| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Fontovi |
luk

6th International Congress of the WIAMH

Tuzla, Bosnia and Herzegovina, August 13 - 15, 1999.

 

POSTTRAUMATSKO OŠTEĆENJE ZAJEDNICE

Mohammad Farouk EL-SENDIONY

Američki univerzitet u Kairu

Ovaj rad sugerira veliku potrebu za nauččnom studijom, koja bi objasnila tranziciju od individualne traumatske priče ka disfunkciji zajednice. Posttraumatsko oštećenje zajednice je cjelina sama po sebi. Ona se definira poremećajem u kulturalnim notmama, u osjećaju kolektivne prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, te- u očekivanju društvenog reda, u zajednicama koje pate od traume rata – lišavanjem privatnosti i prisilnim raseljavanjem. Ključ za povratak smisla životu u zajednici leži u učenju kako da obnovimo istrošenu tkaninu zajednice.

Ključne riječi: Posttraumatsko oštećenje zajednice – Rat

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999, by HealtBosnia com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.