| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

P U L M O L O G I J A
Poglavlje IV. OPSTRUKTIVNE BOLESTI PLUĆA HRONIČNI BRONHITIS
( Bronchitis chronica )


Definicija
Etiologij i patogeneza
Podjela
Klinički znaci i dijagnoza
Prevencija

Liječenje

Zehra Dizdarević, Ekrem Ajanović (str.152.-153.)

2. Etiologija i patogeneza

Etiopatogeneza je kompleksna i brojnim faktorima pripisuje se veća ili manja uloga u nastajanju i progredijenciji ovog oboljenja. Bolest je uvjetovana faktorima sredine u kojoj oboljeli živi, te konstitucionim i genetskim faktorima.
Uloga endogenih i egzogenih činilaca se međusobno toliko ispre- pliću daje vrlo teško reći kojije dominantan u nastanku svakog pojedinačnog slučaja.
Endogeni činioci

Manja vrijednost respiratornog sistema kojega lahko oštećuju spoljni faktori u osnovi su ovog oboljenja. Hiperreaktivnost i senzibilizacije bronhalnog stabla sa čestom eozinofllijom u sputumu su izraz konstitucionalne predispozicije.
Egzogeni činioci
Egzogeni činioci su samo sekundarni faktori i djeluju favorizirajuće, a među njima na prvom mjestu je pušenje duhana koji oštećuje cilijarni aparat, izaziva povećano lučenje sluzi, te dovodi do ostećenja mukocilijarnog transporta, a ujedno stimulira nastanak konstrikcije mišićnih vlakana u zidu bronha, preko receptora i nervus-vagus-a. Aerozagađenost u gradovima i industrijskim centrima preko povećane koncentracije sumpordioksida i CO pospješuje razvoj hroničnog bronhitisa... Prašina, specifični dimovi i plinovi u određenim industrijskim granama, također, djeluju na razvoj ovog oboljenja.
Uloga infekcije u nastanku bronhitisa, mada nije u potpunosti objašnjenja, igra važnu ulogu, a posebno u progrediranju ovog oboljenja. Osnovna patološka promjena u toku bronhitisa je inflamatorna ob- strukcija (edem, celularna infiltracija, proliferacija ćelija i/ili njihovo odljubljivanje, čepovi mukusa).
Hronični bronhitis je u biti banalan proces, ali je zbog čestih epizoda njegove akutne egzarbacije i dugotrajne evolucije nepovoljan, radi funkcionalnih poremećaja koji se nekad pojavljuju već u početku same bolesti i mogu ostati dugo latentni, a onda se manifestiraju tek pri pojavi funkcionalne insuficijencije. Patofiziološka dijagnoza je u ovim slučajevima preduvjet u sprečavanju bolesti i liječenju bolesnika pa je iz tih razloga apsolutno indicirano testiranje plućne funkcije s kvalitativnom i kvantitativnom analizom funkcionalnog poremećaja.
U hroničnom obstruktivnom bronhitisu postoji generalizirana i neravnomjerna raspoređena opstrukcija disajnih puteva u čitavom bronhalnom stablu s istovremenom pojavom hiperinflacije pluća, s poremećajem intrapulmonalne distribucije inhaliranog zraka i protoka kapilarne krvi s poremećajima VA/QC odnosa, što uvjetuje ranu pojavu poremećene plinske izmjene pretežno hipoksije, a zatim i hiperkapnije s globalnom plućnom insuflcijencijom.

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.