| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

MOŽDANI UDAR
APOPLEKSIJA MOZGA, CEREBROVASKULARNA BOLEST ILI INZULT, ŠLAG

Šta je ?
Šta ga uzrokuje?
Kako nastaje?
Vrste moždanog udara
Znaci bolesti
Faktori koji pospješuju nastanak obolenja
Kada se javiti ljekaru?
Dijagnostičke metode
Liječenje
Hirurgija
Kako preduprijediti bolest?

Rehabilitacija
Šta još može pomoći?
Gdje se liječi?
Literatura
Autori

REHABILITACIJA

Oboljelih od CV inzulta ima za cilj da oboljelog što prije osposobi i vrati na njegovo radno mjesto (to je apsolutno uspjela rehabilitacija), ili pak za samostalno obavljanje svakodnvnih vlastitih potreba. Sa rehabilitacijom u smislu kineziterapije, počinje se već u jedinici intenzivne njege, nakon stabilizacije akutne faze (ovo važi za ishemične CVI, za hemoragični kasnije) i nastavlja se tokom cijelog boravka u bolnici, potom u kućnim uslovima i po mogučnosti u banjskom lječilištu.
Uspjeh rehabilitacije zavisi prije svega od motivisanosti samog pacijenta, njegove okoline (bliže porodice ), timskog rada, socijalnih okolnosti i sekundarne prevencije u smislu da se ne desi novi CVI. Obzirom da rehabilitacija uključuje motorne funkcije, govor, kognitivne funkcije ili drugo, u vezi s tim uključuje i grupu stručnjaka ( neurolog, logoped, fizijatar, psihijatar-liazon psiholog, kardiolog). Ponekada iziskuje duži vremenski period (1 do 2 god.) i veliko strpljenje pacijenta i njegove okoline, kako bi uspjeh bio što bolji.

 

I VRLO VAŽNO, REHABILITACIJA PONEKADA ZAHTIJEVA PROMJENU NAČINA ŽIVOTA

AKUPUNKTURA I MOŽDANI UDAR

Cilj studije provedene u Suna bolnici za rehabilitaciju u Norveškoj je bio da istraži da li akupunkturni tretman pacijentata sa moždanim udarom, dat u subakutnoj fazi ( nakon 40 dana od udara) uz dodatnu rehabilitaciju ima utjecaja na motornu funkciju, svakodnevne aktivnosti (activity of daily living -ADL) i kvalitet života.
Metode rada 45 pacijenata prosječne starosti 57 godina su rondomizirani (podijeljeni po principu slučajnoga uzorka) u kontrolnu grupu i akupunkturnu grupu. Nakon uključivanja u tretman i šest hefti nakon toga svi su evaluirani na osnovu tri mjerna sistema: Motor Assessment Scale ( skala procjene motorike) za pacijente sa moždanim udarom, Sunnaas Index of ADL ( indeks dnevnih aktivnosti kreiran u Suna bolnici) te Nottingham Health Profile ( Notingemski zdravstveni profil pacijenta. Svi pacijenti su bili podvrgnuti rehabilitacionoj terapiji koja je bila individualno prologeđena za svakoga posebno. Pacijenti u eksperimentalnoj grupi su bili podvrgnuti klasičnom akupunkturnom tretmanu, tri do četiri puta heftično, sa pojedinačnom seansom u trajanju od 20 do 30 minuta.
Rezultati Obje grupe su se imale značajan oporavka motorne funkcije i u svakodnevnim i aktivnostima (ADL). Oporavak pacijenata tretiranih dodatno i akupunkturom je bio značajno bolji.
Također su samo pacijenti eksperimentalne grupe (tretirani i akupunkturom) imali značajno poboljšanje kvaliteta života za razliku od pacijenata kontrolne grupe ( podvgnuti samo rehabilitacionom tretmanu).
Zaključak Rezultati studije ukazuju da akupunkturni tretman pridodat rehabilitacionom tretmanu u subakutnoj fazi kod pacijenata sa moždanim udarom, ima dodatnu terapeutsku korist.

Tidsskrift for Den Norske Laegeforening. 1995 ;115(23):2884-7

Ažurirano maj 2004 - Dr. Merim Omerhodžić

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.