Marija BURGIĆ-RADMANOVIĆ (Banja Luka)

ZLOUPOTREBA ALKOHOLA U ADOLESCENATA

Adolescencija je razdoblje u kojem većina mladih prvi put dolazi u dodir sa psihoaktivnim supstancama. Alkohol je psihoaktivna supstanca koju adolescenti najviše konzumiraju. Osim dostupnosti, tome pridonosi i njegova vjekovna prisutnost, uklopljenost u stil življenja i običaje. Stoga adolescenti za razliku od drugih psihoaktivnih supstanci, alkohol prvi put najčešće probaju kod kuće. Zadnjih godina primjetan je pad dobne granice prvog kontakta sa alkoholom te porast broja djece i adolescenata koji ga piju. Prosječna dob za početak uzimanja alkohola počinje prije 12. godine.
Dok će neki tinejdžeri eksperimentisati i stati, ili nastaviti sa uzimanjem alkohola povremeno, bez značajnih problema; drugi će razviti zavisnost. Pod rizikom za razvoj ozbiljnih problema vezanih za alkohol su adolescenti sa porodičnom istorijom zloupotrebe psihoaktivnih supstanci, adolescenti sa niskim samopoštovanjem i depresivni adolescenti. Kao najčešće razloge za uzimanje alkohola adolescenti navode prijatne aspekte pijenja, opuštanje i smanjenje napetosti, te suoćavanje sa problematičnim situacijama.
Kao posljedica upotrebe alkohola kod mladih javljaju se socijalni, medicinski i problemi vezani za zakon, što može dalje voditi ka padu školskih postignuća, poteškoćama u interpersonalnim relacijama sa vršnjacima i profesorima, maladaptivnom ponašanju i tjelesnom i psihološkom oštećenju.
Psihoterapijski pristup može pomoći adolescentima u rješavanju emocionalnih tegoba povezanih sa niskim samopoštovanjem, a što može biti povezano sa zloupotrebom alkohola. Od koristi je i sagledavanje porodične dinamike, te intervencije u sklopu porodične terapije. Kod težih oblika pijenja, a posebno sa komorbidnim stanjima , uključuju se i psihofarmaci.
Ključne riječi: adolescenti, alkohol, posljedice zloupotrebe alkohola

ALCOHOL ABUSE AMONG ADOLESCENTS

Adolescence is a life period when the most of young people come into the contact with psychoactive substances for the first time. The most consumed psychoactive substance among adolescents is alcohol. In addition to its accessibility, contribute its eternal presence, incorporation into lifestyle and customs. Unlike other psychoactive substances, first consumption of alcohol is usually in home setting. Recently, there are a noticeable decrease in age of the first time consumers, and an increase in rates of children and adolescents who drink. The average age of those who begin to drink is before twelve. While some teens will experiment and stop, or continue with alcohol consumption occasionally and without significant problems, the other will develop a dependency. At the greater risk for developing serious problems related to alcohol are adolescents with a family history of substance abuse, adolescents with low self-esteem and depressed adolescents. The most common reasons for drinking alcohol are pleasurable aspects of drinking, relaxing and reducing stress, and coping with problematic situations. The consequences of alcohol usage among young people include social, medical and law-related problems, which may lead to decrease of school achievement, difficulties in interpersonal relations with peers and teachers, maladaptive behavior, and physical and psychological damage. Psychotherapeutic approach can assist adolescents in dealing with emotional problems associated with low self-esteem, which may be associated with alcohol abuse. Understanding of family dynamics, and intervention within the family therapy are useful. Pharmacotherapy is needed in severe forms of drinking, especially with comorbid conditions.
Key words: adolescents, alcohol, drinking, conequences

Prof. dr. med. sc. Marija Burgić-Radmanović, neuropsihijatar, Klinika za psihijatriju, Klinički centar Banja Luka, Medicinski fakultet Univerziteta u Banja Luci, Banja Luka, Bosna i Hercegovina