| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
Abstrakt
Uvod
Metode rada
Rezultati rada
Zaključak

Literatura
Download PDF verziju

B. Pojskić; M. Marković; V. Mehmedbašić

REZULTATI RADA

Tokom ergometrijskog testiranja aritmije su se pojavile kod 91 ispitanika ili ( 22 %slučajeva). U grupi muškaraca pojava aritmije je bila kod 65 ispitanika ( 25%), a u grupi žena u 26 slučaja ( 23%)

Tabela br 1:Odnos ukupnog broja ispitanika i ispitanika sa pojavom aritmije

UKUPAN BROJ

BROJ ISPITANIKA SA

POJAVA ARITMIJE

ISPITANIKA

POJAVOM ARITMIJE

IZRAŽENA U ( % )

371

91

24,52%

Muškarci

Žene

Muškarci

Žene

Muškarci

Žene

261

110

65

26

25%

23%

 

Dijagram br 1: Dijagram odnosa ukupnog broja ispitanika i ispitanika sa pojavom aritmije

Najčešća aritmija je bila ventrikularna extrasistolija (VES)kod 76 ispitanika (94 % slučajeva), ventrikularna i supraventrikularna extrasistolija zajedno kod 2 ispitanika (2% slučaja), samo supraventrikularne extrasistole (SVES) kod 3 ispitanika (3% )a tranzitorna fibrilacija atrija (FA) kod 1 ispitanika (1% slučajeva).

Tabela br 3: Pregled pojave aritmija tokom ergometrijskog testiranja

Vrste aritmija

Broj

VENTRIKULARNE EKSTRASISTOLE

85

VENTRIKULARNE EKSTRASISTOLE I SUPRAVENTRIKULARNE EXTRASISTOLE

2

SUPRAVENTRIKULARNE EXTRASISTOLE

3

FIBRILACIJA ATRIJA

1

 

Dijagrami br. 3 i 3a: Dijagram raspodjele pojave aritmije tokom testa
 
 

Ozbiljniji tip ventrikularne extrasistolije, po Lown-ovoj klasifikaciji tip 3 do 5 (polimorfne,vezane,VES u salvama, R/T fenomen), se javio kod 20 ispitanika (24% slučaja od svih aritmija), s tim da je kod žena najviši bio 3. stepen po Lown-ovoj klasifikaciji .U grupi žena se javlja i jedina tranzitorna fibrilacija atrija i to u grupi IB po Lown-u.

 

Tabela br 4: Prikaz pojave ventrikularnih ekstrasistola prema LOWN - ovoj ljestvici

LOWN-ov stepen

Broj ispitanika

I i II

71

III

10

IV

7

V

3

 

Dijagram br 4: Dijagramski prikaz pojave ventrikularnih ekstrasistola prema LOWN - ovoj ljestvici

Od ukupno 62 pozitivne ishemične reakcije ll je imalo poremećaj ritma ( 17%) što se slaže sa nalazima iz literature,i svi su bili muškarci.

 

Dijagram br.5: Dijagramski prikaz pojave aritmija kod ispitanika sa pozitivnom ishemičnom reakcijom

 

Graničnim testovima su smatrani oni sa većim stepenom aritmije po Lown-u i sa manje METSa, i bilo je kod muškaraca u 11, a kod žena u 4 slučaja.Ova grupa je pod pojačanim medicinskim nadzorom sa ordiniranim antiaritmicima i predvidjenim kontrolnim ergometrijskim testom za 3 mjeseca.

Ispitanici sa pojavom hipertenzivne reakcije tokom testa (ukupno 65 ispitanika,od toga 47 muškaraca i 18 žena)su imali aritmije u 13 slučajeva (20%), i to kod 10 muškaraca (21% ) i 3 žene (16 %), dok po literaturi se javlja kod 29 do 39% slučajeva ovisno o prisustvu hipertrofije lijeve komore.

Tabela br. 5 : Odnos broja ispitanika sa hipertenzivnom reakcijom u odnosu na ukupan broj

UKUPAN BROJ

BROJ ISPITANIKA SA

POJAVA HTA

ISPITANIKA

HIPERTENZIVNOM REAKCIJOM (HTA)

IZRAŽENA U ( % )

371

65

17,50%

Muškarci

Žene

Muškarci

Žene

Muškarci

Žene

261

110

47

18

18%

16%

 

Dijagram br. 6: Dijagramski prikaz odnosa broja ispitanika sa hipertenzivnom reakcijom u odnosu na ukupan broj
 

 

Tabela br. 6: Prikaz pojave aritmije kod ispitanika sa hipertenzivnom reakcijom

BROJ ISPITANIKA SA

POJAVA

HIPERTENZIVNOM REAKCIJOM (HTA)

ARITMIJE

65

13

Muškarci

Žene

Muškarci

Žene

47

18

10

3

 

 
Dijagram br. 7: Dijagramski prikaz pojave aritmije kod ispitanika sa hipertenzivnom reakcijom

Ispitanici sa pojavom hipertenzivne reakcije su imali pojavu aritmija u 20% sluèajeva, dok se po literaturi javlja kod 29 do 39% sluèajeva, ovisno o prisustvu hipertrofije lijeve komore.

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.