| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

ASTMA

Šta je astma?
Dijagnoza astme
Vršni protok - PEF
Kontrola astme
Liječenje astme
 - osnovni lijeci
 - simptomatski lijeci
Klasifikacija težine astme
Liječenje prema stepenu težine
Zaustavljanje napada
Stepen težine napada
Preventiva
Edukacija bolesnika
Plućna rehabilitacija
Praćenje bolesnika
Razlozi loše saradnje
Gdje se liječi?
Literatura
Autori

LIJEČENJE PREMA STUPNJU TEŽINE ASTME
 
Lijekovi izbora su štampani debljim slovima:

Stupanj Osnovni lijekovi Simptomatski lijekovi
4.STUPANJ Teška trajna - Beklometazon dipropionat
ili flutikazon propionat 800-2000 mikrograma,
- salmeterol ili teofilin retard
- metilprednizolon
- Salbutamol po potrebi
3.STUPANJ Umjerena trajna - Beklometazon dipropionat
ili flutikazon propionat 800-2000 mikrograma,
- salmeterol ili teofilin retard
- Salbutamol po potrebi
2.STUPANJ Blaga trajna - Beklometazon dipropionat
ili flutikazon propionat 800-2000 mikrograma,
- salmeterol ili teofilin retard
- Salbutamol po potrebi
1.STUPANJ
Povremena
- Salbutamol po potrebi

Stupanj niže
Procijeniti liječenje svakih 3 do 6 mjeseci. Ako se kontrola održava najmanje 3 mjeseca, moguće je postupno smanjiti terap

Stupanj više
Razmisliti o višem stupnju ako kontrola nije uspostavljena. Prije toga: ocijeniti način uzimanja lijeka, saradnju i okolinu (izbjegavanje alergena i drugih pokretača).

UPAMTI Zaustavljanje napada>>
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.