| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

Interpretacija nalaza

Pri interpretaciji laboratorijskog nalaza mora se poći od tri osnovna pitanja:

  • Ako se radi o prvom nalazu da li je u referentnim granicama ili nije?
  • Ako je izvan referentnog područja, je li dijagnostički značajan ili je to uzgredno zapažanje ili stvarno stanje?
  • Ako se radi o seriji nalaza pokazuju li  ti rezultati da su nastupile promjene? Ako jesu, jesu li značajne?

Pri interpretaciji nalaza bitno je obratiti pažnju na odnos između koncentracija konstituenta u plazmi i stanicama, na odnos između ekstracelularnih koncentracija i ukupnog sadržaja u tijelu, na nespecifične abnormalnosti i fiziološke varijacije.
Obzirom na ove konstatacije u slijedećoj tabeli je prikaz uzroka povišenih i sniženih vrijednosti jednog dijela najfrekventnijih pretraga koje se obrađuju u biohemijskom laboratoriju:

Glukoza
Urea
Kreatinin
Mokraćna kiselina (urati)
Ukupni bilirubin
Natrij (Na)
Kalij (K)
Hloridi (Cl)
Kalcij (Ca)
Anorganski fosfor (P)
Željezo (Fe)
AST (aspartat aminotransferaza)
ALT (alanin aminotransferaza)
g-GT (gama-glutamiltransferaza)
ALP (alkalna fosfataza)
Amilaza
CK (kreatin kinaza)
Ukupni proteini
Albumini
Ukupni holesterol
Trigliceridi

Pretraga Referentni interval Uzroci povišenih vrijednosti Uzroci sniženih vrijednosti
Glukoza 3,3 - 6,1 mmol/L 1. Dijabetes melitus
2. Pankreatitis
3. Endokrini poremećaji
4. Lijekovi (steroidi, tijazidi, oralni kontraceptivi)
5. Hronično oštećenje bubrega
6. Stres
7. Intravenozna infuzija - glukoze
8. Postprandijalno ispitivanje
1. Inzulinom
2. Adrenokortikalna insuficijencija
3. Ekstrapankreatične neoplazme
4. Teško oboljenje jetre
5. Konzumiranje alkohola
6. Funkcionalna hipoglikemija
7. Preddijabetična hipoglikemija
8. Glikogenoza novorođenčeta

Pretraga Referentni interval Uzroci povišenih vrijednosti Uzroci sniženih vrijednosti
Urea 2,0-7,8 mmol/L 1. Oslabljena funkcija bubrega
2. Prerenalna azotemija
3. Postrenalna azotemija
4. Krvarenje u gastrointestinalnom traktu
5. Hrana s mnogo proteina
6. Lijekovi (kortikosteroidi)
1. Trudnoća (3-i trimestar)
2. Teška insuficijencija jetre
3. Prekomjerna hidratacija
4. Malnutricija (smanjen unos proteina)
5. Lipoidna nefroza

Pretraga Referentni interval Uzroci povišenih vrijednosti Uzroci sniženih vrijednosti
Kreatinin Ž: 45-90
M: 63-109 mmol/L
1. Smanjena bubrežna funkcija Rijetko i klinički nevažno

Pretraga Referentni interval Uzroci povišenih vrijednosti Uzroci sniženih vrijednosti
Mokraćna kiselina (urati) Ž: 147-400
M: 211-452 mmol/L
1. Giht
2. Bubrežno oštećenje
3. Ketoacidoza
4. Višak laktata (npr. nakon salicilata, probenecida, uživanja alkohola)
5. Terapija diureticima
6. Hronočna nefropatija
7. Policistični bubrezi
8. Hrana s mnogo proteina (nukleoproteina)
1. Davanje ACTH
2. Davanje urikozuričnih lijekova (velike doze kortizona, alopurinola, kumarina)
3. Defekti bubrežnih tubula uzrokovana olovom (Fanconijev sindrom i Wilsonova bolest).

