| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
DIJAGNOSTIKA
sponzorirano od strane
 

TRANSKRANIJALNA DOPPLER SONOGRAFIJA - TCD
Pregled testa
Zašto se radi?
Kako se pripremiti?
Kako se test izvodi?
Rizici
Rezultati testa
Šta utiče na rezultate?
Na šta obratiti pažnju?
Autor

Šta je to TCD?

To je neinvazivna, ultrazvučna dijagnostička metoda ,koja omogućuje uvid u stanja cirkulacije intrakranijalnog dijela stražnjeg - VB sliva i završnog, takođe intrakranijalnog dijela prednjeg - karotidnog sliva . Jer kao što je poznato za normalno snabdijevanje mozga kao organa a time i njegovu funkciju, odgovorni su dva sliva i to :
Prednji (karotidni ) i stražnji - vertebrobazilarni (VB ), koji na bazi mozga anastomoziraju i grade Willisov krug.

Metoda je u upotrebi od 1982. i to zahvaljujući Aaslid-u (Rune Aaslid je norveški fizičar i kibernetičar ) i njegovim saradnicima, koji su konstrukcijom sonde od svega 2MHz riješili do tada nepromostivu barijeru što su je predstavljale kosti lobanje, jer je do tada ispitivanje intrakranijalne cirkulacije ultrazvukom, bilo moguće samo u djece do godine dana starosti kod kojih velika fontanela nije bila zatvorena ili pak u toku intraoperativnih neurohirurških zahvata.
Metoda se zasniva na primjeni Dopplerovog efekta ili principa, a koji se sastoji u promjeni ili pomaku primljenih frekvencija između dva tijela koja se kreću. Ukoliko se ta dva tijela približavaju, primljena se frekvencija povečava, a kada se udaljavaju, primljena se frekvencija smanjuje. Poznato je da u krvnoj žili, kroz njezinu sredinu teku eritrociti, a prema periferiji, tj. uz zid same žile se kreću trombociti. Kao izvor valova služi piezoelektrični kristal, koji tira i oslobađa ultrazvučne talase koji se na određenoj dubini usmjeravaju na krvnu žilu (eritrocite ), odbijaju se od njih i na temelju promjene frekvencije između emitovanog i reflektovanog ultrazvučnog vala, izračunava se promjena frekvencije u hercima, ( a aparati su podešeni da to pretvore u m ili cm/sec. Što je krvna žila uža, to je brzina kretanja krvi veća, obzirom na zakon fizike, da kroz suženi lumen, ista količina krvi mora proći u jedinici vremena.

Slika 1. Šematski prikaz promjena koje se dešavaju u stenozi- laminarni tok na mjestu suženja prelazi u visokofrekventni tok, a nakon suženja se javlja turbulentni tok a kasnije se uspostavlja normalno kretanje.

Faktori koji utiču na promjenu frekvencije, a time i na konačan rezultat – procjenu stanja cirkulacije su :

  • Ugao između sonde i krvne žile (njegov kosinus ), najbolji je ugao od 45 stepeni.
  • Položaj sonde u odnosu na krvnu žilu ( sondom kroz koju se emitiraju UZ valovi, treba nastojati prekriti cijelu krvnu žilu - njezin presjek ) ,

Kao što je već rečeno, metoda je u upotrebi od 1982. god. Danas zauzima jedno od prvih mjesta u verificiranju cirkulatornih poremećaja, kada je riječ o grupi neinvazivnih dijagnostičkih metoda, i to zbog toga što je :

  • neinvazivna (komforna) za pacijenta,
  • daje podatke u "real time" vremenu (vremenu u kom se snima), to je dinamička metoda,
  • može se ponavljati više puta,
  • dosta pouzdana - u 75% slučajeva u korelaciji sa angiografijom,
  • relativno jeftina u odnosu na druge, što je vrlo važno.

Poređenja radi, za cijenu koštanja jednog CT aparata ( koji verificira krajnji ishod CV bolesti), mogu se kupiti 4 ultrazvučna aparata - čijom primjenom bi se napravio skrining i tako spriječio nastanak krajnjeg ishoda CV poremečaja, a to je Apoplexia mozga.

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.