| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

Šta je biohemija?

Biohemija je nauka o hemijskom sastavu živih bića i o hemijskim promjenama u živim bićima. Biohemijske nauke proučavaju:

  • prirodu hemijskih sastojaka živih stanica i hemijskih proizvoda živih stanica,
  • funkciju i transformaciju hemijskih supstanci u živim stanicama,
  • hemijske i energetske promjene koje su povezane sa životom i funkcijom žive stanice sa ciljem upoznavanja osobina integrisanih aktivnih stanica i osobina koje u tome imaju pojedini hemijski konstituenti i
  • primjenu hemijskih i fizikalno-hemijskim metoda čiji rezultati pridonose postavljaju dijagnoze, praćenju terapije i toka bolesti.

       Biohemijsko-laboratorijska dijagnostika zauzima vidno mjesto u medicini. Današnja znanja iz područja laboratorijske dijagnostike omogućuju pouzdanu dijagnostičku verifikaciju fiziološkog i patološkog stanja ispitanika i praćenje terapije bolesnika. Visok je nivo saznanja o metabolizmu pojedinih konstituenata u organizmu a njihovo praćenje je u tehničkom pogledu veoma pristupačno. Dakle, savremenom laboratorijskom dijagnostikom, upotrebom različitih sistema i reakcija liječnik može doći do vrlo korisnih podataka o različitim tokovima normalnog, patološkog ili metabolizma pod uticajem lijekova
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.