| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
Abstrakt
Uvod
Metode rada
Rezultati rada
Zaključak

Literatura
Download PDF verziju

B. Pojskić; M. Marković; V. Mehmedbašić

UVOD

Vježbanje, trening predstavljaju uobičajeni fiziološki stres.Prilikom ergometrijskog testiranja mogu se ispoljiti razne abnormalnosti u srčanoj funkciji koje inače nisu prisutne u mirovanju. Pri tome stresogeno na kardiovaskularni sistem djeluju 3 tipa mišićnih kontrakcija tokom vježbe.To su izometrijska( statička) , izotonička (dinamička ili lokomotorna ) kontrakcija i njihova kombinacija.Osnov dinamičke vježbe je da se može standardno provoditi i da postoji niz paramatera koji se mogu mjeriti i procjenjivati , kao što je VO2, MO2, srčana frekvenca( opada prosječno 5-7 udara/ min po deceniji ), sistolni krvni tlak.(1, 2)

Ergometrijsko testiranje može izazvati pojavu aritmija iz više razloga kao što su terapija sa diureticima i digitalisom , prethodno uzimanje alkohola ili kofeina, prisutna koronarna bolest.

Aritmije izazvane vježbom nastaju zbog pojačanja simpatičnog tonusa i/ili povećane potrebe miokarda za kiseonikom.

U ranom periodu nakon vježbe / recovery / aritmije nastaju zbog porasta kateholamina i posljedične periferne vazodilatacije.Naglo smanjenje mišićne kontrakcije dovodi do smanjenog venskog povrata krvi te smanjenog udarnog volumena što uz perifernu arteriolarnu dilataciju može dovesti do smanjene koronarne perfuzije dok je još srčana frekvenca povećana.Povećani srčani tonus može stimulisati ektopičnu aktivnost Purkinjeovih niti ubrzanjem 4. faze akcionog potencijala što izaziva spontano otpuštanje impulsa i povećanja automatizma .

Vježba može suprimirati aritmiju koja postoji u mirovanju tako što, vježbom izazvana, sinus tahikardija inhibira automatizam ektopičnog fokusa sa reduciranjem automatizma Purkinjeovih niti. Sinus tahikardija je izazvana smanjenjem vagusne, a povećanjem simpatikusne stimulacije.

Iako se ergometrijski test smatra bezbjednim za pacijenta , mnogobrojna istraživanja su pokazala da na 10 000 testova se može očekivati do 10 akutnih miokardijalnih infarkta i smrti , dok se kod koronarne bolesti rizik za neku vrstu incidenta tokom testa povećava za 60 do 100 puta( Gordon NF, Kholl HW,1993).

Naročito je povećan rizik kod ispitanika sa preležanim infarktom miokarda i već verifikovanim malignim ventrikularnim aritmijama. Uglavnom se koristi procjena da na 100 000 ispitanika se može javiti 0-5 iznenadnih smrti (AHA, 1995.).(3)

Pokazatelji rizika za naglu smrt u opštoj populaciji su EF manja od 30% i učestale ventrikularne extrasitole,naročito nakon preležanog infarkta miokarda.

Kod ergometrijskog testiranja veći rizik za naglu smrt imaju pojava ST depresije uz ventrikularne aritmije. (4)

Rizik za pojavu aritmije kod prisutne koronarne bolesti je usko vezan uz abnormalnosti lijeve komore. Zabilježeno je da ergo test koji se radi kod pacijenta sa 2-3 sedmice starim infarktom miokarda ( uoči dehospitalizacije ) može imati morbiditet 0,05% ( rekurentni IM ili ventrikularnu fibrilaciju) i 0,02 % mortalitet.

Ventrikularne aritmije izazvane vježbom kod prisutne koronarne bolesti obično nisu neovisan faktor rizika za naglu smrt ili kornarni incident ( izuzev udružene sa talijumom -201, promjenama ST segmenta i promjenama srčane frekvence), ali su značajne kod procjene daljeg tretmana aritmija.

Pacijenti sa značajnom ST depresijom ( više od 2mm u više odvoda),manje METs-a , pojavom hipotenzije , pojavom pojedinačne ventrikularne aritmije ,anginoznim bolovima imaju veliki rizik za trosudovnu bolest ili lijevu glavnu granu i slabiju prognozu.

Najčešće aritmije tokom vježbe su ventrikularne extrasistole, zatim slijede supraventrikularne extrasistole, extrasistole u parovima, tranzitorna atrijalna fibrilacija ili flater kod manje od 1% slučajeva, a u fazi rasterećenja relativno često se nadje sinusna bradikardija ili lutajući pace maker.

Glavni uzroci pojave ventrikularnih exrasistola su ishemija, kardiomiopatije ( obstruktivna, dilatativna, aritmigena displazija desnog ventrikula), miokarditis, sekundarna hipertrofija miokarda (hipertenzija, valvularna i kongenitalna srčana bolest), a potencijalni uzroci su neuralni i neurohumoralni faktori, miokardijalna fibroza, edem, infiltrativni procesi, metaboličke abnormalnosti tumori srca, upotreba kokaina.(5)Neka istraživanja su pokazala da je pojava VES zabilježena sa Holter monitoringom kod 52% ispitanika u odnosu na 17% prilikom ergometrijskog testiranja istih pacijenata.(6)Prevalenca ventrikularnih extrasistola tokom vježbe direktno ovisi o godinama starosti i patoanatomskim promjenama na srcu.One su predmet ozbiljnog razmatranja kod pacijenata sa porodičnom anamnezom u smislu nagle smrti, kod pojave i ishemije i kod valvularne kardiomiopatije.

Radi jednostavnije orijentacije mogu se klasificirati prema Lown-ovoj ljestvici:
Lown klasifikacija pojave ventrikularnih ekstrasistola tokom testa opterećenja

STUPANJ:

0 - nema pojave extrasistola
I A - VES manjeod 30/h i 1/min
I B - VES manje od 3o/h a više od 1/min
II - VES više od 3o/h
III - polimorfne VES
IVA - vezane extrasistole
IVB - salve
V - R/T fenomen (7)

Smatra se da je nalaz Lown IV B stupanj neovisan faktor za predvidjanje mortaliteta i da povećava opštu smrtnost za 2,6 puta, a kardijalnu smrtnost za 3,5 puta.Lown IV B zajedno sa QT disperzijom je povezan sa pojavom nagle smrti. Pojava ventrikularne extrasistolije zajedno sa hipertrofijom lijeve komore ( kao posljedica hipertenzije) i kasnim potencijalima daje petogodišnji mortalitet 11,2% .(8)

Sinus aritmije sa periodom sinus bradikardije i lutajući pacemaker su relativno uobičajeni tokom vježbe ili neposredno nakon rasterećenja.

Atrijalne extrasistole i atrijska tahikardija se mogu javiti kod zdravog ispitanika a i u sklopu raznih kardijalnih oboljenja.

Tranzitorna atrijalna fibrilacija ili flutter koji se jave tokom vježbe takodje mogu biti kod zdravih ispitanika, ali i u sklopu reumatskog oboljenja srca,hipertireoidizma, WPW sindroma, kardiomiopatija.

Paroxizmalna nodalna tahikardija se vrlo rijetko pojavljuje tokom vježbe.

Supraventrikularne aritmije izazvane vježbom uglavnom su posljedica plućne bolesti, uzimanja alkohola i kofeina prije testa .

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.