RADIONICA ZA PSIHIJATRIJSKE SESTRE

Zinka BRATUŠA (Zagreb)

SESTRINSKE KOMPETENCIJE U PROCESU LIJEČENJA ALKOHOLIZMA

Ovisnost o alkoholu je kronična, neizlječiva bolest koja se razvija kroz niz godina. Posljedice tako složenog biološkog, psihološkog i socijalnog sindroma zahtijevaju multidisciplinarni pristup u liječenju. Medicinska sestra svakako je vrlo važni član tima, koja svojim znanjem, sposobnošću i vještinama pridonosi kvalitetnijem i sigurnijem liječenju ovisnika.
Kako sami tretman bolesti zahtijeva kompleksni pristup u liječenju, kompetencije medicinske sestre definirane su razinom obrazovanja. Primjenom procesa zdravstvene njege koja sadrži 4 glavne komponente (sestrinski problemi, planiranje, intervencije i evaluacija), liječenje bolesti ovisnosti poprima novu dimenziju u sestrinskoj praksi i omogućava "case management" u pristupu liječenja. Osim po razini obrazovanja, sestrinske kompetencije proizlaze i iz obrazovanja tipa radionica i seminara, te trajne edukacije, poglavito iz područja psihoterapije i savjetovanja, te individualnog i grupnog rada sa ovisnicima o alkoholu. Takav pristup u radu s ovisnicima o alkoholu omogućuje medicinskoj sestri pružanje najbolje moguće kvalitete zdravstvene skrbi, te sudjelovanje u svim fazama liječenja i rehabilitacije pacijenta i njegove obitelji.

NURSES' COMPETENCES IN THE PROCESS OF TREATING ALCOHOLISM

Alcohol addiction is a chronic, non-curable desease which develops during years. The consequences of such a complicated biological, psychological and social syndrome require a multidisciplinary approach in the treatment. A nurse is a very important member of the team. She/he contributes to a better and safer treatment of addicts with her/his knowledge, capability and skills.
Since the treatment itself requires a complex approach, the competences of a nurse are defined by the level of education. By applying the process of health care which consists of 4 main components (nurse problems, planning, interventions and evaluation), treating addiction diseases acquires a new dimension in nurse's practice and makes "case management" possible in the treatment approach. Besides the level of education, nurses' competences emerge from types of workshops and seminars as well, and continuous education, especially in the field of psychotherapy and counseling, individual and group therapy. Such an approach with alcohol addicts enables the nurses to offer the best possible health care and to participate in all phases of treatment and rehabilitation of the patients and their families.

Diplomirana medicinska sestra Zinka Bratuša, Klinika za psihijatriju, KB "Sestre milosrdnice" Zagreb, 11000 Zagreb, Hrvatska