Pretraga Referentni interval Uzroci povišenih vrijednosti Uzroci sniženih vrijednosti
Ukupni bilirubin 6,8-20,5 mmol/L 1. Insuficijencija jetre
2. Ekstrahepatična opstrukcija
3. Hemoliza
4. Kod novorođenčeta usljed raznih uzroka kao fiziološka hiperbilirubinemija
5. Gilbertova bolest

Pretraga Referentni interval Uzroci povišenih vrijednosti Uzroci sniženih vrijednosti
Natrij 137-145 mmol/L 1. Dehidratacija
2. Dijabetes insipidus
3. Gubitak gastrointestinalnih tekućina
4. Trovanje solju
5. Gubitak putem kože, opekotina, znojenje
6. Hiperaldosteronizam
7. Meningitis, moždani udar, trauma,neurohirurški zahvati
1. Hiponatrijemija (ciroza, hemodilucija, srčane greške, gubitak natrija, oštećenje tubula, terapija diureticima, insuficijencija nadbubrežne žlijezde, znojenje.
2. Lažna hiponatrijemija kao u hiper lipidemiji ili kod povećanja serum proteina

Pretraga Referentni interval Uzroci povišenih vrijednosti Uzroci sniženih vrijednosti
Kalij 4,1-5,6 mmol/L 1. Bolesti bubrežnih glomerula
2. Adrenokortikalna insuficijencija
3. Dijabetična ketoacidoza
4. Prekomjerna intravenozna terapija kalijem
5. Sepsa
1. Bolest bubrežnih tubula
2. Hiperaldosteronizam
3. Malnutricija
4. Terapija dijabetične ketoacidoze
5. Hiperinzulinizam
6. Metabolička alkaloza
7. Terapija diureticima
8. Gubitak gastrointestinalnim traktom

Pretraga Referentni interval Uzroci povišenih vrijednosti Uzroci sniženih vrijednosti
Hloridi 97-108 mmol/L 1. Dugotrajni proljev
2. Bolest bubrežnih tubula
3. Hiperparatiroidizam
4. Dehidratacija
1. Dugotrajno povraćanje
2. Opekotine
3. Bubrežne bolesti s gubitkom soli
4. Terapija tijazidima

Pretraga Referentni interval Uzroci povišenih vrijednosti Uzroci sniženih vrijednosti
Kalcij 2,25-2,75 mmol/L 1. Hiperparatizoidizam
2. Mijelom
3. Metastazirajući karcinom
4. Sarkoidoza
5. Terapija tijazidima
6. Tirotoksikoza
1. Hipoparatizoidizam
2. Hipoalbuminemija
3. Kronična bolest bubrega
4. Deficit vitamina D
5. Malnutricija

Pretraga Referentni interval Uzroci povišenih vrijednosti Uzroci sniženih vrijednosti
Anorganski fosfor 0,79-1,42 mmol/L 1. Bubrežna insuficijencija
2. Hipoparatiroidizam (primarni)
3. Djetinjstvo
4. Prekomjerno uzimanje vitamina D 5. Hrana s mnogo kalcija
1. Hiperparatiroidizam
2. Deficit vitamina D
3. Malapsorpcija
4. Davanje glukoze (hiperalimentacija)
5. Hiperinzulinizam
6.Gubitak fosfata urinom kao u Fanconievu sindromu
7. Terapija inzulinom dijabetične ketoacidoze
8. Rahitis

Pretraga Referentni interval Uzroci povišenih vrijednosti Uzroci sniženih vrijednosti
Željezo Ž: 14,4-21,6
M: 16,1-25,1 mmol/L
1. Hemokromatoza
2. Hemosideroza (prekomjerno uzimanje željeza
3. Smanjeno stvaranje eritrocita (talasemija, deficit pirididoksina)
4. Hemolitičke anemije
5. Akutno oštećenje jetre
6. Uzimanje preparata željeza
1. Sideropenična anemija
2. Kasni stadij trudnoće
3. Hronične anemije
4. Menstruacija
5. Nefroza

Pretraga Referentni interval Uzroci povišenih vrijednosti Uzroci sniženih vrijednosti
AST aspartat aminotransferaza do 416 nkat/L 1. Hepatocelularno oštećenje (virusni hepatitis, toksični hepatitis, šok jetre, alkoholni hepatitis)
2. Infarkt miokarda
3. Hemoliza in vivo
4. Bolest skeletnih mišića
5. Infarkt pluća
6. Posthepatična bilijarna opstrukcija
1. Terminalni stadij bolesti jetre
2. Hronična hemodijaliza
3. Trudnoća

