| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
Drugi kongres kardiologa i angiologa Bosne i Hercegovine
Pokrovitelji Odbori Mjesto Teme Program

TEME :

 • prevencija, lipidi i kardiovaskularni riziko faktori
 • neinvazivna dijagnostika
 • ehosonografija srca i krvnih sudova
 • ateroskleroza
 • arterijska hipertenzija
 • tromboze, aterotromboze, tromboembolijska bolest
 • aritmije i elektrostimulacija
 • kongestivna srčana bolest
 • koronarni sindrom
 • novi pristupi u medikamentoznoj terapiji
 • interventna terapija
 • pedijatrijska kardiologija
 • vaskularna hirurgija
 • kardiohirurgija
 • novi trendovi u kardiovaskularnim bolestima

Medicinske sestre i tehničari:

 • dijagnostika
 • njega
 • terapija kardiovaskularnih bolest

Second Congress of Cardiology and Angiology of Bosnia & Herzegovina
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.