| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
Analiza Količina humanoga
materijala i konzervansa
Referentne vrijednosti
Metodologija
LDH-P (laktat dehidrogenaza) 3 ml krvi (1-2 ml seruma), vakumirana epruveta. Izbjegavati hemolizu. Ne hladiti i zamrzavati. 2,16 - 4,83 mkat/L Kinetika
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.