| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

6 International Congress of the WIAMH

Tuzla, Bosnia and Herzegovina, August 13 –5,1999

POJAVLJIVANJE MUCANJA U DJECE I ADOLESCENATA

Nevzeta SALIHOVIĆ, Behlul BRESTOVCI

Defektološki fakultet,Univerziteta u Tuzli,75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina,
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 10 000 Zagreb, Hrvatska

Mucanje predstavlja ozbiljnu smetnju svakom pojedincu u međuljudskoj komunikaciji i ograničava ga u normalnom funkcionisanju. Uprkos činjenici da je etiologija mucanja još uvijek nepoznata, većina autora se slaže da na pojavu razvoj i održavanje ovog govornog poremećaja utiču različiti emocionalni, psihološki i socijalni faktori. Poznato je da je mucanje u korelaciji sa društvenim kretanjima. S obzirom na ratna stradanja kroz koja su prošla bosanskohercegovačka djeca i adolescenti, ovim istraživanjm se, između ostalog želilo ispitati koliko su ratni povodi i uvjeti doprinijeli pojavi mucanja i koja je učestalost mucanja u ispitanoj populaciji. U predškolskim ustanovama pregledano je 2143 djece i utvrđena učestalost od 1,31 %. U osnovnim školama pregledano je ukupno 11661 dijete i utvrđđena učestalost od 1,11%. U srednjim školama pregledano je ukupno 2709 adolescenata i utvrđena učestalost od 0,70%. Ukupno je pregledano 16513 djece i adolescenata uz učestalost od 1,1%. Analizom anamnestičkih podataka dobijenih od roditelja utvrđeno je da su najčešći povodi i uvjeti nastanka mucanja u ispitanoj populaciji: ratna trauma, nasljeđe, strah od nečega, fizičke traume, konflikti u porodici, odvajanje djeteta od roditelja,ljubomora na brata ili sestru i nepoznati povodi i uvjeti. Jakost mucanja kod svih ispitanika testirana je pomožu Riley testa.Dobijeni rezultati istraživanja ukazuju na mogučnost da je ratna trauma uticala na pojavu mucanja što upućuje na potrebu dodatnih ispitivanja ove djece i adolescenata relevantnim testovima za utvrđđivanje traumatiziranosti i primjenu odgovarajućih terapeutskih postupaka.Istraživanje je takođe doprinijelo blagovremenom otkrivanju evidentiranju i dijagnosticiranju djece sa mucanjem i njihovom blagovremenom uključivanju na rehabilitacioni tretman.

Ključne riječi: Mucanje – Učestalost – Povodi - Ratni uvjeti

Literatura:

  1. Brestovci B (1986) Mucanje. Zagreb: Fakultet za defektologiju
  2. Salihović N (1998) Pojavljivanje mucanja u djece i adolescenata. Magistarski rad. Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli (Mentor: Prof. dr. sci. Behlul Brestovci)
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.