Pretraga Referentni interval Uzroci povišenih vrijednosti Uzroci sniženih vrijednosti
ALT, alanin aminotransferaza 100-618 nkat/L 1. Virusni hepatitis
2. Toksični hepatitis
3. Šok jetre
4. Infektivna mononukleoza
5. Alkoholni hepatitis
6. Polimiozitis
1. Terminalni stadij bolesti jetre
2. Bubrežna hemodijaliza
3. Bubrežna insuficijencija

Pretraga Referentni interval Uzroci povišenih vrijednosti Uzroci sniženih vrijednosti
g-GT, gama-glutamiltransferaza do 500 nkat/L 1. Hepatobilijarne bolesti
2. Uživanje alkohola
3. Uzimanje lijekova (kao fenitoin, fenobarbital)
Rijetko i klinički nevažno

Pretraga Referentni interval Uzroci povišenih vrijednosti Uzroci sniženih vrijednosti
ALP alkalna fosfataza djeca do 1 god: 0,6-1,83;
do puberteta: 0,42-1,23;
gravidne žene: 0,42-2,20;
odrasli 0,18-0,70 mkat/L
1. Intrahepatalna holestaza
2. Ekstrahepatična holestaza
3. Osteoblastična bolest
4. Tumor koji stvara alkalnu fosfatazu
5. Trudnoća
1. Hipofosfatemija (rijetko)

Pretraga Referentni interval Uzroci povišenih vrijednosti Uzroci sniženih vrijednosti
Amilaza 0,83-5,00 mkat/L 1. Pankreatitis
2. Perforirajući ili penetrirajući čir želuca
3. Akutno uzimanje alkohola
4. Bolest salivarne žlijezde (zaušnjaci ili upala)
5. Opstrukcija gušteračnog voda
6. Teška bolest bubrega
7. Kamenac u žučnom vodu
8. Spazam žućnog voda
1. Teška i obimna opstrukcija pankreasa
2. Teža insuficijencija jetre

Pretraga Referentni interval Uzroci povišenih vrijednosti Uzroci sniženih vrijednosti
CK, kreatin kinaza do 1,78 mkat/L 1. Infarkt miokarda
2. Progresivna mišićna distrofija
3. Dermatomiozitis
4. Hiperosmolalnost
5. Delirijum tremens
6. Konvulzije (epileptično stanje)
7. Hipotiroidizam
8. Hirurški zahvati
9. Intenzivna fizička aktivnost
10. Intramuskularne injekcije
1. Fizička neaktivnost
2. Smanjena mišićna masa

Pretraga Referentni interval Uzroci povišenih vrijednosti Uzroci sniženih vrijednosti
Ukupni proteini 62-83 g/L 1. Dehidratacija
2. Hronična
3. Mijelom (IgG,IgA)
4. Sarkoidoza
1. Prekomjerna hidratacija
2. Insuficijencija jetre
3. Malnutricija
4. Mijelom (lahki lanci)
5. Agamaglobulinemija
6. Malignost
7. Nefrotski sindrom
8. Enteropatija s gubitkom proteina

Pretraga Referentni interval Uzroci povišenih vrijednosti Uzroci sniženih vrijednosti
Albumini 35-50 g/L 1. Dehidratacija 1. Bubrežna bolest - nefrotski sindrom s gubitkom proteina urinom
2. Insuficijencija jetre sa smanjenom sintezom albumina
3. Teška malnutricija
4. Akutna upala
5. Hronična upala
6. Trudnoća
7. Opekotine

Pretraga Referentni interval Uzroci povišenih vrijednosti Uzroci sniženih vrijednosti
Ukupni holesterol 3,1-6,5 mmol/L 1. Familijarna (hereditarna) hiperholesterolemija
2. Bilijarna opstrukcija
3. Nefrotski sindrom
4. Hipotiroidizam
5. Trudnoća
1. Teška insuficijencija jetre
2. Malnutricija
3. Hipertiroidizam
4. Kronična anemija
5. Waldenstromova makroglobulinemija
6. Tiroiditis

Pretraga Referentni interval Uzroci povišenih vrijednosti Uzroci sniženih vrijednosti
Trigliceridi 0,11-2,05 mmol/L 1. Familijarna hipertrigliceridemija
2. Nefrotski sindrom
3. Dijabetes melitus
4. Pankreatitis
5. Trudnoća
6. Bolest jetre (Zieveov sindrom)
1. Malnutricija
2. Kongenitalna a-betalipoproteinemija
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.