Snežana GORGIESKA, Jove VELESKI (Prilep)

ULOGE KLUBOVA LIJEČENIH ALKOHOLIČARA U LIJEČENJU ALKOHOLNE BOLESTI

Alkoholizam je sociomedicinska pojava pandemskog karaktera i ima mnogobrojne složene etiološke faktore među kojima sredina i ličnost imaju dominantne uloge a psihoaktivne substancije su u dinamskoj interakcie sa njim. Posljedice ove pojave su nemjerljivo štetne na zdrastvenom, ekonomskom i moralnom planu. Lijecenje ove bolesti je dugo, neizvjesno, skupo i ne uvijek uspješno.
Cilj nam je da prikažemo učestalost alkoholne bolesti na Nervno-psihijatrijskom odjeljenju pri Opštoj bolnici u Prilepu, kao i značenje Kluba liječenih alkoholičara (KLA) u Prilepu pri liječenje ove bolesti. Podatci ovog rada su bazirani na osnovu istorija hospitaliziranih pacienata i evidencijskih listova članova KLA. U periodu od 2007-2009. god. na ovom odjeljenju je bilo hospitalizirano 2500 pacienata od kojih su 202 pacijenta imali problem sa alkoholom. Između njih, 135 liječenih ovismika o alkoholu su prihvatili KLA kao mogućnost da produže liječenje van bolnice i od njih 75 su postali solidni apstinenti, 40 su napravili kratke recidive no brzo su se vratili apstinenciji, dok je 20 ovisnika napustilo KLA i opet su se vratili alkoholisanju. Od onih ovisnika koji nisu uopšte posjećivali KLA, 45 su se ponovo propili i vratili se na stari nacin funkcionisanja dok ih je 20-tak su postalo dobrim apstinentima.
Liječenje alkoholne bolesti u KLA nakon hospitalizacije je efikasnije, jeftinije i uspješnije u odnosu na isključivo hospitalno liječenje, zato ga treba podržati i pomoći a istovremeno da se radi na uspostavljanju novih načina liječenja.
Ključne riječi: Klubovi liječenih alkoholičarta, alkoholizam, hospitalizacija, recidiv

Dr. Snežana Gorgieska, psihijatar, Jove Veleski, psiholog, Opća Bolnica Prilep, Prilep, Makedonija