| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
Analiza Količina humanoga
materijala i konzervansa
Referentne vrijednosti
Metodologija
LDH-L (laktat dehidrogenaza) izoenzimi 3 ml krvi (1-2 ml seruma) vakumirana epruveta, izbjegavati hemolizu. Ne hladiti i zamrzavati. LDH1  =  0,17 - 0,27 LDH2       =     0,28 - 0,38 LDH3       =     0,19 - 0,27 LDH4       =     0,05 - 0,16 LDH5       =     0,05 - 0,16 Elektroforeza
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.