Muhamed HUKOVIĆ (Sarajevo)

OŽIVIMO TREZVENJAČKU MISAO U BOSNI I HERCEGOVINI

Čudesna je moć alkohola. Dokazao je da je sudbinski povezan sa životnim putem čovjeka, njegovim radostima, tugama, lažno mu se predstavljajući kao njegov prijatelj. Nekada nam se pričini da posjeduje neku mističnu moć da nas obmane, da nam stvori privid sreće i zadovoljstva. Pobjednički likuje naslađujući se nemoći čovjeka da se s njim uhvati u koštac. Nadvladao je sva religijska učenja, pa i onih religija koje su ga eksplicite osudile i anatemisale.
Ovo današnje savjetovanje, održava se na 86. godišnjicu osnivanja trezvenjačkog omladinskog društva Kolo trezvene mladeži "Rad ", osnovano 1924. godine u Sarajevu. To društvo je okupilo velik broj članova i uspjelo se afirmirati kao najbolje društvo na području Kraljevine Jugoslavije, dobivši priznanje i diplomu u Novom Sadu 1926. godine. Ovo današnje savjetovanje doživljavam kao afirmaciju trezvenjačke misli, u njenom punom opsegu i znaćenju.
Napori za suzbijanje i proizvodnje i potrošnje alkoholnih pića, vršeni su još u vrijeme osmanlijske vlasti u našim krajevima, ali bez ikakvog učinka.
Što je danas moguće učiniti? Moguće je odmah formirati Omladinsko trezvenjačko društvo i obnoviti Kantonalni savez protiv alkoholizma i drugih toksikomanija. Održati osnivačku skupštinu, odštampati reprint izdanje časopisa "Sveske trezvenosti" iz 1926. godine i tako se pojaviti u javnosti sa probuđenom svijesti o istinskom trezvenjačkom zamahu. To bi javnost prihvatila dobrohotno i osjetila osvježenje u katkada stereotipnim pristupima alkoholizmu.
Uloga škole u ostvarivanju ciljeva borbe protiv alkoholizma, veoma je značajna i veoma poželjna. Nastavnik, realizator nastavnih sadržaja, može mnogo učiniti, jer nema nastavnog predmeta koji se ne može koristiti za naučno promicanje trezvenjačke misli.
I pored najsavremenijih nastavnih sredstava, nastavnik ostaje kao najodgovorniji činilac u složenim i suptilnim procesima odgoja i obrazovanja. Nastavnik mora biti nadahnut entuzijazmom, kreativnošću, a iznad svega, uvjerenošću u štetno djelovanje alkohola na duševni život mladih. Alkohol, mlado biće podstiče da bježi, da se uvlači u ljušturu lažne strasti, u romantične vizije života u kojem, navodno, nema prepreka i trnja, a bez trnja nema i ruža, nema slasti nad saznanjem da je nemoguće postalo moguće uz rad, napor, izdržljivost i upornost.
Međutim, ključno pitanje bilo bi, koliko je moguće održati tu misao u poplavi nanosa koji tu misao obezvrjeđuju do te mjere, da nam se učini da joj nećemo nikada vratiti dignitet. Situacija se posljednjih petnaestak godina pogoršala i to drastično, kada smo doživjeli pravu poplavu šunda svake vrste iz Evrope u koju treba da uđemo.
Na kraju, može nas nekada malo obeshrabriti misao da je ovaj naš cilj neostvariv, kao utopija, lijepo zamišljen san, nedokučiv ideal.
Pa, iako taj konačni cilj nećemo nikada dostići, možemo sačuvati misao da nas svaki napor na tom putu prati i kako lijepo reče Meša Selimović "Najljepše od svega što čovjek može učiniti je da pokuša i da ne uspije. čuvat će tako divnu uspomenu na misao koja nije postala stvarnost."
Ključne riječi: trezvenjački pokret, alkohol, mladi, Omladinsko trezvenjačko društvo

TO REVITALIZE SOBRIETY IN BOSNIA AND HERZEGOVINA

Miraculous is the power of alcohol. Its fatal connection through life span of a man is proved, with his joys, sorrows. Alcohol falsely present himself as a friend. Sometimes we think it possesses a mystical power to deceive us and create an illusion of happiness and satisfaction. It exults with the inability of man to grips with it. Alcohol uvercame all the religious teachings, even those religions which have explicitly condemned and anatemisale.
The current consultation, held on the 86th anniversary of the Soberity Youth Association "Kolo" of Sober Youth "Rad", established in the 1924th in Sarajevo. This socciety has gathered a large number of members and managed to promote as the best association in the Kingdom of Yugoslavia, gaining recognition and a diploma in Novi Sad in year 1926th. This current consultation is seen as affirmation of sobriety thought, in its full scope and significance.
Efforts to combat the production and consumption of alcoholic beverages, were conducted in time of Ottoman rule in our country, but without any effect.
What can we do now? It is possible to form a Youth Sobriety Society and restore the Cantonal Alliance Against Alcoholism and Other Toxicomany. To hold inaugural meeting, reprint journal "Sobriety notebooks" from the 1926th year, and so appear in public with awakened awareness of the true swing sobriety. That the public would accepted graciously, and felt as fresness in the sometimes stereotyped approaches to alcoholism.
The role of schools in achieving the objectives of the struggle against alcoholism is very important and very desirable. The teacher, producer of educational content, can do a lot, because there is no school topic that can not be used to scientificly promote sobriety thinking.
Besides the most modern teaching aids, the teacher remains the most responsible factor in the complex and subtle process of education. The teacher must be inspired by the enthusiasm, creativity, and above all, knowledge of the harmful effects of alcohol on the mental life of young people. Alcohol, makes young people to run away from problems, they retracts into the shell of false passion, in the romantic vision of life in which, allegedly, exist no obstacles and thorns. Without thorns there is no roses, no sweetness over knowing that the impossible has become possible with the work, effort , endurance and perseverance.
However, the key question would be, how to keep this thought in the flood that devaluate it, to the extent that seemst we will never return its dignity. Situation in the last fifteen years worsened drastically, when we experienced flood of all kinds of garbage from Europe. Finally, we could sometimes be a little discouraging as this goal is unattainable, as a utopia, well-conceived dream, unattainable ideal.
So, although the final goal will be never reach, we can preserve the idea that every effort to follow that path and how nicely Mesa Selimovic said "Best of all, what man can do is to try and fail. He will keep such a wonderful memory of a thought that never became reality. "
Keywords: sobriety movement, alcohol, Youth, Youth Sobriety Society

Prof. Dr. sc. književnosti Muhamed Huković, Prosvjetno- pedagoški zavod Sarajevo, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina