| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

MULTIPLA SKLEROZA (MS)
SCLEROSIS MULTIPLEX

Šta je MS ?
Šta je uzrokuje?
Kako nastaje?
Simptomi i znaci bolesti
Tok bolesti
Liječenje
Simptomatska terapija
Šta još može pomoći?
Lliteratura
Autori

Terapija - Kako liječiti multiplu sklerozu ?

Steroidi - su vrlo važna grupa lijekova za liječenje MS, primjenjuju se u zadnjih 60-ak godina, imajući u vidu da je MS autoimuna bolest. Vrlo je važno znati da se steroidi primjenjuju u kraćim kurama, i to samo u slučajevima subjektivnog i objektivno potvrđenog pogoršanja simptoma , a ni slučajno ih ne treba davati mjesecima ili godinama , i nikako u malim dozama,koje su nedovoljne terapijski. Drugi važan faktor kod terapije kortikosteroidima, jesu odgovori na sljedeća pitanja : koji lijek je najbolji, kojim putem ga davati i u kojoj dozi. Osnovne činjenice koje se moraju poštovati pri primjeni steroidne terapije MS su :

  • Indikacija za primjenu ACTH i kortikosteroida je akutna egzacerbacija
  • Prije uvođenja lijeka treba isključiti eventualne kontraindikacije i to: ulkusna bolest, diabetes mellitus, arterijska hipertenzija, aktivna TBC, ranija psihoza, srčane smetnje - za primjenu “pulsne terapije “
  • Primjenjivati one lijekove sa najjačim antiinflamatornim dejstvom, bez mineralokortikoidnog efekta (dexametazon, betametazon ),
  • Počinje se sa najvećom dnevnom dozom i brzo smanjivati do isključenja. (terapija ne bi trebala trajati duže od 2 sedmice ).
  • Lijekove ne treba davati poslije 18h zbog cirkardijalnih varijacija prirodnih steroida,  
  • Bolesnicima koji imaju ulkus ili gastritis , treba istovremeno davati antiulkusnu zaštitu,
  • ACTH treba davati u zdrastvenim ustanovama zbog mogučnosti anafilaktične rekcije (protein),
  • Doza od 60i.j. ACTH dnevno daje maksimalni odgovor nadbubrežnih žlijezda, i veće doze nisu potrebne.

Umjesto ACTH , često se koristi sintetski preparat Synacthen-depo, amp a 1 mg. Lijek se aplicira intramuskularno (i.v.primjena nema prednosti ), po različitim šemama (da li svaki drugi dan, ili 5 dana uzastopno 1x dnevno, pa potom još 5 amp. Na drugi dan ).  
Primjena tzv. “Pulsne terapije “ - tj. Velikih doza metilprednizolona (500 do 1000 mg i.v. u infuzionoj otopini ) u trajanju 3 ili 4dana (samo jednom dnevno, a potom 11 ili 10 dana još metilprednizolon per os u dozi 1mg na kg tjelesne težine), postala je zadnjih godina terapija izbora u fazi pogorša nja (egzacerbacije ) bolesti . Osnovni mehanizam djelovanja je vjerovatno oporavak funkcije HEB. Ova “pulsna terapija “ se pokazala efikasnom i u terapiji retrobulbarnog neuritisa (u dozi 4 x dnevno po 25o mg, a potom oralno 2 sedmice) u smislu sprečavanja nastanka kasnije MS. U hroničnoj progresivnoj formi bolesti, jedina indikacija za primjenu pulsne terapije je smanjenje spasticiteta mišića . Inače je ova vrsta terapije jako bezbjedna, jer doza od 1000 mg čak i do 7 dana primjene, ne dovodi do znatne supresije i trajnije, hipotalamo-hipofizne-adrenalne osovine. Poslije “pulsne terapije”može se nastaviti sa primjenom ACTH ukoliko nismo zadovoljni efektom metilprednizolona. Jedini ozbiljan neželjeni efekat, koji može da se javi tokom terapije, je poremećaj srčanog ritma ili zastoj srčanog rada, zato ove bolesnike treba prethodno pregledati kardiološki. Ovi lijekovi su obzirom na cijenu koštanja, najviše upotrebljavani do sada.
Interferon beta - 1b (Betaseron) - jedan od 5 do sada poznatih interferona (alfa, beta, tau, omega i gama- i koji su u stvari lanac od oko 2o različitih proteinskih molekula ), davan subkutano u dozi od 8 miliona IU, svakog drugog dana tokom 2 godine, doveo je prema dosadašnjim studijama do smanjenja učestalosti egzacerbacija kod bolesnika sa remitetnom formom MS i smanjanja promjena na magnetnoj rezonanci mozga koja je rađena prije i nakon provedene terapije. Za sada je lijek jako skup, doza za godinu dana košta oko 10000 US, i indikacija je samo za remitirajuću-relapsirajuću formu (znači gdje uz subjektivno pogoršanje, postoje objektivni parametri, vidljivi pregledom u smislu lezije novog dijela CNS i nove promjene na snimcima MRI mozga u smislu novih aktivnih plakova). Komplikacije koje se mogu javiti u toku i nakon terapije su pojava cirkulišućoh antitjela, te depresija, ponekada sa suicidalnim idejama, te je nadzor obavezan. Uz depresiju, trudnoća je druga kontraindikacija za njegovu primjenu kao i preosjetljivos na neku od komponenata . Većina autora se slažu da sa primjenom lijeka ne treba žuriti kod bolesnika koji su minimalno onesposobljeni, tek dijagnostikovani ili imaju periode dugotrajnih, nekada i višegodišnjih remisija . Inerferon beta - 1a (Avonex) , nije do sada pokazao takvu efikasnost kao 1b, mada novije studije, davanje 6000 IU jednom nedjeljno i.m dovode do blagog usporenja progresije invaliditeta. Njega inače proizvode ovarijalne ćelije sisara i potpuno je identičan prirodnom humanom interferonu beta.
Kopolimer 1 (Kop 1, Copaxone ) - je acetatna so mješavine sintetskih polipeptida, sastavljenih od 4 aminokiseline (alanin, glicin, lizin i tirozin) . Lijek se inače daje potkožno svakodnevno, u dozi 2o mg tokom 2 godine, i do sada se pokazalo da smanjuje broj egzacerbacija u 29% slučajeva.

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.