| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

ASTMA

Šta je astma?
Dijagnoza astme
Vršni protok - PEF
Kontrola astme
Liječenje astme
 - osnovni lijeci
 - simptomatski lijeci
Klasifikacija težine astme
Liječenje prema stepenu težine
Zaustavljanje napada
Stepen težine napada
Preventiva
Edukacija bolesnika
Plućna rehabilitacija
Praćenje bolesnika
Razlozi loše saradnje
Gdje se liječi?
Literatura
Autori

LIJEČENJE ASTME

 • Razlikujemo dvije vrste lijekova koji pomažu u kontroli astme: simptomatski lijekovi (bronhodilatatori kratkog djelovanja) koji djeluju brzo u zaustavljanju napada ili kupiranju simptoma, te osnovni lijekovi (osobito protuupalni lijekovi) koji sprečavaju pojavu napada i simptoma (tablica 3.)

 • Radi visokog terapijskog indeksa preporučuju se inhalatorni lijekovi: visoke koncentracije lijeka daju se izravno u disajne puteve, uz visok terapijski učinak i malo sistemskih nuspojava.
  - Uredjaji za upotrebu inhalatornog oblika lijeka uključuju raspršivače fiksnih doza (MDI), udahom aktivirane MDI-e, raspršivače sa suhim prahom i inhalatore. Komorica za udisanje omogućuje lakše korištenje MDI-a. Komorica za udisanje smanjuje sistemsku resorpciju lijeka i nuspojave inhalatornih kortikosteroida.
  - Za svakog bolesnika treba odabrati najprihvatljiviji uredjaj. Općenito: Djeca mladja od 2 godine trebaju koristiti MDI uz upotrebu komorice za udisanje i maske za lice ili inhalator. Djeca od 2 do 5 godina trebaju koristiti MDI uz komoricu za udisanje ili, ako je potrebno, inhalator.
  U bolesnika koji koriste komoricu za udisanje treba voditi računa da komorica odgovara raspršivaču. Veličinu komorice za udisanje treba povećavati s rastom djeteta.
  Bolesnici stariji od 5 godina, koji imaju poteškoća pri upotrebi MDI-a, trebaju koristiti i komoricu za udisanje ili udahom aktivirani MDI, ili raspršivač sa suhim prahom, ili inhalator. Raspršivač sa suhim prahom zahtijeva odredjenu snagu udaha koju je teško postići tokom teških napada astme ili u djece mladje od 5 godina.
  Bolesnici bi tokom teških napada trebali koristiti MDI s komoricom za udisanje ili inhalator.
  - Podučite bolesnika ( i roditelje ) kako da koriste uredjaje za udisanje lijeka. Različiti uredjaji zahtijevaju različite tehnike udisanja.
  Pokažite i dajte ilustrirane upute.
  Tražite od bolesnika da pokaže tehniku udisanja lijeka pri svakoj posjeti doktoru.

 • Stupnjeviti pristup se koristi kako bi se astma klasificirala prema težini, te kako bi se tome prilagodila terapija (vidjeti tablice 4.i 5.) Broj i frekvencija upotrebe lijekova povećava se (stupanj više) kako se potreba za terapijom astme povećava, a smanjuje (stupanj niže) kada je astma pod kontrolom.

 • Započeti liječenje na stupnju koji najviše odgovara početnoj težini astme. Cilj je što prije uspostaviti kontrolu astme, a tada smanjiti lijekove na najmanju količinu dovoljnu za održavanje kontrole bolesti.
  - Trajna astma se bolje kontrolira osnovnim lijekovima (supresija upale) nego samo liječenjem akutne bronhokonstrikcije i odgovarajućih simptoma. Protuupalni lijekovi, osobito inhalatorni kortikosteroidi, trenutno su najdjelotvorniji lijekovi.
  - Da bi se postigla brza kontrola bolesti, ponekad je potrebno kratkotrajno liječenje oralnim kortikosteroidima (7-10 dana) na bilo kojem stupnju terapije.
  - Potreban je stupanj više ako kontrola nije uspostavljena. Kontrolu treba uspostaviti unutar mjesec dana. Najprije treba provjeriti tehniku upotrebe lijekova, saradnju bolesnika i izbjegavanje pokretača.
  - Dopušta se stupanj niže ako se kontrola održava tokom najmanje 3 mjeseca; stupnjevito smanjiti terapiju.
  - Kada je uspostavljena kontrola astme, procijeniti liječenje svakih 3 do 6 mjeseci.
  - Savjetovati se sa specijalistom pri stanjima koja kompliciraju astmu (npr. sinusitis), ako bolesnik ne reagira najbolje na terapiju ili ako je potrebna terapija na 3. ili 4. stupnju.

Cilj liječenja je kontrola astme i treba da obezbijedi:

 • Minimum hroničnih simptoma (idealno bez), uključujući noćne simptome
 • Minimum (rijetko) napada
 • Bez hitnih posjeta doktoru
 • Minimalna potreba za uzimanjem beta2 -agonista po potrebi
 • Bez ograničenja aktivnosti, uključujući fizički napor
 • Varijabilnost PEF-a manja od 20%
 • (Gotovo) normalni PEF
 • Minimalne (odsutne) nuspojave lijekov

Napomena:

 • Bolesnici trebaju započeti liječenje na stupnju koji je najprimjereniji početnoj težini njihove bolesti. Uspostaviti kontrolu što je moguće prije; zatim terapiju smanjiti do zadnjeg lijeka nužnog za očuvanje kontrole bolesti.
 • Hitna primjena metilprednizolona može biti potrebna u svako vrijeme i pri svakom stupnju bolesti.
 • Bolesnici trebaju izbjegavati i kontrolirati pokretače pri svakom stupnju bolesti.
 • Svako liječenje mora biti popraćeno podučavanjem bolesnika.

UPAMTI - Ciljevi dugoročnog liječenja astme

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.