| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
sponzorirano od strane

POJAVA ARITMIJA TOKOM ERGOMETRIJSKOG TESTIRANJA U KANTONALNOJ BOLNICI ZENICA
1999.GOD.

B. Pojskić; M. Marković; V. Mehmedbašić

Kantonalna bolnica Zenica
Služba za unutrašnje bolesti - Kardiologija

Abstrakt
Uvod
Metode rada
Rezultati rada
Zaključak

Literatura
Download PDF verziju

SAŽETAK

Ergometrijsko testiranje može izazvati pojavu aritmija iz više razloga kao što su terapija sa diureticima i digitalisom , prethodno uzimanje alkohola ili kofeina, prisutna koronama bolest. Aritmije izazvane vježbom nastaju zbog pojačanja simpatičnog tonusa i povečane potrebe miokarda za kiseonikom , a u ranom periodu nakon vježbe zbog porasta kateholamina i perifeme vazodilatacije. Vježba može suprimirati aritmiju koja postoji u mirovanju tako što, vježbom izazvana, sinus tahikardija inhibira automatizam ektopičnog fokusa. Najčešče aritmije tokom vježbe su ventnkulame extrasistole, zatim slijede supraventrikulame extrasistole, extrasistole u parovima, tranzitoma atrijalna fibrilacija ili flater kod manje od 1% slučajeva, a u fazi rasterečenja relativno često se nadje sinusna bradikardija ili lutajuči pace maker. Ovo istraživanje je obuhvatilo 371 pacijenta ( 261 muškarac i 110 žena), koji su testirani na pokretnoj traci uređaja Quinton 4500, uglavnom po Bruce- ovom protokolu a 12 ispitanika je radilo modificirani Bruce-ov protokol.. Aritmije su se pojavile kod 91 ispitanika ili ( 22 %slučajeva).U grupi muškaraca pojava aritmije je bila kod 65 ispitanika ( 25% ), a u grupi žena u 26 slučaja ( 23%) .Največi broj ispitanika sa pojavom aritmije je starosne dobi od 50 do 59 godina , a kod muškaraca i u grupi od 40 do 49 godina . Najčešča aritmija je bila ventrikulama extrasistolija (VES) kod 76 ispitanika (94 % slučajeva), ventrikulama i supraventrikulama extrasistolija zajedno kod 2 ispitanika (2% slučaja), samo supraventrikulame extrasistole (SVES) kod 3 ispitanika (3% ), a tranzitoma fibrilacija atrija (FA) kod 1 ispitanika (1% slučajeva).Ozbiljniji tip ventrikulame extrasistolije, po Lown-ovoj klasifikaciji tip 3 do 5 (polimorfne, vezane, VES u salvama, R/T fenomen), se javio kod 20 ispitanika (24% slučaja od svih aritmija), s tim da je kod žena najviši bio 3. stepen po Lown-ovoj klasifikaciji .U grupi žena se javlja i jedina tranzitoma fibrilacija atrija i to u grupi IB po Lown-u.Od ukupno 62 pozitivne ishemične reakcije 11 je imalo poremečaj ritma ( 17%) što se slaže sa nalazima iz literature, i svi su bili muškarci.

Graničnim testovima su smatrani oni sa večim stepenom aritmije po Lown-u i sa manje METSa, i bilo je kod muškaraca u 11, a kod žena u 4 slučaja. Ova grupa je pod pojačanim medicinskim nadzorom sa ordiniranim antiaritmicima i predvidjenim kontrolnim ergometrijskim testom za 3 mjeseca. Ispitanici sa pojavom hipertenzivne reakcije tokom testa (ukupno 65 ispitanika, od toga 47 muškaraca i 18 žena) su imali aritmije u 13 slučajeva (20%), i to kod 10 muškaraca (21% ) i 3 žene (16 %), dok po literaturi se javlja kod 29 do 39% slučajeva ovisno o prisustvu hipertrofije lijeve komore.

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.