| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

MOŽDANI UDAR
APOPLEKSIJA MOZGA, CEREBROVASKULARNA BOLEST ILI INZULT, ŠLAG

Šta je ?
Šta ga uzrokuje?
Kako nastaje?
Vrste moždanog udara
Znaci bolesti
Faktori koji pospješuju nastanak obolenja
Kada se javiti ljekaru?
Dijagnostičke metode
Liječenje
Hirurgija
Kako preduprijediti bolest?

Rehabilitacija
Šta još može pomoći?
Gdje se liječi?
Literatura
Autori

TRETMAN : konzervativni i operativni

Tri su osnovna principa u konzervativnom liječenju CVI:

  1. borba protiv edema mozga (posebno kod hemoragič ne CV bolesti ),
  2. održavanje opštih vitalnih funkcija,
  3. borba protiv komplikacija.

1.) Borba protiv edema mozga sprovodi se infuzionim otopinama hipertoničnih rastvora (Mannitol, Glicerol). rijetko steroidnom terapijom .

2.) Održavanje opštih vitalnih funkcija - podrazumjeva održavanje prohodnosti dišnih puta, regulacija krvnog pritiska (uz korekciju 2o-3o%, ne više), regulisanje srčane akcije, unos dovoljne količine tečnosti, regulisanje vrijednosti ŠUK.

3.) Borba protiv komplikacija podrazumjeva prevenciju dekubitusa te prevenciju infekcija, posebno pulmonalnih i urinarnih.(sistema za disanje i mokračnog sistema).

Uz navedeno se kod hemoragične CV bolesti, primjenjuju još hemostiptici, a kod ishemične CV bolesti primjenjuje se specifična trerapija u smislu rekanalizacije tromba i to u periodu 6-12h (nakon tog perioda tromb se učvrsti na mjestu i distalno od tog mjesta odnosno od tog mjesta idući prema mozgu, nastupaju ireverzibilna tj. nepovratna oštećenja).

Rekanalizacija se sprovodi lokalno intraarterijalno fibrinolitičom terapijom (nekada ovo može biti okidač ”za pojavu hemoragične komponente u ishemičnom infarktu, mada se ta pojava dešava i spontano, posebno kod večih infarkta mozga). Antitrombotična (antikoagulantna ) terapija sa heparinom, koja se koristi u embolizacija iz srca, takođe može imati ranije navedeni nus efekat.

Kod ishemične CV bolesti, još se koristi antiagregacijska terapija sa Acetilsalicilnom kiselinom (Aspirin) u dozi 100-300mg, u prevenciji.
Od medikamenata u SAH se daju i antagonsiti Ca. Koristi se nimodipin, a on ima ulogu u širenju krvnih suda.

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.