| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

Literatura

  1. Cetinić F., Suljević E., Metodološko upustvo u biokemijsko laboratorijskoj dijagnostici, UMC - Institut za kliničku biohemiju Sarajevo, Sarajevo, 1991
  2. Štraus B., Stavljenić-Rukavina A., Plavšić F. i sur., Analitičke tehnike u kliničkom laboratoriju, Medicinska naklada Zagreb, Zagreb, 1997, 1-10
  3. Jesenovec N. i sur., Izborni postupci analiza u kliničko biokemijskim laboratorijima, Društvo medicinskih biokemičara Jugoslavije, Ljubljana, 1987, 13-114
  4. Thomas L., Clinical Laboratory Diagnostics, Use and Assessment of Clinical laboratory Results, First Edition, Frankturt/Main, 1998, 1393

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.