| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

MOŽDANI UDAR
APOPLEKSIJA MOZGA, CEREBROVASKULARNA BOLEST ILI INZULT, ŠLAG

Šta je ?
Šta ga uzrokuje?
Kako nastaje?
Vrste moždanog udara
Znaci bolesti
Faktori koji pospješuju nastanak obolenja
Kada se javiti ljekaru?
Dijagnostičke metode
Liječenje
Hirurgija
Kako preduprijediti bolest?

Rehabilitacija
Šta još može pomoći?
Gdje se liječi?
Literatura
Autori

Hirurške metode liječenja primjenjuju se u slučajevima kada je CV bolest hemoragična, i posljedica je prskanja aneurizme ili angioma krvnog suda te arteriovenskih (AV) malformacija.

Nekada se koristi i tzv. interventna radiologija - između konzervativne i hirurške terapije, a primjenjuje se i kod ishemičnog i hemoragičnog inzulta.
U terapiji angioma, a nekada i kod aneurizmi, posebno ako ih je više, ili nisu hirurški zbrinute, se sondom na licu mjesta pod kontrolom CT učini intervencija.

Kod ishemične CV bolesti (inzulta), mjesto koje je stenozirano se proširuje preko balona, to je tzv. Perkutana transluminarna angioplastika, primjenjuje se kod stenoze ostiuma art.vertebralis ili kod Subclavia still syndroma.

Čest uzrok hemoragičnog moždanog udara, osobito kod mlađih osoba je prskanje aneurizme. To je proširenje krvnog suda, nastalo na osnovu slabljenja unutarnja dva sloja arterijskog zida. Nastaje najčešće na račvištima krvnih suda ili na mjestima gdje oni prave zaokret u svom toku.
Posljedica su djelovanja krvne struje na mjesto gdje zid arterije slabi. Tako nastaje aneurizmatsko izbočenje. Može biti različitoga oblika. Najčešće je u obliku vreće sa užim vratom koji naliježe na krvni sud.

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.