| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

Tumori bronha, pluća i pleure :

Dijagnostika i terapija tumora provodi se hospitalno.
Kod operabilnih tumora provodi se radikalna hirurška terapija, a kod inoperabilnih polihemoterapija u kombi'naciji sa radioterapijom.

Obično se preporučuje dva režima polihemoterapije po protokolu za nemikrocelularne i mikrocelularne karcinome.
Za nemikrocelularne karcinome najčešće koristimo CAP-I protokol:

 • Ciklofosfamid 400 mg/m2 i.v.
 • Doksorubicin 400 mg/m2 i.v.
 • Cisplatin 40 mg/m2 i.v.
Ovaj ciklus se ponavlja svake 3 do 4 nedjelje.

Za mikrocelularni karcinom koristi se CAV-protokol:

 • Ciklofosfamid 750 mg/m2 i.v.
 • Doksorubicm 50 mg/m2 i.v.
 • Vinkristin 1,5 gr/m2 i.v.
  ili
 • Ciklofosfamid 1000 mg/m2 i.v.
 • Dokscrubidn 40 mg/m2 i.v.
 • Venkristin 1 mg/m2 i.v.
 • Veposid (VP-16) 200 mg/m2 i. v.
 • CCNU caps. a 10 mg/m2 i.v.

  Ciklus se ponavlja svake 3 do 4 nedjelje.

Da bi se izbjegla neželjena dejstva ordinirati premdikaciju Reglan (Metoklopramid) 2 amp. i.v. a citostatici se ordiniraju u 5% Glukozi u dozi od 250 do 500 ml ili u bolusu. Ukupno se daje 6 do 8 ciklusa u kombinaciji sa radioterapijom (što je domen radioterapeuta).

<< Nazad Sarkoidoza i ostale granulomatoze pluća
 
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.