Vesna GOLIK-GRUBER, Danijel BULJAN (Zagreb)

PARCIJALNA HOSPITALIZACIJA U LIJEČENJU OVISNIKA O ALKOHOLU

Parcijalna hospitalizacija noviji je, suvremen i efikasan oblik liječenja ovisnika o alkoholu. Najčešće se organizira kao dnevna bolnica, no poznati su programi vikend i noćne bolnice i grupnog obiteljskog liječenja, čiji programi se odvijaju uz rad.
Parcijalna hospitalizacija nametnula se kao važan oblik liječenja u ostvarivanju sveobuhvatnog pristupa liječenju alkoholizma. Liječenje se provodi po načelima terapijske zajednice te grupne, individualne i obiteljske psihoterapije, a stručni tim je interdisciplinarni.
Autori razmatraju prednosti i nedostatke programa parcijalne hospitalizacije u odnosu na druge oblike liječenja bolesnika ovisnih o alkoholu, te daju smjernice i svoja iskustva u osmišljavanju fleksibilnog medicinskog modela koji će najbolje ispunjavati potrebe parcijalnog tretmana ove grupe bolesnika.
Okretanje parcijalnim oblicima bolničkog liječenja, sa stručno-medicinskog stajališta, potpuno je opravdano i prihvatljivo, a s ekonomskog stajališta od sve je večeg značenja u situaciji ekonomske krize.
Ključne riječi: parcijalna hospitalizacija, ovisnik o alkoholu, terapijska zajednica


PARTIAL HOSPITALIZATION IN THE TREATMENT OF ALCOHOL ADDICTS

Partial hospitalization is a recent, modern and efficient form of treating alcohol addicts. Most frequently it is organized as daily hospital, but there are also programs of weekend and night hospitals and group family treatment.
Partial hospitalization has imposed itself as an important way of treatment in the comprehensive approach to alcoholism treatment. The treatment is based on principles of therapeutic community and group, individual and family psychotherapy, with an inter-disciplinary team.
The authors consider advantages and disadvantages of the partial hospitalization program in comparison to other forms of treating alcohol addicts. They offer guidelines and their experience in organizing a flexible medical model that will meet the needs of partial treatment in the best possible way.
Turning to partial forms of hospital treatment is completely justifiable and acceptable from the medical point of view, while from the economic point, it has been more and more significant in the situation of economic crisis.
Keywords: partial hospitalization, alcohol addict, therapeutic community

Dr. Vesna Golik-Gruber, psihijatar, Prof. dr. med.sSc. Danijel Buljan, psihijatar, Klinika za psihijatriju KB "Sestre milosrdnice" Zagreb, 11000 Zagreb, Hrvatska