Srđan MARUŠIĆ (Zagreb)

ULOGA I VAŽNOST TERAPEUTA U PROCESU REHABILITACIJE U KLUBOVIMA LIJEČENIH ALKOHOLIČARA

Štetnost upotrebe alkoholnih pića poznata je od davnina, stoga su mjere suzbijanja i liječenja alkoholom uzrokovanih poremećaja pratile društveni i tehnički napredak društva.
Organizacija liječenja i metode koje se upotrebljavaju variraju unutar svake zemlje, a djelomično ovise i o njenim resursima, socijalnoj filozofiji društva, kao i tradiciji, jer alkoholna konzumacija je općenito prihvaćena kao dio ljudskog ponašanja.
Širok je krug činitelja i mjera djelovanja koje se bave savjetovanjem i liječenjem alkoholne ovisnosti. Taj krug obuhvaća aktivnosti primarne zdravstvene zaštite, hitnu medicinsku pomoć opće bolnice, psihijatrijske službe i specijalizirane službe i ustanove namijenjene liječenju, kao i izvaninstitucionalne organiziranim društvenim skupinama, koje su u Hrvatskoj organizirane kao Klubovi liječenih alkoholičara (KLA).
Prof. dr. Vladimir Hudolin uspostavio je složenu socio-medicinsku proceduru u liječenju ovisnosti o alkoholu u Hrvatskoj. Organizirao je Centar za borbu i proučavanje alkoholizma na Klinici za psihijatriju, KB "Sestre milosrdnice" koji sadrži sve bitne elemente uspješnog liječenja alkoholizma: institucionalni aspekt liječenja organiziran u vidu individualnih i grupnih psihoterapija, društveno-obrazovnih programa, obiteljskog pristupa liječenju, medicinske terapije i van-institucionalnog liječenja, tj. klubova liječenih alkoholičara.
Osnovna načela rada KLA baziraju se na obiteljskom pristupu disfunkcijama obiteljskog sustava izazvanih problemima s alkoholom. Grupni rad KLA nudi opću podršku i pomoć samoj apstinenciji, i to konfrontacijama, oblikovanjem uvida i kritičnosti, kao i traženjem novih modela ponašanja. Također nude mogućnost restrukturiranja obiteljskog sustava i novu kvalitetu života. Terapeuti-voditelji klubova i stariji članovi koji apstiniraju igraju ključnu ulogu u ovom procesu nudeći zavidni pozitivni model s kojim se mogu poistovjetiti i koji pomaže u održavanju apstinencije i razvoju boljeg obiteljskog života.
U ovom radu prikazali smo tijek apstinencije i stvaranje dobre, pozitivne atmosfere u dvjema grupama KLA. Jedna se grupa sastojala od medicinskog osoblja-terapeuta s dugogodišnjim iskustvom u radu u institucionalnim programima liječenja na području alkoholizma i grupne terapije, a druga od terapeuta s specijalnim obrazovanjem u području alkohologije.
Ključne riječi: KLA, alkoholizam, obiteljski pristup liječenju.


THE ROLE AND IMPORTANCE OF THERAPISTS IN THE PROCESS OF REHABILITATION IN CLUBS OF TREATED ALCOHOLICS

The harmful effect of taking alcoholic beverages has been known since ancient times, so the measures of fighting and treating disorders caused by alcohol developed as the society and technology developed.
The organization of treatment and methods that are used vary from country to country, and they partly depend on the country's resources, its social philosophy, and the tradition as well, since alcohol consumption is generally accepted as part of human behavior. There is a wide circle of measures and people who deal with counseling and treating alcohol dependence. This circle encompasses primary care activities, general hospital's first aid, psychiatric services, specialized services and institutions assigned to the treatment, as well as non-institutionalized organized society groups that in Croatia act as Clubs of treated alcoholics (CTA).
In 1964 professor dr. Vladimir Hudolin established a complete, complex, socio-medical procedure in the treatment of alcohol dependence in Croatia. He organized the Centre for combating and studying alcoholism at the Department of Psychiatry, University Hospital "Sestre milosrdnice". It contains all the important elements of successful treatment of alcoholism: an institutionalized aspect of treatment organized in individual, group psychotherapies, socio-educational programs, a family approach to the treatment, medical therapy and non-institutionalized treatment, i.e. Clubs of treated alcoholics.
The basic principles of CTA's activity lie in the family approach when dealing with alcohol-induced dysfunctions of a family's system. CTA's group work offers general assistance to the abstinence itself through confrontations, modeling the insight and criticality as well as searching for new models of behavior. It also offers a possibility for restructuring the family system and a new quality of life. Supervisors-therapists of the Clubs and old abstinent play a major role in this process offering an enviable positive identifying model, which helps in maintaining the abstinence and developing a better family life.
In this paper we illustrated the carrying out of abstinence and creating a good, positive atmosphere in two groups of CTA. One group's medical personnel consisted of supervisors-therapists with long experience of working in institutionalized programs of treatment and special education in the filed of alcoholism and group therapy. The other consisted of supervisors-therapists with special education in the field of alcohology.
Key words: CTA, alcoholism, family approach to the treatment

Dr. Srđan Marušić, psihijatar, Klinika za psihijatriju, KB "Sestre milosrdnice" Zagreb, 11000 Zagreb Hrvatska