| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Fontovi |
luk

6th International Congress of the WIAMH

Tuzla, Bosnia and Herzegovina, August 13 - 15, 1999.

EVALUACIJA PSIHIČKIH POREMEĆAJA POSLIJE KRANIOCEREBRALNIH POVREDA

M. GAVRANOVIĆĆ, I. CERIĆ, S. RAŠIDAGIĆ, E. SULJIĆ

Neurološka i Psihijatrijska klinika, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu

Kraniocerebralne povrede (KCP) zauzimaju posebno mjesto u kliničkoj praksi zbog sve veće učestalosti i zbog posljedica na psihčkom i neurološkom planu. Na psihičkom planu sekvele mogu da se ispoljavaju u vidu neuropsihološkog deficita različitog stupnja. Kod nekih traumatiziranih, jače su zahvaćeni procesi pamćenja i shvatanja, dok su kod drugih više naglašene promjene ličnosti. Evaluacija psihičkih poremećaja mora počivati na određenim postulatima, koji su obavezni za sve liječnike i suradnike.

Dijagnostički postupak mora započeti informacijom o zdravstvenom stanju prije tretmana; ranije povrede i njihove sekvele, alkoholizam, poremećaji svijesti, a posebno psihopatološka ispoljavanja (medicinska dokumentacija). Ovo je posebno važno ako je povreda lahka, ako se desila na radnom mjestu, ako je pokrenut sudski postupak. Drugi postulati se temelje na pregledu medicinske dokumentacije iz akutne faze traume (otpusno pismo, nekad istorija bolesti in extenso), nalazi neurohirurga ili hirurga ako je liječenje povrede ambulantno. Radi se o retrospektivnom postupku jer treba valorizirati sekvele kod teških KCP 1-2 godije nakon povrede, pogovotu ako su mlađe osobe (mogućnost oporavka znatan). U dokumentaciji sagledati: kvalifikaciju povrede, dužinu besvjesnog stanja i posttraumatske amnezije, neurološki deficit. Psihičke poremećaje, EEG, kompjuteriziranu tomografiju mozga (CTM), eventualno magnetnu rezonancu. Treći postulat je brižljivi klinički nalaz: neurološki i psihički status (psihijatrijski intervju) sa dopunskim nalazima. Neurološki deficit indirektno može da ukaže na težinu KCP. Evaluacija psihičkih poremećaja treba da započne nalazom psihijatra i psihologa (baterija psiholoških testova, posebno na organicitete), kao i CTM (atrofija sa asimetričnim proširenjem komornog sistema, fokalne atrofije i kontuzije), posebno ako je u pitanju demencija. Neophodan je timski i simultani rad svih učesnika u evaluaciji, što nažalost nije uvijek slučaj u kliničkoj praksi i zbog toga se zapada u grešku.

U zaključku može se reći da je evaluacija psihičkih poremećaja poslije KCP složena i delikatna, treba se obavljati timski, da počiva na određenim postulatima koji su obavezni za sve učesnike. Samo sveobuhvatno razmatranje i kritičko procjenjivanje svih navedenih faktora može da obezbijedi osnove za točan nivo cerebralne disfunkcije.

Ključne riječi: Kraniocerebralna povreda – Psihički poremećaj – Doktrinarni pristup

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999, by HealtBosnia com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.