| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

ASTMA

Šta je astma?
Dijagnoza astme
Vršni protok - PEF
Kontrola astme
Liječenje astme
 - osnovni lijeci
 - simptomatski lijeci
Klasifikacija težine astme
Liječenje prema stepenu težine
Zaustavljanje napada
Stepen težine napada
Preventiva
Edukacija bolesnika
Plućna rehabilitacija
Praćenje bolesnika
Razlozi loše saradnje
Gdje se liječi?
Literatura
Autori

NADZIRANJE I PRILAGODJAVANJE BRIGE O BOLESNIKU RADI DJELOTVORNE DUGOTRAJNE KONTROLE

Kontrola astme zahtijeva neprekidno dugoročno liječenje i praćenje.

Praćenje uključuje utvrdjivanje simptoma i mjerenje plućne funkcije što je češće moguće

  • Mjerenje PEF-a pri svakom posjetu doktoru, uz utvrdjivanje simptoma, pomaže u ocjeni odgovora na terapiju te omogućuje odgovarajuće korekcije.
  • PEF neprekidno veći od 80% najboljeg osobnog rezultata ukazuje na dobru kontrolu.
  • Dugoročno praćenje PEF-a kod kuće pomaže bolesniku u prepoznavanju ranih znakova pogoršanja astme prije pojave simptoma (PEF < 80% najboljeg osobnog.) Bolesnik može odmah reagirati prema utvrdjenom planu terapije astme kako bi se izbjegao teški napad. Kućno praćenje PEF-a nije uvijek praktično, no za bolesnika koji ne mogu objektivno ocijeniti simptome ili one koji su bili bolnički liječeni, kućno praćene PEF-a od izrazitog je značaja.

Obavezne su redovite posjete doktoru (u razmacima od 1-6 mjeseci), čak i nakon što je uspostavljena kontrola astme. Pri svakom posjetu postavite pitanja iz tablica 8.

Saradnja sa planom terapije astme bolja je kada bolesnik ima priliku govoriti o svojim brigama, strahovima i očekivanjima u vezi sa astmom (tablica 9., Mogući razlozi loše saradnje).

Tablice praktičnih pitanja za praćenje terapije astme:

JE LI PLAN LIJEČENJA USPJEŠAN?
Pitajte bolesnika:
Jeste li se budili zbog astme? Možete li obavljati svoje uobičajene fizičke aktivnosti? Jeste li koristili simptomatske lijekove ćešće nego inače? Je li vam zatrebala hitna medicinska njega? Je li vrijednost PEF-a bila ispod najbolje osobne?
Razmislite o:
Korigirajte terapiju i plan liječe- nja prema potrebi (korak više ili niže). Prije svega utvrdite stupanj saradnje.

KORISTI LI BOLESNIK PRAVILNO RASPRŠIVAČE, KOMORICE ZA UDISANJE I MJERAČ VRŠNOG PROTOKA?
Pitajte bolesnika:
Pokažite kako uzimate lijekove.
Razmislite o:
Prikazu pravilne tehnike. Neka bolesnik ponovi radnje.

UZIMA LI BOLESNIK TERAPIJU I IZBJEGAVA LI POKRETAČE PREMA PLANU TERAPIJE ASTME?
Pitajte bolesnika:
Kako bismo mogli planirati terapiju, recite kako često zaista uzimate lijekove.
Jeste li imali poteškoća u provodjenju plana terapije astme ili u uzimanju lijekova?
Jeste li tokom prošlog mjeseca ikada prestali uzimati lijekove, zato što ste se osjećali bolje?
Razmislite o:
Prilagodbi plana tako da bude praktičniji.
Probleme rješavajte s bolesnikom kako bi izbjegli prepreke za provođenje plana

JE LI BOLESNIK ZBOG NEČEGA ZABRINUT?
Pitajte bolesnika:
Što vas zabrinjava u vezi s vašom astmom, lijekovima koje uzimate ili planom liječenja?
Razmislite o:
Dodatnoj poduci kako bi se umanjila zabrinutost te raspravite problem kako bi se izbjegle prepreke za provodjenje plana.
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.