Danijel BULJAN (Zagreb)

ALKOHOLIZAM I PSIHIJATRIJSKI KOMORBIDITET

Komorbiditet znači da je uz poremećaj koji je prouzročen alkoholom dijagnosticiran još kakav drugi psihijatrijski poremećaj. Psihički poremećaji mogu se javiti prije početka pijenja (primarni) i poticati ovisnost o alkoholu, ili se razvijaju kao posljedica ovisnosti o alkoholu (sekundarni, psihičke komplikacije), ili se pak javljaju istovremeno sa ovisnošću pod utjecajem istih etioloških (genetski, okolina) čimbenika. Alkohol se najčešće zlorabi kao sredstvo za ublaživanje anksioznosti, depresije i nesanice (model samoliječenja).
Komorbiditet s drugim psihičkim poremećajima javlja se u oko 37% ovisnika o alkoholu, a kada se tome pridoda zloporaba i ovisnost o ilegalnim drogama u oko 86% žena i 78% muškaraca ovisnih o alkoholu. Psihijatrijski poremećaji najčešće pridruženi alkoholizmu jesu: Poremećaji prouzročeni drugim sredstvima ovisnosti (18%), antisocijalni poremećaji osobnosti (14,4%), poremećaji raspoloženja (13,4%), anksiozni poremećaji (19,4%) i shizofrenija (3,8%). Vjerojatnost da će se ovisnik o alkoholu tijekom života razboljeti od anksioznog poremećaja je 1,5 puta, poremećaja raspoloženja 1,9 puta, asocijalnog poremećaja ličnosti 21 puta i shizofrenije 3,3 puta veća nego osobe koja nije ovisna o alkoholu. Mnoga istraživanja pokazuju da je suicidni rizik tijekom života i postotak suicida veći u alkoholičara nego u općoj populaciji. Prevalencija suicida među alkoholičarima iznosi 7% a prema nekim istraživanjima i do 15%, premda već i jednokratno (umjereno) pijenje alkohola utjeće na povečanje broja suicida. Međutim, dugotrajna uporaba alkohola može prouzrokovati anksioznost, depresiju, psihozu, nesanicu, trajni poremećaj osobnosti i na kraju ovisnost, a smanjenje količine ili prestanak pijenja, u ovisnih osoba, apstinencijski sindrom.
Stručna procjena poremećaja osobnosti, depresije, anksioznosti i drugih psihičkih poremečaja pacijenata koji prekomjerno piju zahtijeva opservaciju i ponavljanje procjene nakon dva do četiri tjedana trezvenosti (apstinencije).
Visoke stope komorbiditeta alkoholizma sa drugim psihijatrijskim poremećajima imaju značajan utjecaj na stvaranje integrativnih strategija dijagnostike i istovremenog liječenja. Uvažavanje komorbiditeta značajno doprinosi kvaliteti i uspješnosti liječenja bolesnika kod kojih je obično lošija prognoza.
Ključne riječi: alkoholizam, psihijatrijski komorbiditet, anksioznost, depresija, liječenje.

ALCOHOLISM AND PSYCHIATRIC COMORBIDITY
Comorbidity means that, besides a disorder caused by alcohol, another psychiatric disorder has been diagnosed as well. Psychiatric disorders can occur before the beginning of drinking (primary) and encourage alcohol addiction, or they can develop as a consequence of alcohol addiction (secondary, mental complications), or they can occur simultaneously with addiction under the influence of same etiologic factors (genetic factors, environment). Alcohol is most frequently misused as a means of alleviating anxiety, depression and insomnia (the model of self-treatment). Comorbidity with other psychiatric disorders occurs in 37% of alcohol addicts, and when abuse and addiction of illicit drugs is added, it amounts to 86% of women and 78% of men addicted to alcohol. Most frequent psychiatric disorders which occur with alcoholism are: Disorders caused by other addiction substances (18%), antisocial personality disorder (14.4%), mood disorders (13.4%), anxious disorders (19.4%) and schizophrenia (3.8%). Alcohol addicts have a 1.5 times greater probability to suffer from anxious disorder, 1.9 times from mood disorder, 21 times from asocial mood disorder and 3.3 times from schizophrenia in comparison to a non-addict person. Many studies have shown that suicidal risk and the percentage of suicide is greater in alcoholics than in general population. The prevalence of suicide among alcoholics is 7%. while other studies report 15%, although even single (moderate) alcohol drinking affects the number of suicides. However, long-lasting alcohol use can cause anxiety, depression, psychosis, insomnia, permanent personality disorder and finally addiction, while a decrease in quantity or drinking cessation can cause abstinence syndrome in addicted individuals. Professional evaluation of personality disorder, depression, anxiety and other psychiatric disorders in patients who drink excessively includes observation and repetition of evaluation two to four weeks after sobriety (abstinence).
High comorbidity rates of alcoholism with other psychiatric disorders have a significant influence on the creation of integrative strategies of diagnostics and simultaneous treatment. Taking comorbidity into account can significantly contribute to the quality and successfulness of treatment of patients who usually have a worse prognosis.
Key words: Alcoholism, psychiatric comorbidity, anxiety, depression, treatment

Prof. dr. med. sc. Danijel Buljan, psihijatar, Klinika za psihijatriju, KB "Sestre milosrdnice" Zagreb, 11000 Zagreb, Hrvatska