Zoran ZORIČIĆ (Zagreb)

EDUKACIJA U ALKOHOLOGIJI

Uviđajući da dodiplomski studiji na medicinskom fakultetu, ali i na studiju za socijali rad, defektologiji i visokoj školi za medicinske sestre ne daju niti približno kvalitetan i dovoljno širok nivo znanja s područja alkoholom uzrokovanih poremećaja, Hrvatsko društvo za alkoholizam pri HLZ i Hrvatski savez klubova liječenih alkoholičara formirali su kontinuiranu četverosemestarsku školu za djelatnike s područja alkohologije. Nastava je zamišljena u četiri tjedna ciklusa, svaki u svom semestru, kako bi polaznici škole mogli istovremeno primjenjivati znanja u radu KLA, ali i izmjenjivati iskustva iz svog rada.
Nastava se odvija u kombiniranoj formi predavanja (40%) i radionica (60%).
Prvi ciklus predavanja posvećen je senzibilizaciji za problem alkoholom uzrokovanih poremećaja (uzroci pijenja i alkoholizam, epidemiologija, alkoholizam i mladi, socijalne komplikacije pijenja, psihijatrijske i tjelesne komplikacije alkoholizma, komorbiditet alkoholizma, osnove obiteljske terapije, terapijska zajednica, doktrina rada klubova liječenih alkoholičara, tijek i prognoza ovisnosti o alkoholu, rizično ponašanje mladih).
Drugi ciklus predavanja posvećen je djelovanju klubova liječenih alkoholičara (osnovna počela KLA, motivacijske tehnike za ulazak u tretman ovisnika o alkoholu, dinamika obiteljskih odnosa u obitelji alkoholičara, organizacijske i preventivne aktivnosti u lokalnoj zajednici, komunikacija i percepcija, aktivno slušanje).
Treći ciklus posvećen je edukaciji u alkohologiji (kvaliteta edukacije kao preduvjet uspješnog rada, značaj i potreba supervizijskog rada, rane intervencije kroz savjetovališta, edukacija u terapijskoj zajednici, recidiv, motivacija za rad kod terapeuta i sindrom sagorijevanja, samopercepcija, važnost treninga životnih vještina, "pozitivna ovisnost").
četvrti završni ciklus posvećen je sveobuhvatnom modelu tretmana alkoholizma (modeli liječenja ovisnosti o alkoholu, ekonomika liječenja ovisnosti o alkoholu, doktrina oporavka kroz grupe samopomoći, razvoj koncepta ovisnosti o alkoholu, psihoterapija kao sastavni dio liječenja ovisnosti o alkoholu, tretman osoba s alkoholom uzrokovanim poremećajima u penalnom sustavu, etičke smjernice vezane uz vođenje grupe).

EDUCATION IN ALCOHOLGY

Having realized that undergraduate studies and courses at the School of Medicine, Faculty of Social Studies, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, or College of Nurses do not provide even remotely good or wide knowledge of the area of alcohol induced disorders, The Croatian Association of Alcoholism and the Croatian Association of Clubs of Treated Alcoholics formed a continuous four-semester school for experts in the area of alcohology. The training is organized in four-week cycles, each in its own semester, in order for the participants to be able to simultaneously apply knowledge in Clubs of treated alcoholics as well as to exchange experience from their own work.
The schooling comprises 40% of lectures and 60% of workshops.
The first series of lectures is dedicated to raising the awareness of alcohol induced disorders (causes of drinking and alcoholism, epidemiology, alcoholism and the youth, social complications of drinking, psychiatric and physical complications of alcoholism, comorbidity of alcoholism, basis of family therapy, therapeutic community, doctrine of the activities of clubs of treated alcoholics, course and prognosis of alcohol addiction, young people's risky behavior).
The second series of lectures is oriented towards the activity of clubs of treated alcoholics (basic elements of CAT, motivation techniques for entering the treatment of alcohol addicts, dynamics of family relations in the alcoholics' family, organization and preventive activities in local communities, communication and perception, active listening).
The third series is dedicated to education in alcohology (quality of education as a precondition of successful work, significance of and need for supervision, early interventions through counseling, education in therapeutic communities, relapse, therapists' motivation for work and burnout syndrome, self-perception, importance of life skills trainings, "positive addiction").
The fourth final series is dedicated to a comprehensive model of alcoholism treatment (models of treating alcohol addiction, economics of treating alcohol addiction, doctrine of recovery with the help of self-help groups, development of the concept of alcohol addiction, treating individuals with alcohol induced disorders in penal system, ethical guidelines connected to managing groups).

Doc. dr med. sc. Zoran Zorićić, psihijatar, Klinika za psihijatriju, KB "Sestre milosrdnice" Zagreb, 11000 Zagreb, Hrvatska