| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

ASTMA

Šta je astma?
Dijagnoza astme
Vršni protok - PEF
Kontrola astme
Liječenje astme
 - osnovni lijeci
 - simptomatski lijeci
Klasifikacija težine astme
Liječenje prema stepenu težine
Zaustavljanje napada
Stepen težine napada
Preventiva
Edukacija bolesnika
Plućna rehabilitacija
Praćenje bolesnika
Razlozi loše saradnje
Gdje se liječi?
Literatura
Autori

Mjerači vršnog protoka: upotreba i tehnika mjerenja

 • Testovi plućne funkcije mjere stupanj ograničenja protoka zraka i pomažu u dijagnozi i praćenju toka astme. Takvo objektivno mjerenje značajno je zbog toga jer bolesnik i doktor često ne prepoznaju simptome astme ili njihovu ozbiljnost. Za astmu je značajno mjerenje plućne funkcije u istoj mjeri kao mjerenje krvnog tlaka za dijagnozu i praćenje hipertenzije.

 • Mjerači vršnog protoka mjere vršni ekspiratorni protok (PEF), najveći mogući protok zraka kroz dišne puteve tokom forsiranog izdaha.

 • Tačnost mjerenja PEF-a ovisi o trudu bolesnika i pravilnoj tehnici mjerenja. U upotrebi je više vrsta mjerača vršnog protoka, a svi zahtijevaju sličnu tehniku mjerenja:
  - Ustanite i držite mjerač tako da ne ometate pomicanje kazaljke. Uvjeritie se da je kazaljka na početnom položaju (na dnu skale).
  - Duboko udahnite, stavite mjerač u usta, zatvorite usnice oko usnika, te izdahnite najjače i najbrže što možete. Ne stavljajte jezik u usnik.
  - Očitajte rezultat sa skale. Vratite kazaljku na početak skale.
  - Ponovite mjerenje još dva puta. Kao rezultat odaberite najbolju vrijednost od tri mjerenja.

 • Za postavljanje dijagnoze i liječenje preporučuje se, ako je moguće, dnevno mjerenje PEF-a tokom 2-3 sedmice. Ako u tom periodu bolesnik nije u stanju dostići 80% očekivane vrijednost PEF-a (očekivane vrijednosti su dostupne uz svaki mjerač vršnog protoka) , treba razmotriti liječenje peroralnim kortikosteroidima kako bi se utvrdila bolesnikova najbolja vrijednost PEF-a.

 • Dugoročno praćenje PEF-a, zajedno sa ocjenom simptoma, korisno je za procjenu odgovora bolesnika na terapiju. Praćenje PEF-a može takodje pomoći u otkrivanju ranih znakova pogoršanja prije pojave simptoma.
  << Nazad    
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.