODITELJSKOG STARANJA IZLOŽENE RATNIM DJEJSTVIMA
DIZDAREVIĆ Ismet OPORAVAK ŽRTVE HRONIČNE TRAUME
DIZDAREVIĆ Jasminka ŽENA BOŠNJAKINJA – ŽRTVA SILOVANJA
DJELILOVIĆ Jasminka,
BRAVO Alma

ZNAČAJ ISLAMA U KOŠENJU SA TRAUMATSKIM GUBICIMA: PRIKAZ RADA PSIHOTERAPISJKE GRUPE

EL-SENDIONY Mohammad Farouk

POSTTRAUMATSKO OŠTEĆENJE ZAJEDNICE

FAZLOVIĆ Vahid

SINTEZA ZNANJA I ODGOJA U ISLAMU

GAŠI Ašk, PAJEVIĆ Izet

FAZE RAZVOJA LIČNOSTI U TESAVVUFU

GAVRANOVIĆ Muhamed, CERIĆ I, RAŠIDAGIĆ S, SULJIĆ E. EVALUACIJA PSIHIČKIH POREMEĆAJA POSLIJE KRANIOCEREBRALNIH POVREDA

HADŽIĆ Salim

ARAPSKO-ISLAMSKI DOPRINOS U MEDICINI

HASANOVIĆ Mevludin ISLAMSKI PRISTUP U LIJEČENJU ALKOHOLIZMA, DEPRESIJE, SUICIDA I TRAUME
HASANOVIĆ Mevludin, HASANOVIĆ Ines-Azra ODNOS ISLAMA PREMA PROBLEMIMA OVISNOSTI
HASANOVIĆ Mevludin, PAVLOVIĆ Slobodan, SINANOVIĆ Osman PTSP ADOLESCENATA PROGNANIKA I POVRATNIKA NAKON RATA I REPATRIJACIJE
HASANOVIĆ Mevludin, SELIMBAŠIĆ Zihnet, SINANOVIĆ Osman, HUSAIN Syed Arshad. STRES REAKCIJE SARAJEVSKIH ADOLESCENATA NAKON USLOVA RATA I OPKOLJENOST

HUSAIN Syed Arshad

POSTTRAUMATSKA STRESNA REAKCIJA KOD DJECE I ADOLESCENATA U SARAJEVU

HUSAIN Syed Arshad, ALWOOD M, BELL.DOLLAN D. UTICAJ I KOMORBIDITET PTSP-a I DEPRESIJE NA RATOM TRAUMATIZIRANU DJECI

JAMAKOSMANOVIĆ Sead

PSIHOSOCIJALNI ASPEKTI DESTRUKCIJE OBITELJI U PRISILNOJ MIGRACIJI

JAVED Muhammad Afzal

RELIGIJA, DUHOVNOST I PSIHIJATRIJA

JAY Barry TERAPIJE ENERGIJE
KAPIDŽIĆ Suada, PAVLOVIĆ Slobodan, SINANOVIĆ Osman

SKRIVENI PTSP U RATNIH VETERANA SA AMPUTACIJOM EKSTREMITET

KARIĆ Amir

RAZUMIJEVANJE FENOMENA PSIHIČKE STABILNOSTI LIČNOSTI U KONTEKSTU ISLAMSKOG POIMANJA SLOBODE I UNIVERZALNOG REDA

KONJHODŽIĆ Faruk

DOPRINOS ISLAMA RAZVOJU MEDICINE U SVIJETU I U BOSNI

KOZLIĆ Osman

OSNOVNI PRINCIPI I METODE POSLANIKOVE MEDICINE

KUČUKALIĆ Abdulah, BRAVO Alma MJESTO I ULOGA ISLAMA U TERAPIJSKO-REHABILITACIONOM PROCESU SILOVANIH ŽENA
LAMBERTI Joseph

INTERVENCIJE NA TRAUMATSKOJ ŽALOSTI

MAHMUTAGIĆ Ajša, MAHMUTAGIĆ Adem, DELALIĆ Azra, SULJAGIĆ Jasna, RISSANEN A., KOYKKA K. ART TERAPIJA I REHABILITACIJA U CENTRU "KORACI NADE"
MIKOVIĆ Milanka

NADA KAO FAKTOR OTPORA I OPORAVKA

MORO Ljiljana

MENTALNO ZDRAVLJE I RELIGIJA

MORO Ljiljana, FRANČIŠKOVIĆ Tanja, GRKOVIĆ Jasna, RONČEVIĆ - -GRŽETA Ika, PERNER Mirjana

KONTRATRANSFER I MENADŽMENT ULOGE GRANICA

PAJEVIĆ Izet, SINANOVIĆ Osman, PAVLOVIĆ Slobodan

UTJECAJ ISLAMSKE RELIGIOZNOSTI NA PSIHIČKU STABILNOST VOJNIKA U RATU

PIRACHA Mohammad I.,
DABAHDAH Abubakr A.

MANTALNE BOLESTI – MOGUĆNOSTI I IZAZOVI

PREMEC Vladimir

DIARIUM PATHOLOGICUM IN MEMORIA ANNO MCMXLVIII

PULLIS Michael TRAUMATSKO NASILJE I OKOLINA U KOJOJ DJECA UČE
QUERESHY M. Jaffer H. KONCEPTI LIJEČENJA DEPRESIJE ZASNOVANI NA VJERI
RADIĆ Rabija, FERKOVIĆ Vesna, SINANOVIĆ Osman

UTICAJ RATA U BOSNI I HERCEGOVINI NA PONAŠANJE ADOLESCENATA

SALIHOVIĆ Nevzeta, BRESTOVCI Behlul

POJAVLJIVANJE MUCANJA U DJECE I ADOLESCENATA

SELIMBAŠIĆ Zihnet, PAVLOVIĆ Slobodan, PETROVIĆ Marina, VESNIĆ Šaćir, FERKOVIĆ Vesna, CIPURKOVIĆ- - MUSTAČEVIĆ Aida POSTTRAUMATSKI STRESNI POREMEĆAJ – EFEKTI PSIHOSOCIJALNOG TRETMANA

SELJUBAC Sead

NEKE ISLAMSKE METODE ZA OČUVANJE I UNAPRJEĐENJE PSIHIČKOG ZDRAVLJA

SMAJKIĆ Arif

POZITIVNI I NEGATIVNI KARAKTERI – OSOBINE LIČČNOSTI BOSANACA KAO POKAZATELJ KVALITETA MENTALNOG ZDRAVLJA

SULJAGIĆ Edin, SINANOVIĆ Osman, TUPKOVIĆ Emir

PSIHOSOCIJALNI I PSIHOLOŠKI ASPEKTI PSORIJAZE KOD PACIJENATA TOKOM RATA U BOSNI

SUTOVIĆ Alija, SINANOVIĆ Osman, ANDERSON Wayne

UTICAJ SA RATOM POVEZANIH STRESNIH FAKTORA NA KRIVIČNO DJELO - UBISTVO

ŠESTAN Džemal, SINANOVIĆ Osman

MOGUĆNOSTI REDUCIRANJA RATNE TRAUMATIZACIJE KOD DJECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA UZ POMOĆ PSIHOSOCIJALNE PODRŠKE

TERZIĆ Izet DŽAMIJA I NJEN UTICAJ NA PSIHU LJUDI
ZVIZDIĆ Sibela, BUTOLLO Willy

UTICAJ NESTANKA OCA, KAO POSLJEDICE RATA, NA DRUŠTVENU PODRŠKU I SIMPTOME DEPRESIJE

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.