Darja BOBEN BARDUTZKY (Ljubljana)

LIJEČENJE OVISNOSTI OD ALKOHOLA U SLOVENIJI

Liječenje ovisnosti od alkohola u Sloveniji ima skoro pedesetogodišnju, raznoliku povijest. Trenutačna slika je plod bogatih iskustava i napora brojnih stručnjaka, koji su na ovom području mnogo puta bili početnici čak i u svjetskom mjerilu.
Liječenje je osnovano na definiciji ovisnosti kao bolesti, koja je u zadnjoj reviziji MKB označena šifrom F10.2. Koncept bolesti alkoholizma je godine 1960. postavio Jellinek, a danas se na osnovi novijih istraživanja već govori o bolesti mozga.
Program liječenja u Sloveniji je organiziran u tri stupnja, koji su međusobno povezani i prolazni u svim smjerovima. Prva je pripremna faza, gdje se izvode dijagnostički, diferencijalno dijagnostički i motivacijski postupci. U drugoj fazi teže cjelovito liječenje s naglaskom na intenzivnom terapeutskom tretmanu, a treća faza je namijenjena produženom liječenju i rehabilitaciji. Mogli bismo reći da je treća faza namijenjena održavanju apstinencije i spriječavanju odnosno obrađivanju recidiva.
Savremeno liječenje je najprikladnija kombinacija farmakoloških, drugih medicinskih, psiholoških i socijalnih mjera, koje su pojedincu potrebne u različitim fazama liječenja Sindroma ovisnosti o alkoholu (SOA). Moramo biti svjesni činjenice da se radi o heterogenoj populaciji (u različitim fazama, različitim stupnjevima ovisnosti, s različitom medicinskom i psihijatrijskom komorbidnošću, u različitim životnim dobima, s različitom podrškom okoline, različitom motivacijom, različitim spolom ....), koja u različitoj dobi treba i različite intervencije.
Farmakoterapija ovisnosti od alkohola je podijeljena u tri grupe: liječenje krize ustezanja, lijekovi za održavanje apstinencije i liječenje komorbidnih poremećaja.
U prvoj su fazi u prvom planu dijagnostički postupci i motivacijski pristupi, dok u hospitalnoj okolini osnova i način izbora svakog liječenja ovisnosti predstavljaju psihoterapija, grupna terapija i socioterapija u jasno strukturiranoj okolini. U obzir dolaze različiti smjerovi psihoterapijskih tehnika: psihodinamička, porodična, kognitivna terapija ponašanja, transakcijska analiza, realitetna terapija ..., i to u različitim kontekstima: individualnom, grupnom, partnerskom, porodičnom obliku .... Uključivanje rodbine je od velike važnosti iz više razloga, jer ovisnost jednoga člana uzrokuje posljedice i kod njegovih najbližih.
Ključne riječi: alkohol, liječenje, Slovenija


ALCOHOL ADDICTION TREATMENT IN SLOVENIA

Alcohol addiction treatment in Slovenia has almost fifty years diverse history. The current situation is a result of rich experience and efforts of many experts, who have been in this area many times pioneers in a global scale.
The treatment is based on the definition of addiction as a disease, which is in the last review ICD indicated with the code F10.2. The disease concept of alcoholism was proposed by Jellinek in the year 1960, and today, based on recent research, we are talking about brain disease.
The program of medical treatment in Slovenia is organized in three stages, which are inter-related and transient in all directions. The first is the preparatory stage, where the diagnostic, differential diagnostic and motivational processes are performed. In the second phase runs wholesome treatment with an emphasis on intensive therapeutic treatment, and the third phase is intended for extended treatment and rehabilitation. We could say that the third phase is aimed for maintaining abstinence and preventing and processing relapse, respectively.
Modern treatment is the most appropriate combination of pharmacological and other medical, psychological and social measures, which are needful for individual during the various treating phases of ADS (Alcohol Dependence Syndrome). We must realize that it is a heterogeneous population (in different phases, different stages of addiction, with a various medical and psychiatric co-morbidity, at different ages, with different support of surroundings, a different motivation, different gender ....), which in different ages needs different interventions.
Pharmacotherapy of alcohol dependence is divided into three groups: the treatment of abstinence crisis, medications for the maintenance of abstinence and treatment of co-morbid disorders.
In the forefront of the first stage are the diagnostic procedures and motivational approaches, while in the hospital environment, the basis and method of selection of any addiction treatment are psychotherapy, collective therapy and socio-therapy in clearly structured environment. There are different types of psychotherapy techniques available: psychodynamic, family, cognitive behavioral therapy, transaction analysis, reality therapy ..., and in different contexts: individual, collective, partnership, family form....
Including family is of great importance for several reasons, because one member addiction causes the consequences on his close relatives.
Keywords: alcohol, treatment, Slovenia

Dr. Darja Boben Bardutzky, psihijatar, Psihiatrični bolnici Vojnik, Vojnik, Slovenija